Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 7 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


SORUMLULUKTA «÷Z‹M
Tarih: 05.12.2007 Saat: 20:08 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Kutbettin Özer   Gelen yaz?larda ve okudu?um politik metinlerde s?k s?k,Ulus-devlet ve Atatürkçü dü?ünce ideolojisini baz? kaynaklardan yanl?? haberler aktar?yor. ›nan?yorum baz? konulardan  da pek haberdar olmadan günlük konular? yüzeysel olarak konu ediyor. Biliyorsunuz, devletin ald??? kararlar, ayn? günde al?nan kararlar? de?i?meye elleri h?zl?d?r ma?allah. Günümüzde uluslar aras? al?nan kararlar da ayn? benzer ?eyleri görebiliyoruz.

Devlet içinde  üç kararlar vard?r ve al?n?yor;a) devletin ald??? karar b) derin devletin alm?? oldu?u kararlar ( Atatürk ideolojisini ve dü?üncesini savunan maa?l? kadrolar) c) Ayr?ca Ordu’nun alm?? oldu?u kararlar vard?r.   Bu kararlar devleti ve Hükümeti do?rudan do?ruya kar?? kar??ya koyuyor. Bu sebeplerden ötürüdür ki askerle Hükümetin kararlar? zor tart??mal? geçiyor. Ertu?rul Özkök’te bu üçlü kararlar?n birisinde yer al?yor. Ki, Ya?ar Büyükan?t onun makalesini Erdo?an’a okutup okeyle?tiriyor. Görüyorsunuz Kürd sorunu üzerinde daha neler ve ne kararlar perde arkas?nda neler konu?land???n? ve dola?t???n? art?k siz hesaplay?n?z.   Hararetli fa?ist toplum muhalefetini gereksimlerine göre susturmak ya da fi?leyip ate?lemek maksad?yla yat??t?r?lan kararlard?r. Irkç?l?kla körüklenen gerici ve bilgisiz, habersiz mahzun insanlar abart?larak meydanlara itiliyor. Devletin dürüstlü?ü tabana inemedi?i için ç?kar dövü?meler ve ç?kar kavgalar linç etme ile sonuçlan?yor. ›?siz ve aç insanlar? umutland?ran bu çürük elmalar?n politikalar?yla Kürd dü?manl??? üretiliyor.   Atatürk dü?ünce ve ideoloji zaman?n? yitirilmi?tir. Atatürk ideoloji takvimi  1939 tarihine kadar tek partili ideolojiyle devam etmi?tir. Bu süreçte, tek dü?ünce tek ideoloji devletin en yüce tepesinde hortlan?nca, halklar?n özgür iradesi tamamen yasak orman kanunu uygulanm?? ve abluka içine al?nm??t?. Çok parti sistemine geçince kar?? gelen muhalefeti, iktidar gücü taraf?ndan yakalanarak haklar?nda çe?itli cezalarla muameleler ba?lat?lm??. Takvimin sürecinde ›mral?’da idamlar ve bir çok taraflar?n cenazeleri de hala kay?plardad?r.   Sovyetler parçaland?, Balkanlar parçaland?. Etopya’dan Eritre’ler ayr?larak ba??ms?zl???n? kurdu ve ?imdi ba??ms?zd?rlar. Daha dünyan?n bir çok yerlerinde ülkeler darald? ve geni?ledi. Böylece büyüyen ve küçülen ülkeler mutludurlar.   Filistin’ halk?n?n haklar?n? soracak olursam, eminim Filistin halk?n? kay?ts?z ?arts?z savunacaks?n?z. Kürd halk?n?n ba??ms?zl???n? savunmaman?zda burada do?rudan do?ruya çeli?ki içinde bocalayacaks?n?z. K?br?s i?gali ve hegemonyac? T.C devletin tutumu ve yapt??? haks?zl?klar dünya tarihi unutmad??? için, Türk devleti Yunan devleti ile sürtü?meleri hala devam ediyor. Kürd halk?n? kar??la?t?rd???m?zda yine T.C devleti ve taraftarlar? çeli?ki içinde k?vranmaktad?rlar.   Belçika, ›spanya ve Portekizlerin genel etnik kavram sorunlar?n? el ald???m?zda  yine T.C devleti ve bütün  bas?n, yay?n organlar? ve de eli kalem tutan insanlar bu haklar?n üzerinde beyaz perde çekince, 40 M›LYON Kürd nüfuzunun varl???n? inkar ve imha etmelerin devam etmeleri büyük Haks?zl?klara kar?? kar??yalar.   M. Kemal, Kemalist dü?ünce ve devlet otoritesindeki ideolojiyi ‘’Asker’’ elinde bir cüzdan gibi elinde tutmu? b?rakmak istemiyor. B?rakacak olurlarsa Rantç?lar?n keyfi kaçaca?a benzedi?ini sizler daha iyi bilirsiniz.    Sava?? dayatan  i?te bu asilsiz rantç?lard?r. Kemalist ideolojisine en az benim kadar inanmayanlar, bugün devletin en önemli kadrolar?d?r. Yar?n ikinci bir *****huriyet gelirse bu Atatürkçü rozetçiler bir anda kaçacaklar? yerlerini ?imdiden belirlemi?lerdir.   Kemalist, ideolojisi ve dü?üncesi kendi tarihi felsefesinde  hiçbir zaman bilimsel iradeye sahip olamad?. Evrensellikten uzak tarihin ay?b?nda kara kur?un oklarla haklanm??t?r. Ulus-devlet ç?kar meselesi için sahte Misak-i Milli s?n?rlar?n dahilinde tüm ya?ayan etnik milliyetler üzerinde, ilhak ve asimilasyon politikas?n? çok ac?mas?zca uygulam??t?r.   Kemalist otoriter ideolojisini elinde tutan bir avuç az?nl?k olan askeri iktidar kaba kuvvet gücüyle devleti ayak üzerinde tutmaktad?r. R. Tayip Erdo?an Hükümetini bile kö?eye s?k??t?rm?? ve makyajl? bir Hükümeti iç ve d?? ülkeler kar??s?nda  kullanmaktad?r. Susturulmu? AKP iktidar? bunun her halükarda fark?ndad?r ama s?rat köprüsünden nas?l geçme seçene?inin bocalamas?nda..   AKP iktidardan dü?ürme metodu,G. K. Ba?kan? Ya?ar Büyükan?t uzun zamandan beri AKP’ yi dü?ürüp Kemalist iktidar? getirmek için u?ra? vermekte. Bunun e?li?inde Y. Büyükan?t’?n ‘’Muht?ras?’’ da AKP’ yi dü?ürme ve uzakla?t?rma politikas?yd?.  Taban halk Askeri darbelerden karn? doyuk ve korktu?undan dolay?, AKP’ yi desteklemek zorunda kald?lar. Bu sebeplerden ötürü, AKP daha fazla güçlenerek hükümetin ba??na geçti. Ordu Kürd sorununu, AKP’ ye dayatarak bast?rma ve sava? tutkusunu Hükümetin kuca??na att?. Bugün de AKP’nin ba?? dertte ve Kürd sorunun alt?nda bir türlü kendini kurtaram?yor.   T.C devleti hala Kürd sorunu yoktur diyor, melekonileri-niz devletin gidi?at?na gülerek kahkayalar atmaktalar. 25 milyonluk nüfuzlu olan  bin y?ll?k Müslüman karde?iniz olan Kürdlerinizi et ve t?rna?a benzettiniz. Kendine Kürd ve Kürdistan’l?y?m diyenlerin ba?? kesiliyor ve terörist damgalarlarla ilan ediliyor. T?pk? t?rnak uzad?kça ba?? mikroptan kesildi?i gibi. Türk devletine göre her Türk olmayan ve kendine Türk demeyenlerin t?rna?? uzad?kça ezilen halk?n milli sorunlar? da kabar?yor.   APK ‘yi iktidardan dü?ürmek için Kahraman kesilen Ya?ar Büyükan?t’?n?z , AKP ‘yi harbe zorluyor. Y. Büyükan?t’ta biliyor ki Türk ordusu Güney Kürdistan’a girecek olursa binlerce Türk Mehmetçiklerin ölüleri ülkeye gönderilecek ve yüzlerce ölüler de kay?plara u?rayacak. Türk halk?na verilen yanl?? politika ürünü ila AKP’ yi kand?r?p, iktidardan al a?a?? edece?inin çabas?nda. AKP bu tuza??n fark?nda olsa gerek.   Kürd sorunu uluslar aras? olan bir sorun konumuna girmi?. Türk devleti bilerek, inanarak hala inkarc? politika üretmesinde geri kald???n? bütün dünya ülkelerine lanse ediyor. ‘’benim Kürd sorunum yok, terör sorunum var’’ diyor. Buna kara cahiller bile güler. Türkiye’de Kürd sorunu yok diyen devlet, ikide bir Avrupa ve Amerika hava yollar?n?, Ankara ve ›stanbul asfalt?na benzetirler miydi ?   AKP Kürdlerin alaca?? kader tayin hakk?n? çarp?tarak suiistimal ediyor. Bir tarihte ‘’Kürd bizim de sorunumuzdur’’ derken askerin komutas?n? al?r almaz, Kürd sorunu yoktur diyor, i?te bu kadar oportünist Ba?bakan, bu kadar tutars?z insan, bu kadar dini inanc?na ba?l? insan, bu kadar halk?na güvence veren bir Lider. Türkiye’de Terör sorunu yoksa, Devlette otoriter, totaliter, diktatör, inkarc?, imhac?, bask?, ?iddet gibi uygulama ve sava?? dayatan zoraki dayatmalar neden olsun ve neden var oldu?unu bir kere sizler dü?ünün.   AKP’ nin elinde (Erdop?an’?n a?z?yla) 75 tane Kürdistanl? Kürd kökenli Milletvekilleri vard?r, diyor. Sanki bu herif bu milletvekillerini AKP’ de rehine alm??a benzetiyor. Neredeyse Kürdlerin temsilcili?ini elinde tutuyor. Elinde 75 Kürd milletvekili varsa demek ki Misak-i Milli s?n?rlar dahilinde bela olan bir Kürd sorunu vard?r. Sözün sahibi bunu diyorsa çeli?ki içinde bo?ulmuyor mu ?    DTP’li Kürd kökenli ve Kürdistanl? Milletvekilleri, TBMM  de bulunmalar? kürd sorunu için bulunmaz bir ?anst?r. Ki, DTP programs?z ba??ms?z adayl???n? b?rakarak meclise girdi. Kürdistani taleplerden uzak ne istedi?ini hala Meclise program?n? sunmu? de?il. DTP, devletin tam keyfine ve menfaatine ve de ç?karlar? do?rultusuna göre ÜN›TER sisteminin istem ve taleplerini sunmakta. Buna ra?men DTP bir araya s?k??t?r?l?yor. PKK’ ye ‘’Terörist’’ demeye dayat?l?yor. Görü?üme göre PKK’ nin terörist olup olmad???n? tart??madan evvel, Türk devletinin yap?s?n? ve ne yapt???n? tart??mak gerekir.    Sevr Antla?mas?nda ne kararlar al?nd? ve neler yaz?larak Türkiye’ye getirildi. Sonra Lozan Antla?mas?nda ne gibi hileler oldu ve belgeleri sergileyerek tart??mal?. Arkas?nda Türkiye’de Misak-i Milli s?n?rlar? nas?l çizildi, Ankara’da davletin ar?ivinde sahte belgeleri de?il, belgelerini Londra’n?n devlet ar?ivinden alarak, kar??la?t?rarak Kürdlerin genel Ulusal sorununu gözden geçirmek zorunda.    Kürdler kendi bütün tarihlerinde isyan etmediler ve isyankar da olmad?lar. Sadece imha politikas?na u?rad?klar? için haklar?n? savundular, hak aramak isyan etme anlam?nda de?ildir. Egemen devlet ezilen halk?n haklar?n? vermiyorsa o ezilen halk?n taleplerine kar??, Türk devleti polis, jandarma ve orduyu bast?rmayla, sava?la yok etme politikas?n? dayat?yorsa bu bir nevi devlet isyan? say?l?r.    Süleyman Demirel’in dedi?i gibi 28 kere de?il, 29 kere de devlet gücünü kullan?r?z diyordu, bugün de diyor. Anla??l?yor ki devletin Kürdlere kar?? olan  imha politikalar? bast?rma, susturma politikas?, ve sava?? dayatma politikas? perspektifinde icraatlar? vard?r. En ak?lc?l?k ve dürüst bir ?ekilde, Türk devleti Kürd ve Türk halklar?n?n aras?ndaki sürtü?meleri demokratik bir anlay??la sorunun çözümü için, federal bir sistem ekseninde çözüme ba? vurmal?d?r.   Çözüm yolu, Kürd ve Türk halklar?n e?it Ulusal kimliklere sahip ve iki e?it resmi dili konu?maya ve kullanmaya ad?m at?p, bölgesel muhtarl?k ve kaymakam, vali statüsünü elde edip, co?rafyas? üzerinde ekonomik, sosyal, kültürel ve idare sistemi ile köklü Anayasa de?i?ikli?iyle hayata at?lmal?d?r.   Sevgi ve Sayg?lar?mla     Kutbettin ÖzerKutbettinO@t-online.de

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur