Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 11 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


DEVLET SALDIRIYOR YA B›Z ?
Tarih: 18.11.2007 Saat: 11:42 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Kutbettin Özer   T.C  devleti narkoz i?nesiyle ya??yor. Vücudu narkozla?m?? bir ülkenin çaresi mutlaka ev doktoruna gitmesi gerekir. Ço?u kez sahte bir hasta i?ten kaçmak için doktordan rapor almak için bir çok yalan dizisini sergilemeye çal???r. Ald??? ve verildi?i ‘’Rapor’’ lar?n ço?u sahte raporlard?r.

Türk devletinin de doktora ç?kma zorunlulu?u var galiba. Türk devletin Ulus-devlet ilan?ndan sonra, Kürdleri imha etme politikalar?yla her gün doktor kap?lar?nda (uluslar aras?) sahte rapor almaya çal???yorlard?r. Devlet ayakta durmas? için, ordusunu, bekçisini ve medyas?n? kap?n?n önünde iyice a??rla?t?rm??.    *****huriyetin ilan?ndan sonra kendi milletinden hariç, ba?ka milletler üzerinde pazarl?klara ba?layan ve Anayasalar?n? ona göre haz?rlayan Irkç?, inkarc? ve yobaz bir devlet politikas?, ülke içinde ve d???nda  sahte demokrasiyi hakl?l??a gündemle?tiriyor. Kürd kimli?ini yok etmek için, elinde bulunan bütün imkanlar?n? kullanarak yeni bir darbe haz?rl???nda. Bu sefer sadece askeri darbe yaln?z ba??na yapm?yor. Türk sivil toplum muhalefetini de içine katarak birlikte darbeler bekleniyor. Bu darbe Türkiye’de bir iç harp sava??na dönü?en isyan ad? vermek belki en do?rusu.   Kürdler devletin isyanlar?na u?rad???nda direni?lerini daha da derinle?tirip uluslar aras? arenada daha da etkinle?ece?ine inan?yorum. Kürdlerin hakl? taleplerini susturmak için askeri darbeler tam 85 y?ldan beri uyguland?, bundan sonra da uygulanmas? Kürd sorununu gündemle?tirir kanaatindeyim. Bu darbelere kar?? susan ve hatta perde arkas?nda destek veren bir çok Avrupa ülkeleri eskisi kadar sessiz kalmayacaklard?r. Avrupa’daki Kürd diyasporalar?n çal??malar?n? göz ard? edilmemeli, isteseler büyük rol oynayabilirler… Avrupa ülkeleri Türkiye’deki Kürdistani sorununa ve insan haklar?n? savunurken her defas?nda oportünizm yüzünü bu sefer gizlemeyeceklerdir.    Günümüzde de T.C devleti daha modern siyasal alanlar?n? önce büyük devletlerle diplomatik görü?melerde bulunuyor. Terörizmi bahane etme pahas?na, hedef Güney Kürdistan’?n kazan?mlar?n? yerle bir etmektir.   Kürd sorunu gelmi? ve devletin kap?s?na dayatm?? durmu?. Ki devlet  bu yükün alt?ndan kurtulmak için bütün çal??malar?n? ‘’Terör ve Terörizm’’ kelimelerin üzerinde duruyor. Bin laden ve El Kaide’lerin yapm?? olduklar? ‘’Terörizme etme  eylemlerini’’  PKK ile ayn? kefeye koymak istiyor. Halbuki 1999 tarihinden evvel PKK Avrupa’da yapm?? oldu?u eylemlerin d???nda ba?ka eylemleri <<kendi içindeki temizleme eylemlerin d???nda>> olmam??t?r.  PKK’n?n uluslar aras? eylemi olmad??? gibi, ba?ka yabanc? ülkelere kar?? silahl? sald?r?s? olmad??? gibi de görülmemi?tir. Sadece PKK’n?n eylemleri Kürdistan topraklar? üzerinde i?galci emperyalist devletlere (( ›ran, Irak, Suriye ve Türk devletleri ) kar?? mücadelesi olmu?tur. Böylesi politik ve silahl? eylemler K U K M aç?dan hakl? mücadele biçimi denilebilir. ( PKK nin Kürdistan’da ne kadar zarar ve ne kadar  mücadele etti?i sorun Kürdler aras?nda ayr? bir tart??ma söz konusu )   ?imdi T.C devleti Kürd politikac?lar? susturmak için yeniden Yarg?tay Ba?savc?l???, ve hukuk gere?inin elasti?ini de?i?iminde ki Kürdleri bir iple bo?maya çal???l?yor. ›nsanlar? susturma politikas? ve anti demokratik darbeler, gerici ve kültür seviyesi dü?ük oldu?unda, militarizm ba?vurular?yla ba?ta kalmak isterler. Çünkü bu çöplük bir avuç insanlar demokrasinin gelene?inden korktuklar? için.    Günümüzde Erdo?an Hükümeti ile Ordu el ele ve ortak hedefleriyle Kürdleri bast?rmak, susturmak deneyiminde.   Mecliste bulunan DTP’li sekiz vekil dahil 221 ki?iye be? y?l siyasi yasak isteniyor. Bu kadar insan? susturmak bir isyand?r, bu bir askeri darbedir. ›nsanlar?n dü?ünceleri, iradeleri susturuluyor, konu?turulmuyor. Ki, Türk devleti kendi hükmünü bir kireç kuyusuna b?rakt???n?n fark?nda bile de?il.   Yarg?tay Ba?savc?l???, kapat?lan dört partinin devam? niteli?indeki DTP'ye 'bölücü faaliyet oda?? olmak'tan kapatma davas? açt?. Gerekçe: "DTP, bölücü terör örgütü ve eleba??s?n?n yönlendirdi?i, her platformda örgüt amac?na hizmet eden bir olu?um." Diyor,'›ççat??ma ç?kar'  Korkusu
Her kademedeki parti yöneticilerinin 'PKK propagandac?s? ve yatakç?s?' olmakla suçland??? iddianamede, "Parti kapat?lmazsa iç çat??ma ç?kabilece?i" öne sürüldü. Genel Ba?kan Demirta? ve sekiz milletvekili dahil 221 partiliye siyaset yasa?? da istendi   Türkiye Milli- Misak-i s?n?rlar dahilinde HAK PAR ve KADEK, Kürd - Dernek Vak?f ve Kürd enstitüleri ve bütün hareketli olan Kürdistani kadrolar?n isimleri listede. Bu kadrolu insanlar Türk topun a?z?nda, ha bugün ha yar?n ergeç tutuklanacaklar. Bunlar?n bir k?sm?n? Avrupa’ya kaçmamalar? için ?imdiden önlemleri  al?nd??? tahmin ediliyor.   Kürdleri susturma ve tutuklama bahanesi  oldukça h?zl? bir ?ekilde geli?iyor. Bu cehennemin önünü kesmek için, Kürdlerin rolü ve çal??malar?n?n nas?l olaca??n? merak ediyorum. Haydi Kürdler bugün tek yumruk, tek CEPHE günü !.. Kutbettin Özer KutbettinO@t-online.de

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur