Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 7 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


?AH›NLER›N V›CDANI
Tarih: 15.11.2007 Saat: 20:31 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Vicdan?n? h?rstan koru                    HZ. MuhammedVicdan?n sesi bütün kanunlar?n üstündedir                                               Mahatma GandiVicdan?m?z yan?lmaz bir yarg?çt?r biz onu öldürmedikçe                                                                                    BalzaçMET›N AKTA?

    Geçen gün yakla??k on y?ld?r görmedi?im Alevi Türk bir i?çi emekli tan?d?kla k?sa bir yolculuk yapt?m.Bu yolculuk s?ras?nda söz dönüp dola??p teskereye geldi. Bu yol arkada??m ”Kürtlerin kökünü kesmek laz?m!”demez mi. Damarlar?mdaki kan kurudu.  ?ok oldum. On y?l önce bir kar?ncay? incitmeyen hümanist ruhlu bu insan nas?l böyle ac?mas?z bir canavara dönü?mü?tü?  Senin vicdan?na ne oldu dedim?  “Benim vicdan?m ulusal menfaatlerimizdir “dedi.” Ulusal menfaatlerimize uygunsa yap?lamayacak ?ey yoktur”Eskide insan?n vicdan?n?n yarad?l??ta ?ekillendi?ine inan?rd?m. ?imdi toplumumuzda ya?anan korkunç geli?meleri görünce insan?n vicdan?na da ?ekil verenin toplumsal ya?am oldu?unu görüyor ve tehlikenin çok büyük oldu?unu anl?yorum. Çünkü iktidar? ellerinde tutan ?rkç? ?ahinler yaln?zca insanlar?m?za zulüm etmek, sömürmekle yetinmiyorlar onlar?n vicdanlar?n? da  kendi istedikleri tarzda ?ekillendiriyorlar. Böylece toplumu sürüye dönü?türerek istedi?i tarzda yönlendiriyorlar,kullan?yorlar. Egemenlerin vicdanlar?m?za hüküm etmesine son vermezsek yak?n gelecekte hepimiz egemenlere hizmet eden gönüllü katil  köleler haline gelece?iz.   Muhitin Arabi’ Söz konusu olan evrenin ve hayat?n s?rlar?ysa bu konuda yorumlar?n s?n?rs?z olmas? kadar do?al bir ?ey olamaz” der.hayat?n ve evrenin s?rlar? o kadar karma??k o kadar ula??lmaz ki bu konuda  binlerce ,milyonlarca yorum yap?ml?s? do?ald?r. Önemli olan  insan?n kendi yorumunu mutlak do?ru olarak görüp ba?ka insanlar?n yorumlar?n? zorla bask? alt?na almaya çal??mamas?d?r. Biz bu gerçe?i anlayamad?k kendi yorumumuzu mutlak gerçek olarak görüp ba?ka yorumlar? ?iddetle yok etmeye kalkt???m?z için bir türlü bir arada ya?ama kültürünü kazanamad?k. Kendimiz gibi dü?ünmeyen,inanmayan,konu?mayan insanlara zulüm yapmay? bir erdem sayacak kadar zalimle?tik. Oysa ya?amda mutlak gerçek yok.  Ba?nazl???n,ho?görüsüzlü?ün,farkl?l?klara tahammülsüzlü?ün bir salg?n gibi insanlar?m?z zehirleyerek ac?mas?z bir canavara dönü?türdü?ü günümüzde insan oldu?umuzu hat?rlay?p yapt???m?z her hareketti dü?üncelerimize,ideolojimize,inançlar?m?za,ulusal menfaatlerimize göre de?il vicdan?m?z?n sesine dan??arak hareket etmekten ba?ka ?ans?m?z kalmad? galiba. Çünkü bize do?ru yolu gösterecek tek me?ale o. Vicdan?m?z.vicdan?m?za ?ahinlerin egemen olmas?na f?rsat tan?mamayal?m. B?rakal?m vicdan?m?z insani kals?n. ›ktidar sahiplerinin vicdan?m?z? katille?tirmesine kar?? direnelim.Çünkü vicdan?m?z  dü?ünceler,inançlar,ideolojiler,ulusal menfaatler gibi bir kültür de?il yarad?l??ta bize verilmi? olunan bir sorgulama arac?,  bir yetenektir.De?i?mez tek yasa tek adalet vicdan?m?zd?r. Vicdan?m?z? adaletsiz toplumsal sistemler,inançlar ,ideolojiler bozup kendisine benzetti?inde art?k yapabilece?imiz hiçbir ?ey kalmam?? t?r demektir. Dü?ünceler,,inançlar,yasalar toplumsal sistemler gelip geçicidir. Onlar?n adaleti asla vicdan?m?z?n adaletinin yerini alamaz. Almamal?d?r.çünkü en insani adalet bile kendi içerisinde adaletsizli?i bar?nd?rmaktad?r. ›nsanlar vicdanlar?nd? ideolojilere ,inançlara, dü?üncelere, toplumsal sistemlere benze?tirdi?inde daha mutlu de?il daha mutsuz olduklar?n? ya?ayarak görüyoruz. Çünkü  insano?lunun bu güne kadar yaratt??? dü?ünceler,inançlar, yasalar, toplumsal sistemler  sadece bir avuç insan?n ç?kar?n?  hesaba katarak  programland??? için ya?am?n gerçe?ine yabanc?d?r. ›nsano?lu ya?ama sadece insano?lunun ç?karlar? gözüyle de?il dünyada insano?luyla birlikte ya?ayan bütün türlerin ç?karlar? gözüyle bakan dü?ünceler, inançlar, toplumsal sistemler yaratmad?kça asla mutlulu?u yakalayamaz. Galiba biz en önemli hatay? burada yapt?k.  D???m?zdaki her ?eye kar?? yapt???m?z hareketleri yarad?l??ta bize verilen vicdan?m?z?n sesine dan??arak de?il inançlar?m?za,dü?üncelerimize, ideolojimize dan??arak yapt???m?z için böyle vah?i  ac?mas?z bir canavara dönü?tük. Yapt???m?z hareket, dü?üncelerimize,inançlar?m?za,ideolojimize uygunsa onu yap?yor vicdan?m?z? da bu ahlaka uygun hale getiriyoruz. Art?k vicdanlar?m?z? zalim, sald?rgan iktidarlar?n hizmetine sunmaktan vazgeçelim,yapt???m?z hareketleri ?ahinlerin yasalar?na, ahlaki yap?s?na göre de?il yapt???m?z bu hareketi vicdan?m?z?n süz geçinden geçirerek hareket edelim. Çünkü  ç?kar üzerine kurulmu? ba?naz,dü?ünceler,inançlar, ideolojiler vicdan?m?z? öldürdü. ?imdi ülkemizi sonu belirsiz bir sava?a sürüklemekte olan iktidar? ellerinde tutan ?ahinlerin vah?i ç??l?klar? vicdanlar?m?z? öldürüyor.Aylard?r Kürtlerin ya?ad?klar? topraklar toplarla,uçaklarla bombalan?yor.Da?lar ,ta?lara,ormanlara ,köylere  ya?an bombalarda yerle bir ediliyor,bu topraklarda ya?ayan kurtlar,ku?lar,böcekler, a?açlar cümle canl? mahluk ac?mas?z bir ?ekilde yok ediliyor insanlar zorla ya?ad?klar? topraklardan sürülüyor ve bu ülkede ya?ayan milyonlarca insan bu ac?mas?zl??? toplumsal bir hu?u halinde onayl?yor,bununla da yetinmeyerek binlerce y?ld?r ayn? topraklarda birlikte ya?ad?klar? Kürtlere sald?r?yor,evlerini ya?mal?yor, dövüyor,sokak ortas?nda linç ediyor. Bütün bu yapt?klar? ac?mas?zl?klardan dolay? vicdan azab? çekenler var m? bilmiyorum ama daha çok ölüm ,daha çok kan, daha çok vah?et ç??l?klar? kulaklar?m?z? parçal?yor,yüreklerimizi öldürüyor.Ayn? soruyu tekrar soruyorum kendime, size; Peki neden? Nas?l oldu da bu kadar ac?mas?z vah?i birer canavarlara dönü?tük?Nas?l oluyor da birlikte ya?ad???m?z Kürtler s?rf etnik kimliklerinin farkl?l???ndan dolay? onlar?n ölümünü,öldürülmesini, topluca yok edilmesini isteyebiliyoruz?Nas?l oluyor da bu topraklarda bizimle birlikte ya?ayan ve bizim gibi ya?ama hakk? olan di?er canl? türlerini bu kadar  ac?mas?zca yok edebiliyoruz?Nas?l oluyor da  milyonlarca insan açl?kla bo?u?urken biz bize binlerce y?l yetecek kadar bir mal? mülkü  gasp ediyoruz?Nas?l oluyor da biraz daha  çok yemek için milyonlarca insan?n yok olaca?? bir sava?? isteyebiliyoruz?Sorular ço?alt?labil inir.Bütün bu sorular?n tek bir yan?t? var; biz vicdan?m?z?n sesini unuttuk.   Ç?kar,menfaat ahlak? üzerinde in?a edilmi? dü?ünceler,inançlar ,ideolojiler,yasalar, toplumsal sistemler vicdan?m?z?n sesini öldürdü. ?imdi sava? naralar? atan ?ahinleri dinliyorsunuz. Söyledikleri tek söz var. Ulusal menfaat. Bu söz öylesine kutsal bir tabuya dönü?mü?tür ki hiçbir yurtta??m?z ba??n? kald?r?p yahu bu ulusal menfaat nedir diye sorma   cesaretinde bulunam?yor. Konu?tu?umuz tek ?ey  i?ledi?imiz cinayetler, yapt???m?z vah?etler ulusal menfaatimize uygun mu de?ilim? Ulusal menfaatlerimize uygunsa söylenecek söz yok. E?er ulusal menfaatlerimize uygunsa yapamayaca??m?z kötülük olamaz. Ulusal menfaatlerimize uygunsa bizimle bu topraklarda ya?ayan insanlar?n temel insani haklar?n? gasp edebilir,onlar? dövebilir, ya?ad?klar? topraklardan zorla sürebilir,öldürebiliriz. E?er ulusal menfaatlerimize uygunsa ormanlar? yakabilir,gölleri kurutabiliriz,bütün di?er canl? türlerini yok edebiliriz E?er ulusal menfaatlerimize uygunsa kom?u ülkelere sald?rarak onlar?n topraklar?n? yerle bir edebilir i?kal edebiliriz.Ve  k?sacas? ulusal menfaatlerimize uygunsa bütün insanl??? kendimize köle edinebiliriz.  Nihayet ulusal menfaat politikas?n? temel alm?? bu ?ahinlerin as?l amac?nda bu oldu?unu kendileri söylüyor. Peki ulusal menfaatlerimize uygundur diye savundu?umuz bu  vah?et do?rumudur?Tabi ki hay?r.Tabi ki do?ru de?il.Tabi ki bu gün halk?m?z?n ruhunu vicdan?n? i?kal etmi? bu zehirli dü?ünceler do?ru de?il. Tabi ki halk?m?z?n mutlulu?u gelece?i bu zehirli dü?üncelerden amaçlad??? bu korkunç vah?ette olamaz.  Çünkü ulusal menfaat delin ?ey iktidar? ellerinde tutan bir avuç sömürücü insan?n ç?kar?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.?ahinlerin yüre?imize soktuklar? bu zehirden kurtulman?n tek bir yolu var yeniden vicdan?m?za dönmek yeniden vicdan?m?z?n sesini dinlemek. Bizi huzura,mutlulu?u götürecek gerçek adalet orada. Vicdan?m?zda.

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur