Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 9 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
Tarih: 28.11.2007 Saat: 18:07 Gnderen: Editor

PHP-Nuke ††††††††††††††††MET›N AKTA? †††††††††B¸t¸n halklar, uluslar ˆzg¸rl¸?¸n¸ kolay elde etmemi?lerdir. ÷zg¸rl¸?¸n¸ elde etmi? halklar?n,uluslar?n tarihlerin inceledi?imizde bunu gˆr¸r¸z. Ama hiÁbir halk?n ˆzg¸rl¸k kavgas? K¸rt halk?n?n ˆzg¸rl¸k kavgas? gibi uzun, Áetin ve ac? olmam??t?r

K¸rtlerin y¸z elli y?ld?r s¸ren ˆzg¸rl¸k m¸cadelesi zaman zaman kesintiye u?ras?,zay?flasa da hala s¸r¸yor.† K¸rtlerin ya?ad??? ac?lar? yery¸z¸nde† Áok az halk ya?am??t?r. Halklar?n,uluslar?n uluslar ¸st¸ kurumlarda b¸t¸nle?ti?i,ortak bir ya?am kurma Áabas? iÁerisine girdi?i d¸nyam?zda hala varl???n? ispatlamak iÁin kavga eden talihsiz mazlum halklardan biridir K¸rtler.†† Dersimde† efsanele?mi? bir adam vard?r. Kas?k. GerÁek ismini bilmiyorum. Kimsede bilmiyor. Kas?kí?n kahramanl???n?, ni?anc?l???n?, cesaretini anlat?lmakla bitirmez †Kas?kíla ayn? y?llarda ya?am?? insanlar.O insanlar?n gˆz¸nde insan ¸st¸ bir varl?kt?r Kas?k. Peki gerÁek nas?l? Kas?k kim? Kas?k yirmi ,otuz keÁisi olan kendi halinde ufak tefek,c?l?z,varl???yla yoklu?u bilinmeyen yoksul bir K¸rt kˆyl¸s¸d¸r. Bir k?? g¸n onlar?n kˆy¸n¸n yak?nlar?ndaki kˆyde bulunan jandarma karakolundaki askerler gelip Kas?kí?n evini basarak s?rayla Kas?kí?n kar?s?na tecav¸z ederler. Askerler evi terk edince kad?n kendini asar. Ak?am eve dˆnd¸?¸nde ya?ananlar? ˆ?renen Kas?k deliye dˆner.Tek silah? olan baltas?n? kaparak o k?? gecesi metrelerce kal?nl?kta kar? yararak karakola ula??r. Ve baltayla† y¸zlerce silahl? askerin bulundu?u karakolu basar sekiz asker ˆld¸r¸r ,onlarcas?n? yaralayarak kaÁar. Bu olaydan sonra Kas?k efsanele?ir.Devle?ir. Binlerce asker Kas?kí?n pe?ine d¸?er ama onu yakalayamazlar. Askerler Kas?kí? yakalamayaca??n? anlay?nca ba??na b¸y¸k bir ˆd¸l korlar. Dersimídeki kelle avc?lar? ve ispiyoncular Kas?kí?n pe?ine d¸?er. Bir g¸n Kas?k hastalan?r bir kˆye s???n?r. ›spiyoncular onu yakalar. Kas?k îSiz beni ˆld¸r¸n askerlere teslim etmeyin!îdiye Áok yalvar?r ispiyonculara. Ama Kas?kí? dinlemezler ispiyoncular. Kas?kí?n kellesine konulan ˆd¸l¸ almak iÁin onu ba?layarak gˆt¸r¸p askerlere teslim ederler.Askerler †Kas?kí? kur?una dizerken olaya tan?k olan bir insanla konu?mu?tum.Adam?n anlatt???na gˆre o ufak tefek,s?ska insan k¸Á¸c¸k bedenine yap?lan korkunÁ,dayan?lmaz i?kencelere ra?men askerlere boyun e?memi? ve kur?una dizilerek can verinceye kadar isyan?n? ,direncini s¸rd¸rm¸?t¸.†Bu olay? neden anlatt?m biliyor musunuz? En Áaresiz zavall? bir insan? bile† s?k??t?r?p†† ya?ama ?ans? vermezseniz kar??la?aca??n?z direnÁ Áok g¸Ál¸ olacakt?r.HiÁ bir g¸Á ˆl¸mle y¸zle?mi? canl?n?n direnci kadar g¸Ál¸ olamaz. †† †Bir k?? g¸n¸ uyand???mda† k¸Á¸k bir kedi yavrusu gˆrd¸m kap?mda. O kadar k¸Á¸kt¸ ki, o kadar zavall?yd? ki onu kovamad?m. K?yamad?m ona. Biraz s¸t koydum ˆn¸ne. Eve girdim.† Kˆpek havlamas?yla kendimi d??ar? att???mda gˆrd¸klerime inanmad?m. Bir avuÁ iÁi kadar can? olan yavru kedi tam on tane iri yar? canavar gibi sokak kˆpekle kavga ediyordu. Kedinin bu direncini gˆren hiÁbir kˆpek ilk hamleyi yapma cesaretini gˆsteremiyordu.††† Ben ki?isel olarak sorunlar?n kavgayla ,?iddetle Áˆz¸m¸ne kat?lmayan bir insan?m. «¸nk¸ ?iddetle sa?lanan Áˆz¸m insanlara ˆl¸m,s¸rg¸n ac? verir.Bu Áˆz¸mde yeni sorunlar?n do?mas?n? yol aÁar. Bana gˆre en Áˆz¸ms¸z sorunlar bile kar??l?kl? ho?gˆr¸ ve anlay??la Áˆz¸lebil inir, en kar??t g¸Áler bile makul bir demokratik ortam?nda bir arada ya?ayabilir. Bu d¸?¸ncelere sahip oldu?um iÁin ya?am?m boyunca gerek toplumsal sorunlar?n gerek bireysel sorunlar?n demokratik† bar??Á?l yˆntemlerle Áˆz¸lmesini savunmu?um. Ama gel gˆrk¸ hayat hep benim isteklerimin tersini yapm??t?r. «¸nk¸ g¸Ál¸,egemen olan iktidar sahipleri kendisi gibi olmayan, d¸?¸nmeyen insanlara, etnik kimliklere,k¸lt¸rlere,inanÁlara asla kendilerini demokratik alanda ifade etme, sorunlar?n? bar??Á?l yˆntemlerle Áˆzme f?rsat?n? vermemi?ler onlar hep† zorla ˆl¸mle y¸zle?tirerek ?slah etmeye kalkm??lard?. Hal bˆyle olunca ˆl¸mle kar??la?an insan?n direnci de† korkunÁ olmu?tur.† B?rak?n son y¸z elli y?lda ya?anan korkunÁ olaylar?,son yirmi y?lda ya?ananlara baksak bile bunu gˆr¸r¸z. Diyarbekir,Dersim Se?enk zindanlar?nda en a??r,dayan?lmaz i?kenceler alt?nda bile insanlar ˆl¸m¸ pahas?na onurlar?n? ve ˆzg¸rl¸?e olan ba?l?l???n? kan?tlayarak iktidar sahiplerini en g¸Ál¸ olduklar? yerde ˆlerek yendiler.†† K¸rtlerin y¸z elli y?ld?r s¸ren ˆzg¸rl¸k ve adalet kavgas?nda† son yirmi, y?lda ya?ananlar gerÁektende Áok ac?,dramatik.÷zg¸rl¸?¸,temel insani haklar? gasp edilen K¸rtlerin direnci Áok Áetin olmu?tur. Ne yaz?k ki† bu alanda ya?anan ac?lar hen¸z† ˆyk¸,roman olarak yaz?lmad?.Bu konularda yaz?lan az say?daki† roman,ˆyk¸de †ya yasakland?, ya insanlara ula??lmamas? iÁin† yok say?ld?. ‹z¸lerek ifade edeyim ki K¸rtlerin kendiside hen¸z edebiyat?n g¸c¸n¸ anlam?? de?ildir. Bu konular?†† yazan az say?daki K¸rt kˆkenli yazar yazd?klar?n? yay?nlama s?k?nt?s? Áekiyor . K¸rt kurumlar?nda yeterli destek gˆremiyor . ††† Hasan Bildirciínin Dˆn¸?¸ Olmayan Yol Roman?ín? okudu?umda son y¸z elli y?ld?r K¸rtlerin ya?ad?klar?n? d¸?¸nd¸m. Son yirmi y?lda ¸lkemizde ya?anan ëd¸?¸k yo?unlukta sava?î?n k¸Á¸k bir kesitini anlatan roman bize iktidar sahipleri taraf?nda temel insani haklar? gasp edilen K¸rt halk?n?n gˆsterdi?i inan?lmaz direnci anlat?r.Biz ister bu m¸cadele tarz?n? be?enelim ister be?enmeyelim ama gˆzlerimizin ˆn¸nde ya?anan,ya?anm?? korkunÁ bir ac? gerÁek var.Ayn? ¸lkenin insanlar?† Áok zor do?al ?artlarda biri birleriyle sava??yor biri birlerini ˆld¸r¸yor ,ormanlar,kˆyler yak?l?yor,insanlar zorla ya?ad?klar? topraklardan s¸r¸l¸yor ,i?kence gˆr¸yorÖ††† Roman da?a Á?kan Saryaín?n ard?nda da?a Á?kan Saryaíya a??k Haydaríla Saryaín?n Áok zor† ?artlarda ˆzg¸rl¸k iÁin verdikleri m¸cadeleyi ve bu m¸cadele iÁerisinde biri birlerine olan a?klar?n?, tutkular?n?,ac?lar?n?,sevinÁlerini, pi?manl?klar?n? anlat?r. Bir giz olan ,sˆz edilmesi,anlat?lmas? yasak olan da?daki gerilla hayat?n? anlat?r roman. Sadece anlatmaz sorgular. Roman?n en Áarp?c? olan yˆnlerinden biride bu. Da?a Á?kan insanlar kendini sorgular, yapt?klar? do?rumu? Bu m¸cadele yˆntemiyle ba?ar?ya ula?mak m¸mk¸n m¸?÷zg¸rl¸?¸ elde etmenin ba?ka m¸cadele yˆntemleri var m?? Sorular sorularÖ†Size romanda anlat?lan kurguyu anlatmayaca??m. «¸nk¸ sizden roman? okuman?z? istiyorum.Ya?am?n† k¸Á¸k bir kesitini g¸zel bir dille anlatm?? yazar. Roman? okudu?unuzda kendinizi roman?n iÁerisinde bulur roman?n kahramanlar?yla sevinir,¸z¸l¸rs¸n¸z. Duygu y¸kl¸ bir roman. Ya?am?n yasaklanm?? bu kesitinde bile asla hiÁbir kural?n sevgiyi,a?k? ˆld¸remeyece?ini anlat?r yazar.Yaz?ma† son vermeden ˆnce roman?n kurgusunda gˆz¸me Áarpan bir eksikli?i de yazmadan edemeyece?im. Ke?ken defterin dile geldi?i k?s?mlar ayr? bˆl¸m halinde yaz?lsayd?. Roman?n birkaÁ bˆl¸m¸nde† gereksiz yere ortaya Á?kan defterin anlat?mlar? kurguyu hem bozmu? hem de kar???kl??a sebep olmu?tur.† Roman? bitirdi?imde yasakland???n? duydum ¸z¸ld¸m. Ke?ken bu roman yasaklanmasayd? ¸lkemizde ya?ayan b¸t¸n etnik kimliklerden, s?n?flardan,inanÁlardan insanlar?n bir ˆc¸ olarak gˆr¸len da?a Á?km?? gencecik insanlar?n ne d¸?¸nd¸klerini, niÁin da?a Á?kt?klar?n, nas?l ya?ad?klar?n?, nelerle kar??la?t?klar?n? ˆ?renebilme f?rsatlar? olsayd?.Biz biri birimizi tan?mad?kÁa biri birimizi nas?l anlar?z?Sorunlar?m?za nas?l Áˆz¸m buluruz?›nkar ve imhayla bir yere ula??lmayaca??n? ˆ?renmemiz iÁin daha ne kadar insan?m?z?n ˆlmesi gerekiyor?† Bunca ac? yeter. Art?k mutlulu?u sevinci anlats?n yazarlar?m?z.

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur