Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 9 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


‘ dÓ Bese, HERKES ›«›N GE«ERL› M› ?
Tarih: 24.11.2007 Saat: 13:38 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Kutbettin Özer   Kürdistan’s?z bir Ortado?u dü?ünülemez, mümkün de?il. ›srail’in demokrasi payla??m? Filistin halk?n ba??ms?z mücadelesinden biter. ›srail devleti de demokrasi ve huzur olma dönemini böyle kazan?r. Kürdistan’?n ba??ms?z olma mücadelesi de k?smen Ortado?u ülkelerindeki çeli?kileri ve sorunlar? çözümler. Bunun d???nda ba?ka alternatiflerin olmad???n? dü?ünüyorum.

Uluslar aras? arenadaki konjonktürler, politikalar?n gözü oldu?u gibi Türkiye’deki Kürd siyasetine endeksle?tirilmi? ve somut çözümler bekleniyor. T.C Ba?bakan’? R.T. Erdo?an ABD’yi ziyaretinden sonra, Kürd ve Türk taraftarlar?n-potansiyellerin aras?ndaki k?rm?z? hatlar daha da sertle?meye ba?lad?. Kürdler üzerinde biçilen aritmeti?in genel cetveli pervas?z bir ?ekilde karar alamaya çal???l?yor.    R.T. Erdo?an, ‘’ ›?te, hükümetin Güneydo?u paketi’’ diyor ve Kürdistan’da 11 ili gösteren paketi gösteriyor. Her Kürdistal? bu paketin içinde ne var, derin dü?ünmeli. Önce  PKK’ yi silahs?zland?r?p ve tüm Kürd siyasetçilerin a?z?na kal?n bir bant geçirmesi akla geliyor.›?te Erdo?an’?n aç?klad??? tuzak te?vikleri, Hükümet, mevcut Te?vik Yasas?'nda, 11 il için farkl? bir uygulamaya geçilmesini planl?yor. Diyarbak?r, Mardin, Siirt, Van, Tunceli, Mu?, Bingöl, Bitlis, ?anl?urfa, Hakkari ve ??rnak illeri özel te?vik kapsam? içinde olacakm??. Bu illerde, di?er illerden farkl? olarak yat?r?mc?lara sa?lanacak kolayl?klardan baz?lar? ?öyle aç?kl?yor: - ›?verenden sigorta primi al?nmayacak. - ›?yerlerinde kullan?lacak elektrik yüzde 50 daha ucuz verilecek. - Yat?r?m yap?lacak arsalar paras?z tahsis edilecek. - Sanayi bölgelerinde arsalar?n su, elektrik ve altyap? hizmetlerinin devlet taraf?ndan haz?r hale getirilecek. - Irak ve Suriye ile yap?lacak ticarette de bürokratik i?lemlerin azalt?lacak, ticaret daha da geli?tirilecek. - Akçakale S?n?r Kap?s?n?n daha i?lek hale getirilecek. - Suriye s?n?r?ndaki may?nlar temizlenip tar?ma aç?lacak. Bunun için 2008'de ihale yap?lacak. - Gençlerin i?e yerle?tirilmesine a??rl?k verilecek. - Güneydo?u’da özel sektörün girmedi?i baz? yat?r?mlar devlet taraf?ndan yap?lacak. PS›KOLOJ›K DESTEK -Teslim olan teröristler, kapsaml? bir sa?l?k kontrolünden de geçirilecek. Hasta olanlar?n muayene ve tedavileri de Devlet taraf?ndan yapt?r?lacak. Ayr?ca, da?dan inenlerin uyum sorununun çözümü konusunda da psikolojik destek verilecek. Diyor.Görüyorsunuz, Erdo?an ?imdiden bu konsept garantisini nas?l projele?tirmi? ve nas?l Kürdleri uyu?turacak bir morfin bulmu? ve nas?l da uygulayaca??n? merak ediyorum. Biliyorsunuz Türk devleti ve PKK  de dahil Kürd halk?n? evinden ve yurdundan terk  ettirdi, Türk metropollerine ve Avrupa’ya göç etme zorunlulu?u oldu. Kürd halk? tamamen açl??a sefaletlili?e yaln?z b?rak?ld?. ›?sizlik ordusu aniden h?zland?. Ve ard?nda, Fuhu? adeta ba??n? ald? gitti. Türk devleti Kürdlere illegal örgütleme olanaklar?n? yaratarak, yapmad??? tuzak ve oyunlar? geride b?rakmad?. Hükümetin yukar?daki projeleri Kürdistan il ve ilçelerinde gerçekle?tirmek için ?imdiden tedbir alm?? durumunda.Kürd halk? açl??a, sefalete terk edildi?i için, Erdo?an Kürdleri teslim alabilir. Her Kürd birer kalkan kesilerek devletin atik son ‘’CA?’’lar? olabilirler. Bütün Kuzey Kürdistal?lar? uyarmak hepimize görev dü?mü? durumunda. Erdo?an’?n almak istedi?i psikolojik deste?i, Kürdlerin taleplerini yerle bir etmektir. Biz ?u durumda sessiz kalacak olursak bir elli y?l daha gerilerde kalabiliriz.Kuzeyli Kürdler Ulusal iradeye de?il, Kemalizm iradeye kenetlemi?, çünkü ;Türk Anayasa kanunlar?na göre kurulmu? olan siyasi partiler devletin otoriter, totaliter ve devlet ideolojisinin ilkelerine göre emretmi?tir. Devlet bu politikac?lara bir s?n?r koymu?tur, s?n?r? geçenlerin hakk?nda tahkikat aç?l?r ve mahkemeye ç?kart?l?r. Yasan?n gere?i neyse o yap?l?r. Kemalizm ideolojisindeki ?rkç?, imha ve ba?ka milliyetleri tan?mayan tekçilikte kurulan devletin kurallar?na imza atan her kimse, çizgiyi a?mamal?. Evet, ya Anayasay? a?arsa ne olur ?Kendisine Kürdüm ve Kürd politikas?nda öne ç?kan politikac?lar, Kemalizm’in ilkelerindeki Anayasas?na göre Partinin tüzük ve program?n? haz?rlayarak sunmu?lar ve sansürlükten ç?km??. Sansürden ç?kan bütün siyasi partilerin iç ve d?? dinami?in güdümü devlet yap?s?na ba?l? oldu?udur. Bu siyasi partilerin karakterleri ne olursa olsun, o devletin menfaatleri ve ç?karlar? do?rultusunda, çerçevesinde politikalar?n? sürdürmek zorundalar.                    Kürdlerin anlamad??? ve kavramad??? baz? konular var;   Kürd politikac?lar namuslu ve dürüst politikalar?n? yap?yorlarsa, T.C devleti izin vermese bile, uluslar aras? bir çok olanaklar do?mu?tur. Biz Kürdler çingenenin istedi?i ve Yahudi geleneklerinden örnek alarak, geri çevrildi?imiz kap?y? daha çok çalmas?n? bilmeliyiz. Bir sefer çal?nan kap?lar, ikinci kez çal?nm?yorsa, mutlaka geri dönü?ler, yine Türk devletinden umut beklemeler veya yalvar??lara devam ediliyor.    DTP’liler isteksiz ve talepsiz, Erdo?an Hükümetinde yemin ettiler ve Erdo?an da Kürdleri imha etme politikas?na göre DTP’lere ve Kürdlere sundu?u proje ?öyle;    Türk, Türkiye Ba?bakan? Erdo?an’?n telafuz etti?i PKK’ye “silah b?rakt?rma projesi” ile ilgili görü?lerini de anlatarak, “PKK’ye silah b?rakt?rma süreci, ortakla?aca??m?z bir projeyle kamuoyunun, bas?n?n ve siyasi partilerin deste?iyle elbette ki bir sonuca ula?abilir. ?imdi baz? siyasiler, silah b?rakmaya yönelik politikalar?n neredeyse vatana ihanetle e?de?er oldu?unu seslendirmeye ba?lad?. Bunlara sormak laz?m, vatan evlatlar?n?n hergün can?n? yitirmesine neden olan sorunu çözmek mi yoksa bu sorunun can almas?n?n devam?n? savunmak m? vatana ihanettir” dedi.   Burada ki sunulan proje yaln?z PKK’yi susturmak dahil de?il, bilakis bütün Kürd kurumlar?n? içerliyor. Erdo?an Misak-i-Milli s?n?rlar dahilinde yasayanlar için ve Türk Anayasas?na göre konu?uyor. Kürdler de imza att??? Anayasaya göre ba?ka iddialar?n arakas?nda.                                 Say?n Ahmet Türk’ün (DTP) yalvar??lar?n, Örne?i;    Halk?n yarar?na olursa kat?l?r?z. Say?n Ahmet Türk, Türk solun daha gerisindeki iddianameler gibi konu?uyor.    Ülkenin demokratik anlay??a ihtiyac? oldu?unu dile getiren Türk, kendilerini özgür ifade edememeleri durumunda, demokrasiden söz etmenin mümkün olmad???na dikkat çekti. Türk konu?mas?na ?öyle devam etti: “Çe?itli projeler tart???l?yor. Bizler halk?m?z?n yarar?na olmayan hiç bir projenin alt?na imza atmay?z. Demokratik zeminde mücadelemizi sürdürmeye devam edece?iz. Bizler tüm engellemelere ra?men, halk?m?z? ifade etmek için buraday?z.”   Say?n Ahmet Türk ve DTP arkada?lar? Milletvekili olma yemininde  << namusum ve ?erefim üzerinde Türk devletin ç?karlar? do?rultusunda yemin ederim>>  sözünü yerine getirerek  ‘’halklar’’ de?il ‘’halk’’ kelimesini kullanm??. 25 milyon nüfuzlu olan Kürdleri de Türk camias?na koyarak Türkle?tirmi? bir halk toplulu?u olarak görüyor ve ‘’ Halk?n yarar?na olursa kat?l?r?z’’ diyor ve ekliyor; Bizler halk?m?z?n yarar?na olmayan hiç bir projenin alt?na imza atmay?z. Devletin ÜN›TER sisteminde, Türk halk? Kürdlerine kar?? askeriyle, polisi, jandarmas? ve sivil fa?ist olan köpekleriyle linç ederek sald?r?yor, sen hala tek halktan ve Türk halk?ndan söz ediyorsun.   Say?n Ahmet Türk,  hangi hak?n ? Türkiye’de tek bir halk m? var ? tek halk varsa, zaten o halk?n sahipleri var, bütün kurumlar?yla birlikte. Seni bile tayin, sevk ve atamalarda yetkililer. Üstelik 1923 te kurulan inkar ve imha etme *****huriyet’in ÜN›TER sistemdeki sömürgeci demokrasisi korunmaktad?r. Bu yasa istedi?i gibi seni ve beni yarg?lar, yarg?layabilir. Yani ‘’Sen’’ T.C devletin demokrasisini, demokratikle?mesi için mi ? yoksa, biz halk?m?z?n yarar?na olmayan hiç bir projenin alt?na imza atmay?z, diyorsun ? 
   PKK 1999 tarihinden evvel ve sonra programs?z ve birilerin endeksli?inde dü?ümlenmi?, Türk solu illegal bir örgüttür. Bir türlü ileriye dönük ulusal bir proje üretememektedir. ÜN›TER cili?i savunan ve Kemalizm ideolojisine dü?ümlenmi? dü?me, Kürdistan ulusal ç?karlar?n önünü kenetlemi? durumunda. PKK kendini tavsiye etmemesi için Kuzey Kürdistan’daki bütün Kürd birey ve birimlerle bir arada Kürdistani ulusal CEPHE kurmak zorunlulu?u gelmi?, kap?ya dayanm??.  Legal ortak bir ulusal sözcü ilan edilmeli ve üzerinde titizlikle durulmal?d?r. ABD eminim Kuzeyli Kürdlere tutumunu k?smen de?i?tirmese bile, Kuzeyli Kürd sözcülerini dinleme zorunlulu?u do?ar. Ve T.C devleti de bu CEPHE’ye kar?? dü?üncesini, tutumunu de?i?tirmese dahi devlet politikas? k?smen uluslar aras? t?kanabilir. Bu ilk ad?m olan konsepti elimizden ç?karmamay? dü?ünülerek hareket etmeliyiz.    Sonra, kuzeyli Kürdler, Güneyli Kürdlerin kazan?mlar? üzerinde hesap yapmalar? yanl??t?r. ?imdiki dünya politikas? bunu istiyor, anlamak zorunday?z.   Yazarlar?n makalelerini okuyorum k?smi can al?c?  fikirler yaz?l??yor. Kürdistan’?n baz? parçalar?nda baz? kazan?mlar ve ilerlemeler vard?r, bizim hiçbir hakk?m?z onlar?n üzerinde ekecek tohum olmamal?. Kürdlerin hassas durumunu göz ard? edemeyiz. Güney Kürdistan’?n kazan?mlar?n? bütün kom?u ülkeler istemiyor. Onlar?n politika ç?karlar?na yard?mc? olaca??m?z yerine, çelik- çomak sokma hakk?m?z yoktur. Onlar? gözümüz gibi korumal?y?z.    PKK’n?n genel durumunu terörizmden kurtarma çareleri de vard?r. PKK  ve DTP Türk devletin Kemalizm ideolojisinden ve Türk solundan vaaz geçmelidir. Biz Türklerle ne akrabay?z ve ne de bu ?artlarda dost olabiliriz. En büyük dü?man?m?z T.C devletidir. Devlet her saatte  bizim aleyhimizde tutsak projeler üretmektedir. Her gün uluslar aras? halk?m?z?n hakk?nda alay-terinde da kirli kararlar almaya çal???l?yor. Bu kirli kararlara kar?? bundan sonra Kürdler aras? çeli?kilere girece?imize, ulusal menfaatler ve ç?karlar neyi gerektiriyorsa, onu yapmal? ve ortak odak noktalar?n üzerinde durulmal?.   Kürdlerin ortak paketi için ulusal Cephe’yi her zamanki gibi ileri sürüyorum. Kürdistan’?n iskeletini ayakta tutmak istiyorsak, ba?ka parçalardaki kazan?mlara elimizi yüzümüzü bula?t?rmadan elimizde varsa koruyal?m, yoksa egemenlerden al?nma kirli politikalar? üzerine ekleyerek Güneyli halk?m?za sald?rmayal?m. ›nsani vicdan bunu kabul etmez.   Önemle vurgulamak istiyorum, söz sahibi olan Kuzeyli Kürdler ve kuyru?a tak?lan tak?mlar, Kemalizm zehir panzerinin tozunu üzerinde iyice silkelemeleri ön ko?uldur. Sonra Kürd liderlerine çamur at?l?yor onlar? abesle kar??l?yorum. Saltanatl?kla geçinen Kürd liderleri deniliyor. Ortamda öyle bir ?ey yok. ›FT›RA etmeyin. Güney’deki kazan?mlar? üzerinde denilen Kürd Liderlerin durumlar? çok kötü ve dört sömürge devletleri taraf?ndan sald?r?l?yor. Çal??malar?nda ba?lar?n? ka??yacak zamanlar? yok. Emperyalizmin pençesinde kilitlenen sömürülen halk?n Liderlerin ne kadar özgür olduklar?n? bir kere kendiniz dü?ünmek zorunday?z.   En özgür Liderler da?da bile özgür de?illerdir. Dü?manlar?n sald?r?lar?na kar?? her an için imhalara kar?? kar??yad?rlar. Ayn? zamanda s?cak, so?uk-k?? ve k?yamet ve de yabani hayvanlara kar?? da kendilerini korunma durumlar?n? göz önüne almak zorunday?z.   Saltanat?n? seven ve rahat geçinen Kürdler, evinde rahat oturup, birkaç toplant?n?n d???nda  soba ba??nda dü?üncelerini yaz? ile ifade edenlerdir. Ba?ka çal??malar? olmad??? gibi, çal??malar? da yoktur. ›?te saltanat budur. Çok öfkelenenlere sesleniyorum. Gidin Güneye kat?l?n, Araplar?n bask?lar?n d???nda bir de d?? ülkelerin bask?lar?n? görün de saltanat? konu?un. Gidin iki gün da? bekçili?ini yap?n da göreyim saltanat kimmi?. Kemalist ›mrali bile her gün yatakta öldürece?inden korkuyor. Ezilen uluslar?n saltanatlar? hiçbir zaman Saltanat gibi ya?amam??t?r, hiç olmam??t?r. Cellatlar?n kahramanl??? bile, cellatlar?n pençesinde ölümle sonuçlan?yor. Bo?una dememi?ler ya ‘’Dengê defî dûrva xwê?e ‘’ Sevgi ve Selamlar?mlaKutbettin ÖzerKutbettinO@t-online.de

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur