Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 7 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
Tarih: 04.12.2007 Saat: 15:20 Gnderen: Editor

2008 Y?l? KOMKAR’?n Yeniden Yap?land?rmas? için Hamle Y?l? Olmas? Karar?n? Ald? Haber-Necla20. Kongresini bir ay önce ba?ar?yla gerçekle?tiren Kürdistan Dernekler Birli?i KOMKAR,  ilk Genel Yönetim Kurulu (GYK)  toplant?s?n?, 1-2 Aral?k 2007 tarihinde Wuppertal'deki genel merkez binas?nda gerçekle?tirdi. Toplant?, GYK ve Onur Kurulu  asil ve yedek üyelerin tam kat?l?m?yla gerçekle?ti.

   GYK toplant?s?na,  20. Kongreden bu yana geçen bir ayl?k dönem içerisinde yap?lan çal??malarla ilgili haz?rlad?klar? raporlar  sunduktan sonra konuyla ilgili de?erlendirmeler yap?ld?. A??rl?kta örgütsel yap?, birimlerin durumu ve örgütün yeniden yap?land?r?lmas? konusunda yap?lacak çal??malar geni? bir biçimde tart???ld?.   Toplant?da ayr?ca örgütün bir y?ll?k çal??ma program? haz?rland?. Ayr?ca GYK kendi aras?nda 5 ki?iden olu?an  Merkez Yürütme Kurulunu ve Genel Ba?kanl???na Bekir Topgider yeniden seçildi.GYK’nin bir y?ll?k çal??ma program?nda ba?l?ca ?u çal??malar yer almaktad?r:Örgütsel yap? ve birimlere ili?kin yap?lacaklar bölümünde;  KOMKAR’?n  güçlendirilmesi,  GYK ve  delegeler kurulu gibi iç toplant?lar?n  düzenli ve verimli k?l?nmas? gerkti?i vurguland?.   2008 y?l?n?n örgütün yeniden yap?land?r?lmas? için bir hamle y?l? olmas?n? kararla?t?rd?. Bu nedenle, çal??malar?n ocak ay?ndan itibaren ba?lat?lmas?n? öngören bir program olu?turuldu ve  takvime ba?land?. GYK kendi aras?nda bu alanda da görev bölümü yaparak, çal??mayla mevcut bütün birimleri ziyaret edecek, ko?ullar?n ve ?artlar?n uygun oldu?u yerlerde yeni birimler ve komiteler olu?turulacakt?r.   Euro-Kom’un en k?sa zamanda olu?turulup resmile?tirmesi karar at?na al?nd?. Merkezi planda, iç ve d?? ba?lant?lar? sa?layan ileti?im a??n?n geli?tirilmesi, bilgi bankas?n?n olu?turulmas? ve bu çal??malar?n birimlerde de yap?lmas?.   KOMKAR’a ait Internet Sitesi’nin daha da aktif ve cazip hale getirilmesi, redeksiyon ve yazar kadrosunun geni?letimesi, bu i? için gençlerin e?itilmesine önem verilmesi.    D?? ili?kilerin daha geli?tirilip ilerletilmesi.Kürt lobisinin olu?turulmas? için çal??ma yapmak ve bu konuda bu çal??malar? yapacaklarlarla  diyalog kurmak ve geli?tirmek.   KOMJIN, KOMCIWAN ve KOMKAR merkezi ve birimleri aras?nda sa?l?kl? bir  diyalo?un kurulmas? ve geli?tirilmesi, KOMCIWAN ve KOMJIN'?n çal??malar?na destek olmak, eylem ve aktiviteleriyle dayan??ma içinde olmak.   Newroz etkinliklerin daha kitlesel ve özüne uygun kutlanmas?na özen göstermek,KOMKAR’?n geleneksel hale getirdi?i Kürt Kitap Fuar?’n?n  düzenlemesinin yan?s?ra Uluslararasi Frankfurt Kitap Fuar?na daha ciddi ve ön haz?rl?klar?n yap?larak kat?l?nmas? üzerinde duruldu. Helepçe Katliam? ve Enfallerin 20 y?ldönümü nedeniyle, özellikle Almanlar ve Kürt gençlerine yönelik konferanslar örgütlemek.   Jin Dergisi ve  Kürdistan Gazetesi’nin 110. Y?ldönümü nedeniyle, Kürt kamuoyunu bilgilendirmek nedeniyle konferans ve seminerler düzenlemek.   KOMKAR Genel Yönetim Kurulu, ay?ca Türk ordusunun Güney Kürdistan s?n?r?na yapt??? askeri y???na?? da de?erlendirdi. Türk ordusunun Güney Kürdistan’a  yönelik yapaca?? opersyonlar?n Kürt sorununun çözümüne katk? sa?l?yam?yaca?? gibi, sorunu daha da karma??k hale getirece?i dile getirildi, askeri y???nak ve tehditlere derhal son verilmesi gerekti?i vurguland?.   KOMKAR Genel Yönetim Kurulu, son günlerde, PKK yöneticilerinin konu?malar?nda ve medyas?nda Güney Kürdistan Hükümeti ve siyasi önderlerine yönelik sald?rgan dilin ve bu yöndeki tav?rlar?n kabul edilemez oldu?unu, yurtsever güçlere zarar verdi?ini dile getirdi. PKK'ye bir an önce bu tav?rlar?ndan  vazgeçmesi ça?r?s?n?n bulunuldu.

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur