Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 9 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
Tarih: 04.12.2007 Saat: 14:59 Gnderen: Editor

PHP-Nuke   RIZA DERS›M›     Dünyan?n belal? bölgesi Ortado?u…Bütün güçlülerin i?tah?n? kabartan bölge irili ufakl? bir çok devletin kuruldu?u kurduruldu?u; Büyük haks?zl?klar?n, tarihi adaletsizliklerin ya?and??? ,ya?at?ld??? bölge.

         Bir ulus bir çok devlete sahih k?l?narak bölünürken bir ulus da bütün ulusal  haklar?nda  yoksun  b?rak?larak  ba?ka  devletler  taraf?ndan  bölünerek sömürgele?tiriliyor. Haks?zl?klar?n  hiçbir  zaman  giderilmedi?i ; iki yüzy?ld?r haks?zl?klar?n ve  adaletsizliklerin  ço?alt?ld??? bölge, Ya?l?  sava?  yorgunu bu bölgede, haks?zl?klar?, adaletsizli?i Ammans?zca ya?ayan kadim halk kürdler.        Ortado?u nun bu kadim halk? 150 y?ld?r vatan?nda her türlü ulusal hak-tan yoksun bir ?ekilde varl???n? devam ettirmi?.üstelik vatan? yabanc?lar taraf?n-dan  bölünmü? . Avrupal?lar?n  dedi?i gibi “ ba??ms?zl?ktan , bir  devlete  sahip olmaktan yoksun dünyan?n kalabal?k nüfusuna sahip ulus” . ›ki yüzy?ld?r özgür olmak için yükseltilen her mücadele, sömürgeciler taraf?ndan büyük katliam ve sürgünlerle kar??lanm??t?r.       Yüzy?llard?r özgürlük mücadelesi veren kürdler ,  21.yy’a girerken ülkenin küçük  bir  bölgesinde  özgür  ortam  olu?turma  f?rsat?n?  yakalad?lar . Özgür ortam?n olu?tu?u   kürdistan bölgesinde,kürd insan? ,özgür uluslar?n bireyleri gibi toplumsal  ve  bireysel  geli?menin  sa?lan-mas?  çabas?ndad?r.  Kom?u  uluslara kar?? sald?rgan politikalar izlenmiyor.Kürdler vatanlar?nda, bu tarihsel co?rafyalar?nda ya?ad?klar? özgür ortam? ço?alt?p geli?tirmekten ba?ka amaca sahip de?illerdir.        Her özgür ulusun  sahip  oldu?u  ve  ya?ad??? do?al haklar? , ülkenin bir bölgesinde kürdler daha alt düzeyde  de  olsa ya?amaya  ba?lad?lar . Kürdistan’?n di?er  bölgelerindeki  kürdler , vatanlar?n?  bir  parças?nda  ya?an?lan özgürle?me ortam?n? dikkatle ve  ilgiyle izliyorlar. Çok do?al  bir  talep  olan ulusal bir arada ya?ama  özleminin  gerçekle?me  iradesi  de geli?iyor. Özgür  uluslar gibi siyasi birlikleri  sa?lanm??,ulusal özellikleri do?rultusunda hayat?n örgütlendi-?i yabanc?lar?n egemenli?inin yok oldu?u  bir ortam?n olu?mas?  talebi , özgür bölgedeki geli?me-ler görüldükçe daha da yükseliyor.                     SÖMÜRGEC›LERDE KORKU BA?LADI.        Kürdistan’?n bir bölgesinde k?smen de olsa ,özgür bir ortam?n olu?mas? beraberinde h?zl? bir ekonomik geli?meyi de getirdi.Bölgedeki kürd siyasi yap?s? Ortado?u’nun bugüne  kadar  ender sahip oldu?u demokrasi ve özgürlüklerin bir arada ya?ad??? toplumsal bir yap?n?n ortaya ç?kmas?n? sa?lad?.Di?er bölgelerdeki kürdler ,pek tabii ki bu bölgedeki özgürle?menin daha da geli?mesi ve ço?alarak ülkenin tümünü kapsamas?  beklentisi  içerisine  girdiler. Bu  beklenti asl?nda bu umut  ve  özgür  bölgedeki  geli?meler , kom?u  sömürgeci  devletlerde  var olan potansiyel korkuyu aç??a ç?kard?. Sömürgecilerimizin korkular?n?n iki nedeni var: ·        Özgür kürdistan bölgesi devletle?me yolunda önemli a?amalar kaydederken ayn? zamanda toplumun demokratikle?mesinin  önünü  de aç?yor.Ortado?u bölgesinde ve  sömürgecilerimizde  görülmeyen ve ya?anmayan  bir toplumsal yap?n?n örgütlenmesi söz konusu .Her kesimin demokratik  haklar?n?  özgürce  ya?ad??? bir  siyasal ve toplumsal yap?. Bu sömürgeci güçlerin bizzat kendi toplumlar?ndaki egemen sistemlerinin yap?s?n? tehdit alt?na girmesini getirebilir. Çok sonradan devletle?en kürdistan toplumundaki demokratik yap?lanma , do?al olarak kom?u uluslar? da etkileyecektir. Bu etkilenme kom?u sömürgecilerde korkunun olu?mas?na yol açt?. ·        Bundan daha önemlisi , özgür kürdistan bölgesinin devletle?mesi bu yönde ilerlerken görülen ekonomik ve toplumsal geli?meler öncelikle di?er bölgelerdeki  kürdleri ulusun siyasal birli?inin sa?lanmas? hedefine daha çok yakla?t?r?yor.Kürdlerin ülkelerinde ulusal ba??ms?zl?klar?n? kazanma hedefi ! Kürdistan da ulusal ba??ms?zl???n kazan?lmas? , yani ulusal devletin kurulmas? demek , sömürgecilerin ülkemizdeki varl?klar?n?n sona erdirilmesi demektir. Kom?u sömürgeci devletlerde korkunun ba?lamas? ve bundan kaynakl? sald?rgan politikalar?n yeniden uygulanmaya sokulmas?n?n en önemli nedeni BA–IMSIZ KÜRD›STAN YOLUNUN AÇILMASIDIR.         Sömürgecimiz türk devleti, Kürdlerin ba??ms?zl?k yolunu t?kamak için bugün her türlü yöntemi uygulamaktad?r. Kürdistan özerk bölgesi olu?umu ortaya ç?kt??? gibi kimi     “ haklar?n?” öne sürerek bölge ile ilgili habire  k?rm?z? çizgiler piyasay sürdü.Uluslararas? ve ortado?u’daki güç dengeleri ve konjüktürden dolay? kürdlerin özerk yap?lar?n? olu?turmay? engelleyemedi türk devlet . Ama Güney Kürdistan’daki geli?meleri de bir türlü hazmedemedi.Bu haz?ms?zl?k türk devletinin metabolizmas?n? bozdu . Düzelmek için kürdlere yönelik klasik politikalar?n? yeniden canland?rmalar?yla mümkündür.Bu seferde kürdler’de büyük de?i?iklikler vard?r; eski da??n?kl?k k?smen de olsa giderilmi? , ulusal gelece?e umutla bakan bir ulus vard?r kar??lar?nda. Klasik politikalar? uygulanmakla ba?ar?l? olunmayaca??n? anla??lm??t?r.Ama yine de bir türlü vazgeçilmiyor.          Bir y?ldan beri kuzey Kürdistan’da sürekli operasyonlar yap?yorlar; Di?er taraftan Güney s?n?rlar?na büyük bir askeri y???nak kuzeyde adeta bir sava? hali ya?an?yor.türk devletinin fetihçi ruhu dirilmi? sömürgesi K.Kürdistan? yeniden feth etme harekat? ba?latm??.Fetihçi ruh türk toplumunun  büyük bir kesimini etkisi alt?na alm??t?r. Kürdistan’da öldürülen askerler bahane edilerek fetihci türk toplumu anti-kürd bir zeminde hareketlendirilerek ya?ad?klar? mekanlar? sokaklar? yeniden feth ettiler.ve milli bayraklar?n? buralarda göndere çektiler. Yeni fetihçi ak?nc? beyleri yeni topraklar feth etmek üzere Güney Kürdistana yönelik haz?rl?klar yap?yorlar.sanki s?n?rlar?n ötesinde “ kafir topraklar?” var feth edilmeyi bekliyor!         Fetihçi ruhun kabard??? bu dönemde sömürgeci sistemin kendi iç çeli?kileri de bir çat??ma hali ald?. türk  devletinin kurucu ö?esi ve sistemin sahibi askeri güce ortak olmak isteyen bir sermaye gurubunun temsilcisi parti var. Üstelik bu parti sistemin önemli mevkilerini de eline geçirmi?. Sistemin sahipleriyle ortak olmak isteyenler aras?nda zaman zaman üstü örtülmeye de çal???lsa , bir kavga hali ya?an?yor.Bir taraftan kurucu ö?e ordu,   bu kavgada hakim olmak için anti- kürd politikay? öne ç?kar?yor.türk toplumunun ço?unlu?unu da militarize ederek  zemin olu?turmada hayli ba?ar?l?d?rlar.Militaristle?tirilen toplum soka?a sal?narak ordunun egemenli?inin devam?n? sa?lamaya çal???yorlar.Irkç?l???n , kürd dü?manl???n?n geli?tirildi?i bu ortamda sisteme ortak olmak isteyen parti hükmet kanad? da bundan etkilenerek , kürdlere kar?? sertlik politikas? uygulamaktan geri kalm?yor. Her iki tarafta aralar?ndaki çeli?kinin çözümünde belirleyen olabilmek için kürd dü?manl??? üzerinde hareket ediyor. Bugünkü görünüm ,sistemin iç çeli?kisinin giderilmesi kürdlere yönelik uygulanacak politikalarla mümkündür. Taraflar?n birbirlerini s?k??t?rd?klar? ,gerilettikleri nokta ,  Kürdlere kimin daha çok sert yöntemlerle müdahale edece?i noktas?d?r.                      Elbette, Güneye yönelik askeri y???na??n esas sebebi sistemin iç çeli?kisi de?ildir; Güney Kürdistanda ki ekonomik siyasi ,toplumsal geli?melerin varl??? türk devleti için “ as?l tehdit” görüldü?ünden bu y???nak yap?ld? ve yap?lmaya da devam ediyor.Türk bas?n?nda  sürekli güneye yönelik operasyon ve i?galden söz ediliyor.Bu y???nakla Güney üzerinde bir bask? gücü olu?turma , bu ?ekilde geli?melerin önünü kesmek Bölge konjüktüründen ve esas olarak Güney kürdleri’nin örgütlü güç olmalar?ndan dolay? i?gal yada geni? çapl? operasyonlar gerçekle?mese de ,Kerkük referandumunun ertelenmesini sa?lamaya yönelik olarak askeri y???na?? bask? arac?  yapma yöntemini uygulama anlay??? var. Zaten ambargo uygulamas?yla , bölgenin ekonomik geli?mesini önlemek için  hemen harekete geçtiler.       Güney Kürdistanda ki geli?meler ?imdiden türk devletinin iç çeli?kilerinin aç??a ç?kmas?n? sa?lad? . Bunca senedir uygulanan politikalar?n sonuç vermedi?i görülüyor.Bir yandan türk toplumunun ?rkç? hezeyanlarla kürdlere yönlendirme var; Öte yandan yeni politikalar? gündeme getirenler var . Hedef ayn? olmakla birlikte , kürdleri devletin s?n?rlar? içinde tutmak , için de?i?ik  anlay??lar?n çat??mas?  söz konusudur. Yeni anlay?? “ demokratik aç?l?mlar “ yaparak Kürdleri devletin “ bütünlü?ü “ içinde tutmakt?r.Türk devletin “ beka ” s? için politik söylemlerde farkl?la?ma ba?lad? . Bundan dolay? türk devleti, Güneydeki geli?meleri ne pahas?na olursa olsun önlemeye çal???yor. Öyle ki Kuzey kürdleri için bir ilgi “ modeli ” olmas?n.       Korkularla ya?amak , toplumlar?n ruh sa?l???n? bozar. Türk devleti ve toplumu korkusuyla yüzle?mek zorunda . Kürdlerin ülkelerinde ulusal haklar?n? kazanmalar?, ulusal özgürlüklerini ya?amalar? , Türk devletinin parçalanmas?n? getirmiyor. Türk devleti’ nin parçalanmas?n? getirmiyor. Türk devletinin kürd topraklar?n? terk etmesi kendi varl???n?n tehdit alt?nda olmas? de?ildir.Türk devleti korkuyu a?mal?d?r art?k . Kürd ulusuyla e?it ?artlarda kom?uluk ili?kisini ya?amay? seçmelidir.Bu ili?ki ne kadar erken sa?lan?rsa ,her iki ulus içinde o derece iyi olur. Bir an önce korku ve dü?manl?k bir yana at?lmal?, kom?u uluslar olarak bar?? ortam? içinde ya?anmal?.                                                                                      

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur