Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 13 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


B÷LGESEL SAVA? VEYA 3. D‹NYA SAVA?I S‹REC›NDE «ATI?MA MERKEZLER›NDEN K‹RD›STAN D
Tarih: 08.11.2007 Saat: 09:45 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Medeni Ayhan††† 25 Aral?k 2005 tarihinde Diyarbak?r da yap?lan birlik toplant?s?ndaki konu?mamda ve bir ay sonra aÁ?klad???m?z Kurdokya bildirgesinde, asgari d¸zeyde† bˆlgesel bir sava? ve azami d¸zeyde ise, 3. d¸nya sava?? s¸recine girdi?imizi, K¸rdistan ?n †sava??n merkezlerinden oldu?unu ve geli?ecek sava?ta ?engay devletleri olan Rusya ve «in yan?nda bˆlgenin sˆm¸rgeci devletleri olan ›ran,T¸rkiye,Suriye ile birlikte fundamentalist ˆrg¸tlerden Hamas Hizbullah El-Kaide gibi e?ilimlerin yer alaca??n?, bu eksenin geli?ti?ini,buna kar??n ABD,›ngiltere,Kanada ,›srail,Avustralya,Avrupa ¸lkelerin bir bˆl¸m¸ ile G¸ney K¸rdistan h¸k¸metinin, dolay?s?yla K¸rtlerin di?er bir kutbu olu?turaca??n? analiz etmi?tim.2005 y?l?n?n Aral?k ay?nda Diyarbak?r da yap?lan toplant?da yapt???m konu?ma sonras?nda sˆz alan ayd?nlar?m?zdan Faik Bulut ise, benim analizlerime hayret etmi? gibi,îbizim bilmedi?imiz bir ?ey mi var yoksaî diyerek buna ihtimal vermedi?ini sˆyl¸yordu.

Ortado?u uzman? Faik Bulut un bilmedi?i hususlar?n bulundu?u ve ˆzellikle d¸nya ile bˆlgenin siyasal analizini yapmada yetersiz oldu?u kesindir.Cirac l? Fransa,ABD nin politik Áizgisinden farkl? bir Áizgi geli?tirerek d¸nyada etkili olma perspektifine sahipken,yˆnetimi devir alan Sarkozy ise birlikte hareket ederek etkili olma Áizgisini benimsemi? gˆr¸nmektedir.Yani Fransa da ,ABD nin ˆnderlik etti?i eksene destek vermi? gˆr¸nmektedir.›ngiltere den† sonra Fransa n?n ABD ye destek vererek ve birlikte hareket ederek etkili olma Áizgisinden sonra,Almanya n?n da bu iki Avrupa ¸lkesini takip edece?i a?ikard?r.Avrupa n?n ekonomik ve siyasi bir g¸c¸ olsa da, ekonomik ve siyasi birli?in s?rt?na geÁirilmi? ˆnemli bir askeri g¸c¸ yoktur.÷te yandan b¸t¸n Avrupa ¸lkelerinin ABD ve ?engay devletlerinden farkl? olarak 3.bir kutup olmak yˆn¸nden birlikte hareket etme ve ayn? konsepte sahip olmas? olanakl? de?ildir.Bu nedenle bir anlamada antrenmanlar? yap?lan sava??n,birincisi ABD nin ˆnderlik etti?i kutup ve ikincisi ?engay devletlerinin ba??n? Áekti?i kutup olmak ¸zere, iki temel kutbu olacakt?r.S?cak sava??n antrenman? so?uk sava? ?eklinde devam etse de, s?cak Áat??man?n ba?lamas? iki y?l ˆncesine gˆre daha g¸nceldir.Azami d¸zeyde bˆlgesel bir sava??n ve azami d¸zeyde de 3. d¸nya sava??n?n ortaya Á?kaca?? kesin oldu?u gibi, her hal¸karda sava??n temel merkezlerinden birinin K¸rdistan olaca?? da kesindir.2030 y?llar?nda d¸nyadaki petrol t¸kenecektir.B¸y¸k sanayi devletlerinin, sanayideki gereksinimlerine ba?l? olarak yo?unla?an enerji ihtiyaÁlar?, petrol ve do?algaz alanlar?n? ve nakili sa?layan boru hatlar?n? kontrol etme m¸cadelesine itmektedir. B¸y¸k sanayi ve sermaye devletlerinden ihtiyaÁlar? kadar enerjiyi anla?malarla veya di?er yollarla sa?lamayanlar?, ˆn¸m¸zdeki otuz y?ll?k s¸reÁte fabrikalar?n? kapatmak yada ba?ka enerji t¸rlerini yaratmakla kar?? kar??ya kalacakt?r.«in ve Hindistan ekonomisi y¸ksek bir b¸y¸me oran?yla geli?mekte ve ˆn¸m¸zdeki 10 y?ll?k s¸reÁte ABD ekonomisini dahi a?acak konuma gelece?i hesaplanmaktad?r. B¸y¸k bir askeri g¸ce sahip olan Rusya ekonomik anlamda toparlanma s¸recine girdi. Rusya ve Cin gibi b¸y¸k sermaye devletleri di?er b¸y¸k bir sermaye devletleri olan ABDínin m¸ttefiklerini tek ba??na d¸nya siyasetine yˆn vermesinden rahats?zd?r.ABD,«in ve Rusya n?n ˆn¸n¸ almad???nda, en geÁ 15 y?l sonra g¸Á ve etki aÁ?s?ndan d¸nyadaki ˆnderli?ini yitirece?ini ve siyasi-ekonomik ˆnderli?in «in merkezli olmak ¸zere Asya ya kayaca??n? gˆrebilmektedir. Bu olgular ÁerÁevesinde bir so?uk sava? s¸reci ba?lam?? ve ya?anmaktad?r.Bu nedenle ABD, Cin ve Rusya gibi devletler kendisini yakalamadan, iÁinde bulundu?umuz y¸zy?lda da sermaye devletleri iÁindeki ˆnderli?ini ve bir anlamda ba?at g¸c¸n¸ koruyup s¸rd¸rmek iÁin, ?engay devletlerinin s?n?rlar?na yak?n alanlara yerle?erek bunlar? ku?atmaya ve ayn? zamanda Ortado?u ve Kafkasya da ki petrol alanlar?nda etkili olmaya Áal??maktad?r. B¸y¸k sermaye devletlerinin birbiriyle Áeli?en ve uzla?mayan ihtiyaÁlar?, petrol ve do?algaz merkezleriyle nakil hatlar?nda denetim ve etki alanlar? olu?turma m¸cadelesine ba?lamalar?na yol aÁt???ndan, bu ÁerÁevede ortaya Á?kan kutupla?ma ve so?uk sava? s¸recinin s?cak Áat??maya dˆn¸?erek ba?lang?Á itibariyle bˆlgesel sava?lara ve bˆlgesel sava?lar? izleyen 3í¸nc¸ d¸nya sava??na dˆn¸?ece?i gˆr¸lmektedir. K¸rdistan ?n 4 parÁas? da, petrol yataklar?n? bar?nd?rd??? gibi,stratejik ve co?rafik anlamda nakil hatlar?n?n g¸zergah? durumundad?r. ÷te yandan 4 parÁaya bˆl¸nm¸? ve sˆm¸rgeci devletler(T¸rkiye,›ran,Irak,S¸r¸ye) taraf?ndan payla?t?r?lm?? K¸rdistan ?n sˆm¸rge stat¸kosu ve bu stat¸koya kar?? gerÁekle?en m¸cadeleler, K¸rdistan Sorununu, Ortado?u sorunu durumuna getirmektedir.K¸rdistan sorunun daha b¸y¸k bir kapsamda etki alanlar?na sahip olmas? ve Filistin sorunun bir ˆlÁ¸de de olsa Áˆz¸m yolluna evirilmesi ile K¸rtlerin geli?en m¸cadelesi Filistin Sorunundan ˆte,Kurdistan sorununu Ortado?unun temel sorununa dˆn¸?t¸rm¸?t¸r.K¸rdistan sorunu hem sˆm¸rgeci devletleri, hem de bu sˆm¸rgeci devletlerinin etnik ba?larla ba?l? oldu?u Áevre devletleriyle b¸y¸k sermaye devletlerini yak?ndan ilgilendirmesi ve Ortado?u da siyasal ve ekonomik ac?dan yaratt??? istikrars?zl???n b¸t¸n d¸nyay? etkilemesi nedeniyle, esasen d¸nya sorunu durumundad?r. K¸rdistan sorunu,(K¸rt sorunu tabiri sˆm¸rgeci devletlerin sisteminden kesin kopu? sa?lamayanlar?n Áarp?k adland?rmas?d?r.) her g¸n daha yo?un oranda uluslar aras? bir sorun haline gelmektedir.K¸rdistan sorunu, mevcut durum itibariyle dahi,bug¸n uluslar aras? bir sorun haline gelmi?tir. Kuzey K¸rdistan da(T¸rkiye nin egemenli?i alt?ndaki topraklarda) 30 milyon, G¸ney Bat? K¸rdistan da(Suriye† nin egemenlili?indeki topraklarda) 3 milyon, G¸ney K¸rdistan da(Irak iÁinde federal stat¸deki topraklarda) 5 milyon ve Do?u K¸rdistan da(›ran ?n egemenli?indeki topraklarda) 3 milyon n¸fusu bulan Loranlarla birlikte 12 milyon olan K¸rtlerin, ulusal topraklar?nda ki toplam n¸fuslar? 50 milyon civar?ndad?r. Ancak K¸rt n¸fusu sadece K¸rdistan ?n 4 parÁas? ve sˆm¸rgeci devletlerin egemenli?i alt?ndaki yerle?im alanlar?nda de?il, di?er pek Áok devlette de bulunmaktad?r. Afganistan ,Pakistan Hindistan,Sudan ,L¸bnan, Ermenistan,G¸rcistan,Azerbaycan,Kazakistan† K?rg?zistan gibi pek Áok devlette K¸rtlerin kendine ˆzg¸ yerle?im yerleri bulunmaktad?r. Yine yak?n tarihte Avrupa da ki devletlerine de yerle?en bir K¸rt n¸fusunun bulundu?u bilinmektedir. K¸rtler ulus olarak d¸nyada devletsiz bulunan en b¸y¸k ulusal n¸fusun sahipleridir.D¸nyada K¸rtlerin bir kasabas? kadar n¸fusu olan devletler dahi mevcutken,K¸rtler uluslararas? anlamda bir ˆzne olmad?klar? gibi,siyasal ve ulusal iktidar ve kurumlar?na da sahip de?ildirler. K¸rtler,‹lkeleri 4 parÁaya bˆl¸nen ve halla klasik sˆm¸rgecilikte dahi olmayan k?s?tlama ve ma?duriyetlere maruz kalan bir ulustur.K¸rdistan n?n yer alt? ve yer ¸st¸ zenginlikleri K¸rt ulusunun eme?i ve pazar? sˆm¸rgeci devletlerin ekonomilerine art de?er olarak ta??nmaktad?r.K¸rt ve K¸rdistan ?n?n zenginli?i, K¸rt ulusuna a??r z¸l¸m ve soyk?r?m uygulaman?n nedeni yap?lmaktad?r.‹lkelerinin 4 parÁas?nda da istikrar ve ˆzg¸rl¸?e sahip olmad?klar? iÁin Áe?itli ?ekillerde m¸cadele vererek gerek; siyasi, gerekse ekonomik anlamda istikrars?zl??a yol aÁan, en dinamik,en dˆn¸?t¸rmeci,en yi?it ve en devrimci olanda K¸rt halk?d?r.ABD, 1920ílerde ›ngiltere ve Fransa n?n istem ve ihtiyaÁlar?na gˆre resmi olarak Áizilmeye ba?lanm?? bug¸nk¸ s?n?r ve haritalara ba?l? olan stat¸koyu eskisi gibi destekleme yerine,s?n?r ve haritalar?n yeniden ?ekillendirilmesinden yana gˆr¸nmektedir. Sovyetler Birli?inin kar?? bir kutup olarak Áˆz¸lmesi sonras?nda ABD nin,klasik sˆm¸rgecili?in tasfiyesi ile buna kar??n her ¸lkenin ekonomisini etkilemeye dayanan yeni sˆm¸rgecili?in her alanda kurumsalla?t?r?lmas? hedefi,eskisi gibi ulusal m¸cadelelerin cepheden kar??ya al?nmas?na dayanan Áizgisini terk etmeye gˆt¸rmektedir. ABD nin bu yeni Áizgisi,stratejik m¸ttefiki ve i?birlikÁisi durumunda olan T¸rkiye gibi devletlerle Á?kar Áat??mas?na yol aÁmaktad?r.K¸rdistan Ulusal haraketinin bu konsept ve Á?kar† farkl?la?mas?ndan kaynaklanan Áeli?kilerden yararlanmas? gerekmektedir.1639 y?l?nda Feodal Dˆnemin emperyalist imparatorlu?u ile ›ran Sefavi devlet aras?nda s¸rekli bir art? ¸r¸n elde etme ,payla?ma ve Áat??ma† ile tampon bˆlge alan? yap?lan K¸rdistan ikiye bˆl¸nerek resmen payla??ld?.1916ída ise,Osmanl? ›mparatorlu?unun denetimi alt?nda kalan K¸rdistan topraklar? Rusya,›ngiltere ve Fransaín?n taraf? oldu?u, ancak gizli olarak yap?lan ?eykes Pikot antla?mas?yla ¸Á parÁaya ayr??t?r?l?nca ve bu durum 1923 te yap?lan di?er emperyalist antla?ma† Lozan ile resmile?tirilince, K¸rt ulusal topraklar? dˆrt parÁaya bˆl¸nm¸? oldu. Seykes Pikot antla?mas?yla,K¸rdistan ?n bug¸nk¸ s?n?rlarla dˆrt parÁaya bˆl¸nmesine dayanan bug¸nk¸ s?n?rlar ka??t ¸zerinde de olsa Áizilmi?ti. Vilademir Lenin 1917 devrimiyle iktidar? ele geÁirdikten sonra, o g¸n¸n b¸y¸k sermaye devletleri(Rusya,›ngiltere,Fransa) aras?nda imzalanan sˆz konusu gizli antla?may? de?ifre etti. Bu antla?maya gˆre, Kuzey K¸rdistan da biz K¸rtlerin Serhat bˆlgesi olarak adland?rd??? co?rafik alandaki yerle?im birimleri Ruslar?n hakimiyetine veriliyordu. Bol?evik devriminden sonra bu antla?may? de?ifre eden Lenin, askerlerin serhat bˆlgesinden Áekilmesi yˆn¸nde talimat verdi?inden Rus askerleri kendili?inden Áekildi..Suriye ve Irak ise, Fransa n?n mandas?na ve hakimiyetine b?rak?lm??t?. Rusya n?n Serhat tan Áekilmesinden sonra petrol alanlar?n?n b¸y¸k bir bˆl¸m¸n¸n Fransa n?n hakimiyetine b?rak?lan topraklarda oldu?unun fark?na varan ›ngiltere, gizli olarak yap?lm?? ?eykes Pikot antla?mas?nda kendi lehlerine d¸zeltme yap?lmas? iÁin Fransa ya bask? yapmaya yˆneldi.Bunun sonucunda da ?eykes Pikot antla?mas?nda Fransa hakimiyetine b?rak?lm?? olan G¸ney K¸rdistan (yani Musul-Kerk¸k petrolleri) n?n ›ngiltere nin hakimiyetine verilmesi,ancak di?er antla?ma maddelerinin aynen resmile?tirilmesi ¸zerinde uzla?maya var?ld?.Rusya n?n 1917 devrimi sonras?nda kendi iradesiyle ?eykes Pikot antla?mas?ndan ve dolay?s?yla hakimiyetine b?rak?lan Serhat bˆlgesinden (T¸rklerin uydurdu?u ?ekliyle Do?u Anadolu bˆlgesinde) Áekilmesi ve Fransa n?n denetimine b?rak?lan petrol alanlar?ndan bir k?sm?n?n (Musul-Kerk¸k) ›ngiltere nin denetimine b?rak?lmas? ÁerÁevesindeki de?i?ikliklerle, Lozan antla?mas?nda resmile?tirildi. T¸rklerin resmi ideoloji ÁerÁevesinde resmi tarih yaz?mlar?nda ileri s¸rd¸?¸ gibi,anti emperyalist bir m¸cadeleleri ve karakterleri hiÁbir zaman olmam??t?r.T¸rk milliyetÁili?inin tarihi emperyalizmle i?birlikÁilik tarihidir.T¸rk egemenlik siteminin tarihi ise, emperyalist olma veya de?i?en ko?ullara gˆre emperyalizmin i?birlikÁisi olma tarihidir.«a?da? anlamda emperyalizmi,ekonominin tekelle?mesi ve teklerlin ulusal s?n?rlar a?mak ¸z¸r¸ s?rt?na devletin askeri ,siyasi,demagrofik,diplomatik ve operasyonel g¸c¸n¸ alarak zor ve bask? temelinde yay?lmas?d?r.Feodal dˆnemin emperyalist ›mparatorlu?u olan Osmanl?n?n arta kalan?n ¸zerinde di?er halklar?n inkar? ve d¸?manl??? temelinde bir ulus yaratma projesinin sonucu olarak T¸rko-Judaik bir devlet yap?lanmas? T¸rkiye emperyalizmle i?birli?i temelinde kurulup kurumsalla?t?r?ld?.Osmanl?n?n feodal dˆnem emperyalizminden sonra 1970 lerden itibaren bu imparatorlu?un bakiyesinden Á?kar?lan T¸rkiye tekellere kavu?mu? ve 1974 te yap?lan K?br?s Á?karmas? da askeri ve siyasi anmada ilk emperyalist yay?lma s¸reci olmu?tur..Feodal dˆnemin emperyalizmin de Mo?ollar?n,SelÁuklular?n ve Osmanl?lar?n toprak ¸r¸n¸ alma,hayvan vergisi,ba? vergisi yan?nda, sava? zaman?nda sava?Á? asker alma ve hazineleri ya?malama tarz?ndaki yay?lmac? ve† kapmac? tarz? birbirini izlemi?tir.Osmanl? n?n son dˆneminde ortaya Á?kan Jˆn T¸rkler ve devamlar? olan ›ttihat ve† Terakki nin kadrolar?, Osmanl? emperyalizmini di?er bir emperyalist g¸c¸n i?birlikÁili?ini kabullenerek ayakta tutmak ve Kafkaslardaki T¸rkik toplumlar?n topraklar?n? da Turanc? hayaller ÁerÁevesinde hakimiyetlerine almak iÁin, Alman generallerinin komutas? alt?nda Rusya ›ngiltere ve Fransa ya kar?? sava?a kat?lm??lard?.Osmanl? n?n Rusya ya top f?rlatarak ba?latt??? sava??n top at??lar?n? dahi Alman generaller yapm??t?.Almanya n?n yenilmesi nedeniyle, Fransa ve ›ngiltere nin de Osmanl? Ordusunun ba??nda olan Enver i ve h¸k¸mettin ba??nda olan Talat Pa?a y? i?birlikÁi olarak benimsemesi m¸mk¸n de?ildi Enver, Sovyet topraklar?nda ˆld¸r¸l¸rken,Talat ta, Avrupa da ˆld¸r¸ld¸.›ngiltere ve Fransa n?n bilgisi, denetimi ve yˆnlendirmesi ÁerÁevesinde Vahdettin in yaveri durumunda bulunan ve Enver ve Talat gibi ›ttihat Terakki Partisinin parlak ˆnder kadrolar?na nazaran silik bir ›ttihatÁ? olan Mustafa Kemal in ˆn¸ aÁ?larak, Samsun dan K¸rdistan topraklar?na geÁmesi ve esasen K¸rt topraklar?nda varolan direni?i denetim ve kontrol alt?na almas? iÁin gˆrevlendirildi.Mustafa Kemal Atat¸rk,K¸rdistan topraklar?nda i?gale kar?? hakk?m?z?n kendili?inden ba?latt??? direni?i istendi?i ?ekilde denetim ve kontrol¸ne alarak Fransa ve ›ngiltere nin kabul ve istemlerine ve ˆzellikle de 1916 y?l?nda emperyalist devletler aras?nda gizli olarak imzalanm?? Seykos Picot antla?mas?na uygun olarak di?er emperyalist bir antla?ma olan Lozan antla?mas?n? imzalayarak i?birlikÁi iktidar?n kurdu.Fransa ve ›ngiltere,kendi ihtiyaÁ ve konseptlerini Almanya ile i?birli?i yapan Selanikli Sebataist ve Mason bir ›ttihatÁ? olan Talat Pa?a yerine, di?er bir Selanikli Sebataist ve ›ttihatÁ? olan Mustafa Kemal i al?p tercih ederek ve i?birlikÁi olarak yararlanmakla sa?lam??lard?r.Kemalizm ,›deolojik-politik d¸zeyde ittihatÁ?l???n hem kendisi, hem de devam? olarak emperyalizmle i?birli?i temelinde ortaya Á?karken, ayn? ?ekilde kendisini ittihatÁ? kadrolarla kurumsalla?t?rd?.1950 ye kadar ›ngiltere ve Fransa ile i?birli?i yapan Kemalist devlet ve sistem,1950 den itibaren de ABD nin stratejik m¸ttefiki s?fat?yla i?birli?ini devam ettirdi.Totaliter ve fa?ist yap?s?yla devletin kurulu? ve yap?s?nda cisimle?tirilen Kemalizm, devrimci hareketlerin y¸kseldi?i dˆnemde aÁ?k fa?izm ve siyasal -devrimci hareketin yenildi?i yada Áekildi?i dˆnemlerde ise ˆrt¸l¸ fa?izm ?eklinde uygulama bulan s¸rekli fa?izmdir.Bu saptamam?z b¸t¸n Kemalist sistemin ˆzeti oldu?u gibi, T¸rkiye *****huriyeti devletinin siyasi tarihinin en ˆzl¸ ifadesidir.Irak BasÁ?l??? ve Suriye deki Esad BasÁ?l??? ›ttihatÁ?l?n ve Kemalizmíin Araplar?n ko?ul ve toplum yap?s?na uyarlanm?? halinden† ba?ka bir ?ey de?ildir.BasÁ?lar?n,›ttihatÁ?l?k ve Kemalizm d???nda bir ufku ve esinlenme kayna?? yoktur.Irak ›ngiltere nin mandas? olarak ve Suriye de Fransa n?n mandas? olarak i?birli?i temelinde kudurtulan devletlerdir.Hatta kudurtulan Irak iÁin ›ngiltere nin lideri de d??ardan ithal etti?i ve Sudi Arabistan dan Faysal ? getirterek Irak a yˆnetici yapt?klar? bilinmektedir.›ran n?n fundamantalist ve ?rkÁ? Molla yˆnetimi de emperyalizmin ye?il ku?ak politikas? ÁerÁevesinde Sovyetleri ku?atmak iÁin i?birli?i temelinde iktidara getirtildi. K¸rdistan ?n dˆrde bˆl¸nm¸? ve payla??lm?? stat¸s¸ bu ?ekilde resmile?tirilirken, emperyalizmle i?birli?i temelinde kurulan T¸rkiye ,›ran ,Irak ile di?er i?birlikÁi ›ran ?n ve hatta† Áevre devletlerinin taraf? oldu?u Sadabat Pakt?, Sento Cento t¸r¸ bˆlgesel antla?malar ise,ortaya Á?kar?lan bu stat¸koyu korumak iÁin yap?ld?.K¸rt halk?, ¸lkesi K¸rdistan ?n dˆrt parÁas?nda emperyalist bir antla?ma olan ?eykes Pikot antla?mas?yla, devam? niteli?inde bulunan ve di?er† bir emperyalist antla?ma olan Lozan antla?mas?n?n† ortaya Á?kard??? stat¸koyu bˆlge devletleriyle ortakla?arak korumay? temel alan ve 1936 da imzalanan Sadabat Pakt? n?n sonuÁlar?n? ortadan kald?rmak iÁin m¸cadele etti›?te bu iÁerik ve temelde emperyalizmin kuca??nda ortaya Á?km?? gerici stat¸koyu sadece sˆm¸rgeci T¸rk devletiyle, di?er sˆm¸rgeci devletler de?il,ayn? zamanda kendilerini devrimci ve sosyalist olarak tan?mlayan, ancak kendi sˆm¸rgeci devletlerinin i?birlikÁi kˆpe?i d???nda hiÁbir ?ey olmayan ezen ulus solcular?n?n ˆnemli bir bˆl¸m¸ de savunmakta ve Kemalizm den, Basisizm den ,›ran fundamantalizminden kesin kopu? sa?lamamaktad?rlar..Bunlar bir yana, ittihatÁ? ve Kemalist ordunun i?birlikÁi bir ajan? olarak kullan?lan Apo ittihatÁ?lar?n geli?me Áizgisinin son a?amas?na uygun olarak, K¸rtlerin T¸rk de?il,T¸rkiyeli olarak nitelendirilmesiyle sorunun Áˆz¸m bulaca??n? ifade etmektedir.›ttihatÁ?lar ˆnce Osmanl?l?k Áizgisini savunmu?,ancak Balkan devletlerinin kopmas?ndan sonra ›slaml?k tezini savunmu? ve Arabistan ?n da kopmas?ndan sonra ise,T¸rkl¸k tezini esas alm??lard?.D¸nyadaki geli?meler ve K¸rt ulusal hareketinin dˆrt parÁadaki m¸cadelesi kar??s?nda, T¸rkl¸k tezini kabul ettirme ve ya?atma imkan? kalmad???ndan, Apo efendinin Ordunun direktiflerine uygun olarak, T¸rkiyelik tezini ortaya atarak, K¸rt ulusunun tarih boyunca u?runa her ?eyini verdi?i ¸lkesi K¸rdistan ?, sat??a Á?karmaya Áal??an bir telal rol¸n¸ oynamaktad?r.÷te yandan kendi ki?isel iktidar? iÁin K¸rt kadrolar?n? gerek PKK iÁinde ve gerekse PKK d???ndaki e?ilimlerde biÁen,zindan da dahi manevi liderli?i kabullenmeyip ˆrg¸t¸ yˆnetmeye ve yˆnlendirmeye Áal??an bu ki?ilik, K¸rt halk?n?n iktidar hastal???n? b?rakmas? gerekti?ini,ba??ms?zl?k, federasyon, konfederasyon ve ˆzerkli?in Áˆz¸m olmad???n?, sˆm¸rgeci devletin konseptine uygun d¸?ecek ?ekilde beyan etmektedir.«¸nk¸ sˆm¸rgeci devletlerin istemedi?i temel husus; toprak ve iktidar istemidir.Dil k¸lt¸r hakk?n?n ise, bireysel hak ba?lam?nda Avrupa ya gitmi? bir k¸rde de verildi?ini ve d¸nyadaki teknolojik ve siyasi geli?me kar??s?nda, bireysel hak ba?lam?nda bu hakk?n her devlette kaÁ?n?lmaz oldu?u,ˆte yandan siyasal iktidar? olmayan bir dilin korunmas?n?n, korumasalla?mas?n?n, halk?n?n ilgisini Áekmesinin ekonomik ko?ul ve ihtiyaÁlar nedeniyle pek olanakl? olmad??? †da a?ikard?r..Apo,Kemalistlerin ve Avrupa Birli?inin bireysel haklar ba?lam?nda dil k¸lt¸r haklar?n?n verilmesi ve bir af kar??l???nda militanlar?n teslim olmas? sonras?nda tasfiye edilmesi plan? ¸zerine oturtulmu?tur.K¸lt¸ ve yatt??? sistem ÁerÁevesinde de, demokratik *****huriyet denilen ve K¸rtleri siyasetsiz b?rakarak,b¸t¸n kazan?mlar?n? yozla?t?r?p tasfiye etmeyi amaÁlayan ideolojik politik Áizgisini,sorgulamay? ve de?erlendirmeyi bilmeyen m¸ritlerine kabul ettirdi.Bu i?birlikÁi Áizgi K¸rtlerin birlik kurmas?n?n ˆn¸nde de temel bir engeldir.Bu gerici i?birlikÁi ve rezil tutumla, Emede Xani nin 1695 te Mem U Zin adl? eserinde temelini att??? ve b¸t¸n K¸rt y¸kseli?lerinde g¸ncelle?erek fener i?levi gˆren,ayn? zamanda bug¸n iÁinde modernize edilerek s¸rd¸r¸lmesi gereken †K¸rt ulusal m¸cadelesinin† temel referanslar?yla de?er yarg? sistemi tahrip edilerek, yerine Kemalizmi koymay? hedeflemi?lerdir..Kemalizmi yaratanlar?n bu ideolojik politik sistemi kuca??ndan at?p tasfiyeye yˆneldi?i bir s¸reÁte dahi, Kemalizmíin ve Basizim in kuyru?una tak?larak bu totaliter sitemlerin devamlar?n? sa?layacak k?r?nt? de?i?iklikleriyle g¸Álendirilmesini esas al?n bir Áizgi ajan ve aptal de?il de nedir?Devrimci olman?n ˆn ?art?;Basizim den, Kemalizim den ve Molla fundamantalizmi ile sˆm¸rgeci devletlerin kabul ve sistemlerinden kesin kopu?u sa?lamak ve kesin kopu? Áizgisini vazgeÁilmez k?lmakt?r.Ulus m¸cadelesi topra?a ve siyasal iktidara ba?l?d?r.Topraktan ve siyasal iktidardan kendini soyutlam?? bir Áizginin ulusal m¸cadele vermesi ve ulusal bir Áizgide durmas? olanakl? de?ildir.‹lkeyi ve iktidar hakk?n?(ba??ms?zl?kÁ? Áizgiyi) sat??a Á?karanlar?n milliyetleri Áoktan sat?lm??t?r.Gerek K¸rdistan daki ve gerekse †K¸rdistan ? b¸l¸p payla?an devletlerdeki b¸t¸n gericilik; K¸rdistan ?n boyunduruk alt?nda tutulmas?n?n b¸nyesinden ve Kemalizim,Basisim, Molla Fundamentalizmi gibi totaliter ideolojik politik Áizgilerin varl???ndan kaynaklanmaktad?r.Bu nedenle bu ideoloji ve sistemlerde k¸Á¸k de?i?iklikler yaparak devam ettirmeye dˆn¸k bir siyaset izlemek gericiliktir, buna kar??n bunlar?n tasfiyesine yˆnelmek ve kesin kopu? sa?lamak temel devrimci yakla??md?r.Bug¸ne kadar ABD ,›ngiltere, Fransa,Almanya,Rusya, «in gibi b¸t¸n b¸y¸k sermaye devletleri K¸rdistan ?n bˆl¸n¸p payla??lmas?na dayanan bˆlgesel stat¸konun devam?ndan yana olarak tutum ald?lar.Emperyalistler,Ortado?u daki sˆm¸rgeci devletleri desteklediler.›Áinde bulundu?umuz s¸reÁte ise, anal?z etti?imiz nedenlerle ABD ve m¸ttefiklerinin sˆz konusu tutumlar?ndan vazgeÁtikleri ve ›ngiltere ile Fransa n?n Áizdi?i harita ve s?n?rlar? de?i?imine dˆn¸k bir politikaya yˆneldikleri veya en az?ndan buna esnek yakla?maya ba?lad??? anla??lmaktad?r.ABD, Ortado?u daki b¸t¸n ¸lkelerde ˆnemli bir n¸fus ve ˆrg¸tl¸ dinamik bir g¸Á olarak bulunan K¸rt ulusuna yˆnelik tutumunu de?i?tirmeden, Ortado?u da etkili olma, ›ngiltere- Fransa n?n Áizdi?i haritalar? de?i?tirme ?ans?n?n bulunmad???n? gˆrmeye ba?lam??t?r.Uluslararas? sermaye, Ortado?u da K¸rdistan sorunun Áˆz¸lmeksizin ve K¸rt halk? kendi ba??ms?z devletini kurmaks?z?n, sermayenin ihtiyaÁ duydu?u yat?r?m ve dola??m istikrar?n?n sa?lanmayaca??n? gˆrmektedir.Analiz etti?imiz hususlar ABDínin politikas?nda de?i?ikliklere gitmesinin ve T¸rkiye gibi m¸ttefikleriyle Áeli?kiler ya?amas?n?n temel nedenleridir. K¸rt ulusal hareketi, bu Áeli?kilerden yararlanmal?d?r. Ortaya Á?kan bu Áeli?kiler nedeniyle, kurulu?tan 1950 ye kadar ›ngiltere ve Fransa n?n i?birlikÁisi olan Kemalist iktidar?n y¸zy?l?n ikinci yar?s?ndan itibaren †ABD ile i?birlikÁi ili?kiye girdi?i ve bu s¸reÁte sˆz konusu i?birlikÁi ili?kilerinin krize girdi?i gˆr¸lmektedir.›?birlikÁi TC, ABDínin K¸rtlerle ili?ki kurmas?na veya K¸rtlerin mevcut g¸Álerle politik diyaloga girmesine tahamm¸l edememektedir. G¸ney K¸rdistan daki geli?melerle, Lozan antla?mas? ve Sadabat Pakt?n?n† bir parÁa da da olsa y?rt?lm?? olmas?, K¸rtlerin federasyon ÁerÁevesinde de olsa bir iktidar g¸Á¸ne kavu?mas? T¸rkiyeíyi de korkutmaktad?r. Sˆm¸rgeci devletlerden ›ran ve Suriye kendi egemenlikleri alt?ndaki K¸rt n¸fusunu ve K¸rdistan topraklar?n? da kaybetmekten korkmaktad?rlar. Varolan stat¸koyu koruma Áizgileri Suriye,›ran ve T¸rkiyeíyi ayn? politik eksende birle?tirmektedir.ABDínin s?n?rlar?n yeniden Áizilmesine dayanan yeni politik Áizgisine kar??n, eski stat¸koyu †oldu?u gibi koruma ve s¸rd¸rme Áizgisini savunan ?engay devletleri, (Rusya, «in vs.) bˆlgesel sˆm¸rgeci devletlerle ayn? eksenlerde birle?mektedir. T¸rkiyeínin h¸k¸meti ve di?er bir de?i?le AKP ,ABD ve Avrupa ile var olan ittifak?n devam?ndan yanad?r, buna kar??n T¸rkiyeínin ordusu ve istihbarat? ile di?er ittihatÁ? ve Kemalist kurumlar ise, h¸k¸meti bask? alt?na alarak, ABDínin yeni politikas?ndan vazgeÁmemesi halinde, Rusya ,«in, Suriye ,›ran eksenli devletlerle ittifaka yˆnelmesi iÁin bask? yapmaktad?r. T¸rkiyeíde hangi siyasal parti, hangi Áo?unlukla h¸k¸meti olu?turursa olu?tursun,hiÁbir zaman gerÁekte iktidar olamaz. T¸rkiyeíde h¸k¸metler ?eklen iktidard?r, ˆzde ve gerÁekte ise T¸rk ordusu ve Kemalist b¸rokrasi her zaman h¸k¸met ve iktidard?r. Bu anlamda T¸rk siyasal sistemi tek partili ve tek h¸k¸metlidir. TC nin kurulu?undan bu yana ˆzde h¸k¸met de?i?memi?tir, Á¸nk¸ T¸rk ordusu T¸rk devletinin kurulu?undan bu yana her zaman iktidardad?r. SonuÁ itibariyle T¸rk devletinde temel hususlardaki siyaseti ordu ve ¸st d¸zey b¸rokrasiyi birlikte saplad?ktan sonra uymak ve uygulamak ¸zere, ?eklen h¸k¸mette bulunan partilerin ˆn¸ne koyar.AKP h¸k¸meti, meclise b¸y¸k bir Áo?unlukla girmenin ve uluslar aras? sermayenin kendilerini desteklemesinin verdi?i g¸venle, ordunun s¸rekli iktidar olma konumuna kar?? bir hamle yaparak, bir parti olarak iktidar olma iste?ini gˆsterdiyse de, bu tutumunda ¸rkek oldu?u iÁin tavr?n? netle?tirip s¸rd¸rememektedir.AKP tavr?n? s¸rd¸rmedi?i takdirde,T¸rk ordusuyla istihbarat?n?n bask? ve iktidar?na boyun e?meye gitmek zorundad?r.AKP h¸k¸meti T¸rk ordusunun s¸rekle?en iktidar?na teslim olma s¸recindedir.T¸rk devletinin ve †siyasal sisteminin bu ˆzelli?i nedeniyledir ki, T¸rk ordusu b¸nyesindeki ˆzel harp dairesi ve ˆzel k¸vetler komutanl??? arac?l???yla 3 y?ld?r ›ran ve Suriye ile birlikte perde arkas?nda da olsa, kurulmu? ortak bir konsept ve ittifak vard?r.. Kerk¸k† ve ?engal de patlat?lan bombalar, G¸ney K¸rdistan ? istikrars?zla?t?rmaya ve bo?alt?p insans?zla?t?rmaya dˆn¸k eylemlerdir. G¸ney K¸rdistan daki eylemler, T¸rkiye ñ›ran ve Suriye devletlerinin ˆzel kuvetleri ve istihbaratlar?yla yˆnlendirip gerÁekle?tirdi?i eylemlerdir. G¸ney K¸rdistan ?n istikrara kavu?mas? halinde, ›ran ve Suriyeínin Áˆz¸lme tehdidiyle kar?? kar??ya kalaca?? ve daha sonra T¸rkiyeínin hem d??ardan,hem de iÁerden K¸rt Áemberi alt?na girece?i ve sonuÁ itibariyle kendi egemenlik alan? alt?ndaki 30 milyon k¸rd¸ kontrol edemeyece?i d¸?¸n¸ld¸?¸nden, T¸rkiye *****huriyeti var olan stat¸konun devam? iÁin Saddamí?n Irak ? gibi,›ran,† Suriye† rejimlerini de ayakta tutmaya Áal??maktad?r. Uluslararas? sermaye, Sovyet sisteminin Áˆz¸lmesiyle klasik sˆm¸rgecili?in tasfiyesine ve yeni sˆm¸rgecili?in her alanda kurumsalla?t?r?lmas?na dayanan yeni politik Áizgisini geli?tirirken, geÁmi?te destekledi?i ve kuca??nda olu?turdu?u ittihatÁ?l?k ve Kemalizm, Basizm, ›ran fundamantalizmi gibi totaliter- fa?ist ideolojik politik Áizgi ve sistemlerin sermayenin uluslararas? yat?r?m ve dola??m istikrar? aÁ?s?ndan da tehdit olu?turdu?unu ve liberal demokrasiye dahi olanak vermedi?ini gˆrd¸?¸nden, geÁmi?teki gibi ˆnem vermedikleri bu ideolojik-politik sistemlerin† tasfiyesinden yana bir tutuma gelmi?lerdir.Irak Baa? rejimi Suriye Baa? rejimi ve ›ran fundamantalizminden farkl? olarak, T¸rkiyeínin kaba yˆntemlere dayanan bir Áˆz¸lme s¸recine sokulmas? †yerine, m¸ttefiklik ili?kisini devam ettirerek ve bir s¸rece yay?lacak reform hareketleriyle iÁten dˆn¸?mesine dayanan bir ÁerÁevenin ABD taraf?ndan T¸rk devletine ˆnerildi?i kan?s?nday?m. Kemalist ordu ve b¸rokrasi ise, esnemez totaliter ideolojikñpolitik sisteminin verdi?i al??kanl?kla reformlar ÁerÁevesinde iÁerden dˆn¸?me ve esnemeyi Áˆz¸lmeyle e? gˆrmektedir.Kal?tsal ideolojik politik harc? Kemalizmi ve K¸rt d¸?manl??? ile korkusunu esas alan T¸rkiye ile bu devletin h¸k¸meti† olan ordu ayak s¸rmektedir. ABD ,›srailli Yahudileri,K¸rtleri ve T¸rkleri bir Áizgi temelinde bir arada ya?atma ve beraber hareket etmelerini de bir seÁenek olarak sunmaktad?r.Bunun taraftar? olan liberaller de vard?r.Ancak Kemalist ordu ve istihbarat, devlette cisimle?mi? fa?ist Kemalist ideolojinin verdi?i kal?tsal al??kanl?k ve kendi varl?klar?n? K¸rtlerin yoklu?u ve zay?fl??? ¸zerinde kurmu?luklar? nedeniyle ABD nin bu alternatif ˆnerisinde kabule yana?mamaktad?r.K¸rtlerinde her halk gibi kendi ulusal topraklar?nda ba??ms?z devlet olmas?n? ise her hal¸karda kendileri aÁ?s?ndan tehdit olarak gˆrmektedirler.Bˆylesi bir durumun Lozan n?n ve Sadabat pakt?n?n tasfiyesine ve bar?nd?rd??? petrol zenginli?i ile K¸rdistan n?n g¸Álenmesine,ayn? zamanda bˆlgede cazibe merkezi olmas?na yol aÁaca?? gerekÁesiyle istememektedirler..Analiz etti?imiz bu Áeli?ki ve ko?ullar nedeniyle, Ortado?u ve Kafkaslarda var olan stat¸koyu koruyup s¸rd¸rmede ayn? eksene sahip olan Rusya,Cin,›ran,Suriye,T¸rkiye, Filisten de Hamas, L¸bnan da Hizbullah ve hatta El-Kaide ayn? kutbu olu?turmaya yˆnelmi?tir.T¸rkiye nin Ordusu ve Kemalist b¸rokrasi, ?eklen h¸k¸met olan AKP ye ra?men atlan alta bu itifak ili?kisinin iÁine girmi?tir. Buna kar??n di?er kutupta ise; ABD,›ngiltere,Kanada,›srail,Avustralya,Fransa ve Almanya n?n bulunaca?? anla??lmaktad?r.G¸ney K¸rdistan h¸k¸meti,›ran† Suriye ve T¸rkiye nin tehdit ve m¸dahaleleri kar??s?nda,yaln?z kalmamak ve† ba??ms?z K¸rtdistan ?n kurulu?una ve haritalar?n bu ÁerÁevede de?i?iminden yana olacak g¸Álerle hareket edecektir. K¸rdistan ? egemenlikleri alt?nda tutan sˆm¸rgeci devletlerle bunlar?n ittifak iÁinde olduklar? emperyalist devletlerin g¸Á ve sald?r?lar? kar??s?nda hiÁbir ittifak ili?kisine yˆnelmeden boyunlar?n? koyun gibi giyotine uzatmalar? olanakl? de?ildir. K¸rdistan ulusunun ve ¸lkesinin gelece?i iÁin, sermayedar devletler aras? Áeli?ki ve Áat??malarda ulusal Á?kara gˆre hareket etmek zorunludur.Ancak her ittifak ili?kisinin ister k?sa ve ister uzun olsun bir g¸n bitece?i ve de?i?en ko?ullarda ittifak? olu?turan g¸Álerin Á?kar ve yˆnelimlerinin farkl? yˆnlere dˆn¸?ece?ini de unutmamal?d?r. Di?er aÁ?dan konjoktˆrel ittifak ili?kisinin iradesini bir g¸Áe teslim etme ?ekline sokmadan, hareket ˆzg¸rl¸?¸n¸ koruyarak gerÁekle?tirmek zorunludur.Ayr?ca yer alt? ve yer¸st¸ zenginliklerimizi ve ˆzellikle petrol ve do?al gaz? bˆlgedeki sˆm¸rgeci devletlerin denetiminden al?rken,di?er bir sermayedar devlete veremeyiz.Zenginliklerimizi vermek de?il,ihtiyaÁ fazlas? petrol¸ ba??ms?z K¸rdistan n?n kurulu?una sayg? duyan devletlere satmay? esas alabiliriz. Bu temel ve ÁerÁevede kald??? s¸rece, ABD,›ngiltere,Fransa ›srail ,Avustralya, Kanada gibi ¸lkeler K¸rdistan n?n dˆrt parÁas?yla ba??ms?zla?mas?na sayg?l? olduklar? ˆlÁ¸de,varolan zor ko?ullar tehditler kar??s?nda G¸ney K¸rdistan h¸k¸metinin bˆlgesel ve uluslararas? bir safla?mada yaln?z kalmak yerine,ad? geÁen ¸lkelerle birlikte hareket etmesi yanl?? bir tutum olmayacakt?r. T¸rkiye nin ve di?er bˆlgesel sˆm¸rgeci g¸Álerin ABD yle harita ve stat¸konun de?i?memesi esas? ¸zerinde anla?mas? halinde, hiÁ ku?kusuz ?engay devletleri ve dolay?s?yla Rusya ve «in, bug¸nk¸ Áizgilerini de?i?tirerek stat¸konun de?i?tirilmesine† dayanan bir Áizgiyi esas alacaklard?r.B¸y¸k sermayedar devletlerden olu?an bu iki kutuptan birinin geli?tirdi?i Áizgi kar??nda, her hal¸karda ikinci kutupta bulunan ¸lkelerin tersi bir Áizgi geli?tirerek kar??l?k verece?i ve †bu yolla Áeli?kilerde etkili olmaya Áal??aca?? a?ikard?r.Uluslararas? ili?kiler ve uluslar aras? siyaset dinamik ve de?i?kendir, de?i?en durumlara gˆre de?i?en tutumlar geli?tirmek zorunludur.K¸Á¸k bir ihtimalle de olsa,Rusya n?n,›ran ? pazarl?k konusu yaparak,baz? taviz ve g¸venceler alarak ABD nin ba??n? Áekti?i ittifak?n m¸dahalesine kar?? do?rudan bir tutuma girmemesi de m¸mk¸nd¸r.T¸rkiye *****huriyeti devleti, Suriye ve ›ran ile ittifak halinde, G¸ney K¸rdistan ve Do?u K¸rdistan s?n?rlar?na 250 bin civar?nda askeri g¸Á kayd?r?p yerle?tirmi? durumdad?r.T¸rk devletinin asker sevk?yat? 2007 y?l?n?n ba??ndan beri devam etmektedir, 2007 y?l?n?n ekim ay?nda †PKKínin gerÁekle?tirdi?i bir eylem neticesinde 12 T¸rk askerinin ˆlmesi ve 8íininde ele geÁirilmesi† sonras?nda genelkurmay ve ˆzel kuvvetler komutanl??? ile istihbarat?n bir plan dahilinde, devletin resmi ideolojisinde cisimle?en fa?izmi g¸ncelle?tirerek emirleri alt?nda Áal??an baz? sivil unsurlar arac?l???yla, sivil T¸rkleri miting ve y¸r¸y¸?lere yˆnelttikleri ve bu yolla K¸rtlere G¸ney K¸rdistan h¸k¸metine sald?rman?n iÁerde ki ko?ul ve dayanaklar?n? yaratmaya yˆneldikleri gˆr¸lmektedir. Bu yolla AKP h¸k¸meti de bask? alt?na al?narak yˆnlendirilmektedir. ›ttihatÁ? ile Kemalist ordu ve b¸rokrasi,G¸ney K¸rdistan da ortaya Á?kan K¸rt iktidar?n? haz edemedi?inden , kendi varl?klar?n? K¸rtlerin yoklu?u,zay?fl??? ve iktidars?zl??? ¸zerine in?a ettiklerinden,Apo arac?l???yla T¸rk ordusunun denetimi alt?na giren PKK yi bahane ederek, G¸ney K¸rsitan a sald?r?p emperyalist sˆm¸rgeci bir devlet olarak yay?lmak istemektedir. T¸rk devletinin tekelci yap?s?yla emperyalist bir devlet niteli?inde olmas?,Musul ve Kerk¸k petrollerini k¸Á¸k ve da??n?k T¸rkmen n¸fusunu kullanarak(bir anlamda K?br?s taki gibi Rum topra??nda 50 bin ki?ilik T¸rkíe devlet kurdurtup yavru vatan ad?yla isimlendirdi?i gibi) denetimi alt?na almak istedi?inden, G¸ney K¸rdistan s?n?r?na hiÁbir tarihte gˆr¸lmedik yo?unluk ve say?da asker y??d?r?p konumland?rm??t?r. PKK nin en g¸Ál¸ oldu?u doksanl? y?llarda dahi bu yo?unlu?un ¸Át¸ biri kadar askerle operasyon yapmayan bir devletin, ˆrg¸t¸n bˆl¸nme ve ayr??malarla kadrolar?n?n yar?s?n? yitirdi?i,motivasyonun ve ideolojik politik referanslar?n?n laÁkala?t?r?ld???,Apo nun talimat?na uyarak co?rafyay? terk etmekle bu alandaki ¸st¸nl¸?¸n¸,lojistik deste?ini ve istihbarat kanallar?n? b¸y¸k ˆlÁ¸de kaybetti?i,Kandil da??na s?k??t???, 70 bin milisinden ˆnemli bir bˆl¸m¸n¸n da??l?p deopolitize oldu?u ve kiminin ajanla?t??? ve ˆte yandan bir af ve k?r?nt?lar temelinde teslim olmaya haz?r halle getirilmi?† durumda olmas?na ra?men, K¸rdistan n?n Bat? ve Do?u s?n?r?n? kaplayacak ?ekilde asker konumland?rmas?n?n nedenleri ba?kad?r.PKK eylem yapmasayd? dahi, benzer veya ayn? eylemi ordu iÁindeki g¸Áler yapacak ve† ayn? konumu alacaklard?.Bu durum PKK nin eylemi ˆncesinde T¸rkiye nin kararla?t?rd??? ve† ihtiyaÁ duyduklar? bir planlamad?r.Ordu ve istihbarat ile Kemalist b¸rokrasi,AKP yi arkalar?ndan s¸r¸klemeye ba?lam??lad?r.PKK i?in bahanesidir,T¸rk Ordusunun ve ›ttihatÁ? Kemalistlerin hedefi G¸ney K¸rdistan oldu?u kadar Do?u K¸rdistan d?r.T¸rkmenler Kerk¸k e sald?r? ve uzanma i?inde kullan?lmak istenirken,Azerilerin bir† bˆl¸m¸n de ‹rmiye ve Kirman?ah ?n ¸zerine sald?r?lmak ¸zere kullan?laca??ndan ku?ku duymuyorum.›ran daki Farisi egemenlik sistemi Áˆz¸l¸?e geÁti?inde,emperyalist T¸rkiye nin aynen Kerk¸k gibi,‹remiye yi tart??ma alan?na Áekece?inden ve Doru K¸rdistan a m¸dahale ederek istikrars?zla?t?rmaya yada denetiminin alt?na almaya Áal??aca??ndan ku?ku duymuyorum.T¸rk Devletinin,›ran n?n egemenli?i alt?nda bulunan Do?u K¸rdistan n?n s?n?rlar?na yo?un oranda asker yerle?tirmesinin bir nedeni budur, di?er sebebi ise,ortaya Á?kacak uluslar aras? bir sava? ve Áˆz¸l¸? ko?ullar? kar??s?n da m¸ttefiklerine yard?m etmek ve sava?a kat?lmak iÁin pozisyonunu alma Áabas?d?r.T¸rk devleti, ›raní?n egemenli?i alt?nda olan Do?u K¸rdistan s?n?r?nda bir ?erit ?eklinde ve ayn? yo?unlukta asker kayd?r?p y??d?rm??t?r.T¸rk devleti, ABD, ›ngiltere , ›srail, Kadana, Fransa gibi devletlerin bir hava operasyonuyla ›ran rejimini vurmas? halinde, K¸rt , Azeri,Belluci ve Huzistan Araplar?n?n ›ran egemenli?i alt?nda ki bˆlgelerinde ayaklanma ba?lata bileceklerini ve ›ran devletinin ilkin 5 parÁal? bir federasyon olsa dahi asgari 5 devlete bˆl¸nme s¸recine girece?ini gˆrmektedir.Bu nedenle G¸ney K¸rdistan a girip istikrars?zla?t?rma Musul ve Kerk¸k petrollerine uzanman?n yan?nda,›ran iktidar?na iÁerden veya d??ardan yap?lacak sald?r? kar??s?nda, T¸rk devletinin kendi pozisyonunu ald??? ve bu nedenle do?u K¸rdistan s?n?r?na yo?un oranda asker kayd?rd??? kesindir. Irak ta, Saddam rejiminin k¸Á¸k da??n?k T¸rkmen n¸fusuna yˆnelik olarak ta bask? ve katliam yapmas?na hiÁbir dˆnemde ses Á?karmayan T¸rk devletinin, 2003 ten itibaren T¸rkmen kart?na sar?larak, sahtede olsa T¸rkmen haklar?n? koruma havarisi kesilip g¸ndem olu?turmaya yˆneldi?i, T¸rkmen Cephesi gibi i? birlikÁi partileri olu?turup kullanmaya yˆneldi?i, kimi T¸rkmenleri Ankara ya kadar getirterek siyasi-askeri-ˆrg¸tsel aÁ?dan haz?rlad??? bilinmektedir. G¸ney K¸rdistan h¸k¸metine kar?? T¸rkmenleri kullanmaya ve haz?rlamaya yˆnelen T¸rkiye, K¸rt iktidarla?mas?n? tavsiye etmeyi esas alarak, ba??ms?z devlet olma s¸recini ortadan kald?rmay? yada asgari 20 y?l geciktirmeyi hedeflemektedir.÷te yandan ›ran a yap?lacak bir operasyon veya iÁerden geli?ecek ayaklanma sonras?nda Áˆz¸lme ve federal bˆlgelere ayr??ma s¸recine h?zl? ve an?nda askeri aÁ?dan m¸dahale ederek bu parÁay? istikrars?zla?t?rmak, denetimi alt?na almak, bug¸ne kadar desteklemedi?i ve her t¸rl¸ haktan yoksun olan Azeriler yˆn¸nden de sahte de olsa koruyucu havari kesilip,Azerileri Do?ru K¸rdistan n?n do?algaz ,petrol ve alt?n yataklar? aÁ?s?ndan zengin olan K¸rtlerle s?n?rlar?nda bulunan ‹rmiye ve Kirman?ah gibi K¸rt kentlerine sald?rtmak ¸zere konumland???ndan da ku?ku duyulmamal?d?r.Bu yolla Do?u K¸rdistan da da K¸rt iktidarla?mas?n?n ortaya Á?kmas?na ve G¸ney K¸rdistan la birle?mesine engel olmay? hedeflemektedirler.Bu ÁerÁevede iki ay ˆnce G¸ney K¸rdistan la Bat? K¸rdistan aras?ndaki s?n?rda bulunan ?engal de 500 K¸rt Ezidi sinin bir soyk?r?m eylemi neticesinde katl edilmesi de, esasen bu alan? istikras?z bir alana dˆn¸?t¸rmek,K¸rtlerini buray? bo?altmas?n? sa?lamak ve bu yolla Bat? K¸rdistan n?n Suriye den ayr??mas? s¸recinde G¸ney K¸rdistan la birle?mesini ˆnleme amaÁl?d?r.G¸ney K¸rdistan n?n,G¸ney Bat? K¸rdistan parÁas?yla birle?tirilebilmesi iÁin iki parÁan?n suni olarak ayr??t?r?lm?? s?n?r hatt?nda bulunan Telahfer ve ?engal in K¸rtler taraf?ndan tam olarak denetim ve kontrole al?nmas? zorunlu oldu?u gibi,K¸rtlerin K¸rdistan petrol¸n¸ d??ar?ya Á?karmas? ve uluslararas? anlamada ˆzg¸r ili?ki a??n? sa?lay?p d¸nyaya aÁ?labilmesi iÁin de ˆnemlidir.K¸rdistan,G¸ney Bat? K¸rdistan n?n Kobani ve Afirin kazalar?n?n hemen arkas?ndaki topraklardan Akdeniz e aÁ?lmas? gerekmektedir.Kuzey K¸rdistan ?n s?n?rlar? iÁinde kalan ›skenderun liman?ndan d¸nyaya aÁ?lmak ikinci olanakt?r.Kuzey K¸rdistan s?n?rlar? iÁeresin de† bulunan Ardahan ?n arkas?ndan Karadeniz le aÁ?lmak ¸Á¸nc¸ olanakt?r.K¸rdistan ?n g¸ney do?usundan ve karardan da d¸nyaya bir kanalla aÁ?lmak olanakl?d?r.?engal, Telahfer gibi sˆm¸rgeci devletlerin ˆzel kuvvetleriyle istihbaratlar?n?n ili?kilendi?i fudamantalist ˆrg¸tlerin yerle?ti?i bir alan haline getirmek istenmektedir.T¸rk ordusu, t¸mden tasfiye edilmi? bir PKK istemedi?i gibi,g¸Álenen ve APO nun i?birlikÁi ideolojik politik Áizgisiyle yˆnlendirmelerinin alt?ndan Á?kan bir PKK de istememektedir.T¸mden tasfiye edilmi? PKK ,yeni bir K¸rt ˆrg¸t¸n ortaya Á?kmas?na ve bu ˆrg¸t¸n terinse ulusal temelde ve kontrol d???nda geli?mesine yol aÁaca??ndan hedeflenmemektedir.÷te yandan PKK nin tasfiye edilmesi halinde,T¸rk devletinin K¸rdistan n?n de?ir parÁalar?na sald?rma ve emperyalist heveslerini konu?turma bahanesi kalmayacakt?r.Apo nun denetiminden Á?kan ve Demokratik *****huriyetÁili?i red eden bir PKK nin ise ulusal bir Áizgiye gelebilece?i bu durumda di?er K¸rt e?ilimleriyle birlikte hareket edebilece?i, ?u anki s?k??m?? ve zay?flam?? durumunun tersine g¸Álenece?i ve hedefe y¸r¸yebilece?i d¸?¸n¸ld¸?¸nden,g¸Álenmi? ve Apo ile devletin denetiminden Á?km?? PKK †ise,Áok tehlikeli gˆr¸ld¸?¸nden istenmemektedir.M¸mk¸nse biraz daha zay?flat?lm??, ancak devlete b¸y¸k tehdit olmayacak Demokratik *****huriyetÁi bir PKK ise, devletin ihtiyaÁ duydu?u ve† var olmas?n?† istedi?i †PKK dir.Bu t¸r bir PKK, teslimiyetÁi bir af ve k¸Á¸k k?r?nt?lar temelinde, ko?ullar? do?up istendi?inde, aÁ?k alanda kullan?lmak ¸zere, her zaman devletin sistemi iÁine al?nabilece?i gibi,da??t?l?p demeÁlerle yar???p Áat??an k¸Á¸c¸k gurupÁuklara dˆn¸?t¸r¸lmesi m¸mk¸n bir yap?ya getirecektir.›ran ?n egemenli?i alt?ndaki topraklarda Soran ve Kurmanc K¸rtlerinin toplam n¸fusu 12 milyon iken, Loran K¸rtlerinin n¸fusu 3 milyondur. Bu durumda ›ran ?n egemenli?i alt?ndaki do?u K¸rdistan da yakla??k 15 milyon K¸rt bulunmaktad?r.25 milyon Azeri, 20 milyon Faris ,4-5 milyon Belluci,4-5 milyonda Huziztan arab?, ›ran ?n egemenli?i alt?ndaki topraklarda bulunmaktad?r. K¸rtler,yakla??k 100 y?ld?r ›ran ?n egemenli?i alt?ndaki Do?u K¸rdistan da ulusal m¸cadele veren belli bir siyasi ve askeri tecr¸beye sahip halk iken, ›ran ?n sˆm¸rgeci iktidar? alt?ndaki di?er halklar?n ise g¸n¸m¸ze kadar bir siyasi m¸cadelesi gˆr¸lmemekteydi.Ancak g¸n¸m¸zde ›ran ?n egemenli?i alt?ndaki di?er halklarda ˆrg¸tlenme ve m¸cadele s¸reci ba?latma Áabas?ndad?r. Farisi olan genÁlik dahi, mevcut-fundamantalist rejimi istememektedir. Bu nedenle ›ran s?k? co?rafyas?, kˆkl¸ devlet gelene?i, iyi durumda olan askeri ve ekonomik g¸c¸ yan?nda, Arap devletlerine uzanan ?ii hilali ve a??r? dinci gruplar? kullanarak intihar-canl? bomba eylemlerini bˆlgeye yayma kapasitesine sahip olmakla birlikte, kitle-halk dayanaklar?n? Áok b¸y¸k ˆlÁ¸de yitirmi? oldu?undan, iÁi bo?alm?? bir ceviz durumundad?r. Bu nedenle Irak ve S¸reye nin Áˆzl¸me k?sal???nda olmasa da,sonuÁta† ABD, ›ngiltere , ›srail, Kanada, Fransaín?n olu?turaca?? bir koalisyonla havadan yap?lacak bir m¸dahale yan?nda, Áe?itli etnik kˆkenlerden halklar?n bˆlgelerinde ayaklanmas?yla,›ran Áˆz¸lme s¸recine girecektir. ›lk etapta, 5 bˆlgeli ve 5 federasyon parÁas?na dayanan bir siyasal s¸reÁle federalizm gerÁeklese de, kaÁ?n?lmaz olarak ›ran ?n egemenli?i alt?ndaki topraklarda 5 ayr? devlet ortaya Á?kacakt?r. Azeristan,Bellucistan,Huzistan Arap devleti, Farisistan(›ran) devleti ( yani ?u anki ›ran devletinin bakiyesi) ve Do?u K¸rdistan ?eklinde 5 ayr? federal bˆlgeye ve bu s¸reci izleyen ba??ms?z devletlere dˆn¸?ecektir. Hatta dil,k¸lt¸r ve etnik kˆken aÁ?s?ndan K¸rt olan, K¸rtÁe nin Lorani lehÁesini konu?an ve Kirman?ah ?n g¸neyindeki yerle?im yerlerinde ya?ayan Loranlar?n , sˆm¸rgeci ›ran devletinin K¸rt olmad?klar?na ili?kin propaganday? esas almalar? halinde, Loran federal bˆlgesi de dahil olmak ¸z¸re,alt?nc? federal bˆlgenin ortaya Á?kmas? da m¸mk¸nd¸r. ABD ile birlikte ayn? eksende ittifak olu?turmu? devletlerin, k?sa vadede bir hava operasyonu ile ›ran a bir askeri m¸dahalede bulunmamalar? durumunda dahi, ›ran ?n egemenli?i alt?nda bask? gˆren ve temel ulusal haklardan yoksun durumda olan K¸rt,Azeri,Belluci,Huzistan Arab? ve rejimden rahats?z kimi Farisi genÁlik ile kesimlerin ayaklanmalar?yla Áˆz¸lme s¸recine girecektir.›ran gibi temel zenginlik kayna?? olan petrol ve do?al gaz olan bir devlette bu kaynaklardan gelen gelirlerini molalar?na da??t?p hakk?na yans?tmayan,yada† Suriye gibi petrol gelirlerini BasÁ?lara da??t?p halka aÁl?k ve yoksullu?u dayatan totaliter sistemlere d??ardan bir m¸dahale yap?lmasa da,iÁerden geli?ecek m¸cadele ve muhalefetle orta vade Áˆz¸lece?inden† ku?ku duymuyorum.. ›ran, bu bˆl¸nme s¸recini ya?amamak ve var olan sˆm¸rgeci ve totaliter iktidar?n? mazlum halklar ¸zerinde s¸rd¸rmek iÁin bo?u?urken,T¸rkiye,Suriye ve Rusya gibi devletler† yan?nda Hamas,Hizbullah ve El-Kaideyle ittifak geli?tirmeye Áal??maktad?r. T¸rkiye bˆlgesel stat¸konun de?i?ikli?e u?ramamas? ve totaliter Kemalist rejim ile ordunun s¸reklile?en iktidar?n?n devam? iÁin bo?u?up Suriye, ›ran , ve Rusya gibi devletler yan?nda Hizbullah, Hamas gibi d¸zen d??? sava?? esas alan ˆrg¸tlerle ittifak ili?kisini geli?tirmeye yˆnelmektedir.† Suriyeíise, Baas rejimini s¸rd¸rmek az?nl??a dayanan yˆnetimi devam ettirmek bat? K¸rdistan ¸zerindeki sˆm¸rgeci konumu korumak ve bˆlgesel stat¸koyu s¸rd¸rmek,›ran,T¸rkiye ,Rusya gibi devletler yan?nda,L¸bnan daki Hizbullah,Filistin deki Hamas ve El-Kaide ile ittifaka girmi?tir.† †††††›raní?n tersine, Suriye nin s?k? bir co?rafyas? ,kˆkl¸ bir devlet gelene?i ve† ˆnemsenecek bir askeri-ekonomik-siyasi g¸Á¸ bulunmamaktad?r. Suriye deki Baas rejimi ve Esat iktidar? bu ¸lkedeki toplam n¸fusu olu?turan insanlar?n %10 unu te?kil eden Alevilere dayanmaktad?r. Aleviler d???nda hiÁbir etnik kˆken ve herhangi bir mezhepten gelen insanlar devletin ˆnemli makamlar?na/al?nmamaktad?r.K¸rtler ,Ermeniler,Asuriler(S¸ryani,Keldani,Nasturi),D¸rjiler,?emoliler,Mur?idiler,ve ba?kan yard?mc?s? Haddam ?n tasfiyesinden itibaren Suniler yˆnetim ayg?t?n?n d???nda tutularak, bask?ya maruz b?rak?lmaktad?r. Suriye deki Baas rejiminin kitle dayanaklar?, ›ran n?n dayanaklar?ndan, hatta Saddam ?n kitle dayanaklar?ndan dahi zay?ft?r.Bu nedenle kitlelere dayanmayan, demokratik niteli?i bulunmayan ve halklara yoksulla?may? dayatan niteli?iyle,Suriye ye d??ardan herhangi bir m¸dahale olmasa dahi, a??nm?? yap?s? ve †analiz etti?imiz ˆzellikleri sebebiyle,iÁerden gerÁekle?ecek halk ayaklanmas?yla orta vadede Áˆz¸lece?inden ku?ku duymuyorum. ABD ˆnderlikli ittifak g¸Álerinin bir operasyonu halinde ise, Esad rejiminin Irak taki Saddam rejimi kadar dahi direnemeyece?ini ve ayn? ?ekilde k?sa s¸rede yenilgiyi kabullenip kaÁacaklar? yada teslim olacaklar? kesindir. Suriye Baas rejimi ister orta vadede halk ayaklanmas?yla ,ister k?sa vadede d??ardan yap?lacak m¸dahalenin neticesinde Áˆz¸ls¸n, her iki halde de ba?lang?Á itibariyle iki federal bˆlge ortaya Á?kacakt?r. Suriye nin Arap Bˆlgesi yan?nda, G¸ney Bat? K¸rdistan Federal bˆlgesi kurulacakt?r. Bu federal bˆlgelerin ayr??mas? ise,sonraki s¸reÁte gerÁekle?ecektir.Saddam 1971 de† K¸rtlerin ˆzeklik talebini kabul ederek bu ÁerÁevede anla?ma imzalad?.Ancak K¸rt m¸cadelesi ba??ms?zl??a dˆn¸k oldu?undan m¸cadele durmad?.1991 de ˆzerlik stat¸s¸ filli bir federal bˆlgeye dˆn¸?m¸?t¸.2003 y?l?nda Irak a yap?lan m¸dahale sonras?nda olanaklardan yararlanan K¸rtler fili federasyon stat¸s¸n¸ resmile?tirdi.Ancak m¸cadele K¸rt halk?n?n temel ˆzlemi olan ba??ms?zl??a yˆnelik oldu?undan ba??ms?zl???n ilan edilmesi iÁin uygun uluslararas? konj¸kt¸r yan?nda Kerk¸k ¸n,?engal in,Telahfer in durumunun netle?tirilmesi beklenmektedir.G¸ney K¸rdistan halk?n?n 2 milyon ¸zerinde imza toplayarak ba??ms?z devlet olmak istediklerini d¸nyaya deklere etmeleri ve bu imzalar? Birle?mi? Milletlere vermeleri ise, olanak bulundu?unda halk?m?z?n hedefinin ne oldu?unu gˆsteren di?er bir olgudur.G¸ney K¸rdistan federal bˆlgesi gibi ›ran ?n Áˆz¸lmesi durumunda Do?u K¸rdistan Federal bˆlgesini ve Suriye nin Áˆz¸lmesi ile G¸neybat? K¸rdistan Fedaral(Bat? K¸rdistan) bˆlgesinin kurulaca??n? ve T¸rkiye nin gerek ?u an egemenli?i alt?nda bulunan topraklar?n d?? hatt?ndan ve gerekse T¸rkiye nin egemenli?i alt?ndaki kuzey K¸rdistan topraklar?ndaki 30 milyon K¸rd¸n Áember ve ku?atmas? iÁine girece?ini, bu durumda egemenli?i alt?ndaki K¸rtleri kontrol edemez duruma d¸?ece?ini ve bˆlgenin temel g¸Álerinden olma niteli?ini yitirece?ini, bu s¸recin Kemalizmíin ve ordu iktidar?n?n sonunu getirece?ini hesaplamakta olan Kemalist T¸rkiye, bu s¸reci tersine Áevirmek iÁin PKK yi bir bahane olarak kullanarak hem g¸ney K¸rdistan s?n?r?na, hem de do?u K¸rdistan s?n?r?na hiÁbir tarihte gˆr¸lmedik oranda asker y??arak, K¸rtlerle bˆlgesel bir sava? yapman?n s¸recini ba?latmak istemektedirler.T¸rkiye,›ran ve Suriye fitilleyecekleri bˆlgesel sava??n ve hatta sonras?nda geli?ecek 3. d¸nya sava??na uygun olarak konum almaktad?rlar. T¸rkiye nin Do?u ve G¸ney K¸rdistan s?n?rlar?na y??d??? 250 bin ki?ilik askeri g¸Á ortaya Á?kacak bˆlgesel ve uluslararas? sava? ile K¸rdistan n?n her parÁas?na m¸dahaleyle uygun askeri konum ald???n? gˆstermektedir.Yani durum G¸ney K¸rdistan la da s?n?rl? de?ildir.T¸rkiye nin haz?rland??? bu sava? T¸rk ordusuyla PKK nin sava?? olmayacak,K¸rtlerle T¸rklerin bˆlge Áap?nda uzun s¸reli ve Áok tahribatl? sava?? olabilecektir.T¸rk devletinin, G¸ney K¸rdistan ve K¸zey K¸rdistan ile Do?u K¸rdistan aras?ndaki s?n?r bˆlgede bulunan Kandil da??nda varolan PKK kamplar?n? gerekÁe gˆstererek, G¸ney K¸rdistan h¸k¸metine sald?r? ve tehdide yˆnelerek, s?n?ra kayd?rd??? askeri birliklerini operasyon ve teyakkuz halinde tutarak, Irak merkezi yˆnetiminden ve G¸ney K¸rdistan Federal Bˆlge yˆnetiminden, s?n?rlar? iÁerisinde kalan Kandil da?lar? bˆl¸m¸ndeki PKK yˆneticisi kadrosunun yakalanarak kendilerine teslimini,ˆrg¸t¸n kamplar?n?n lav? edilmesini,yada† militanlara kar?? kendileriyle birlikte operasyon yapmas?n? ve K¸rtler aras? bir iÁ Áat??ma ba?latmalar?n? istemeyip hedeflemektedir.T¸rk devleti, Sadam ?n iktidar? dˆneminde Irak rejimiyle yap?lan i?birli?i ve kurulan anla?ma temelinde 24 s?n?r ˆtesi operasyon yapt?.Buna kar??n kendi egemenlik alan?ndaki topraklarda ise, y¸zlerce operasyon yapt?.Ancak PKK yi bitirmedi yada bitiremedi.Yirmi y?lla yak?n Dersim,Garzan Serhat ve Botan da bulunan yˆneticilerini yakalayamad?.Kendi egemenli?i alt?ndaki topraklarda bizzat yapamad???n? ise, bug¸n G¸ney K¸rdistan h¸k¸metinden istemeleri† sava? Á?karmak† ve istikrars?zl?k yaratmak iÁin bahaneler ¸retmekten ba?kaca bir ?ey de?ildir.«¸nk¸ G¸ney K¸rdistan H¸k¸metinin temel geÁleri olan KDP ve YNK nin operasyona Á?kmas? halinde K¸rtler aras? bir iÁ Áat??ma Á?kaca?? ve bu durumda T¸rk devletinin bir zayiat vemeden, masraf dahi yapmadan G¸ney K¸rdistan ?n, hatta b¸t¸n K¸rdastan n?n istikrars?zla?mas?na yol aÁarak, amac?na ula?aca?? a?ikard?r.T¸rkiye Devleti, ˆncelikle Apo nun PKK nin ,KDP yada YNK ye sald?rmas? iÁin mesaj ve yˆnlendirmelerde bulunmas?n? sa?lad?ysa da,ˆrg¸tsel iÁ dengeleri ve halk nezdin de t¸mden tasfiye olama korkusuyla olmal? ki, bu t¸r bir prati?e girmediler.Bunun sonuÁ vermemesi nedeniyle, T¸rk devleti YNK ve KDP ye bask? ve tehditte bulunarak, K¸rtler aras?nda bir iÁ Áat??ma ba?latma Áabas?n? vermektedir.KDP ve YNK nin bu bask? ve tehditlere ra?men,K¸rtler aras? bir iÁ Áat??may? do?uracak tutumlar? red etmeleri sebebiyle,bizzat G¸ney K¸rdistan a girerek federal bˆlgeyi istikrars?zla?t?rma ve i?gal etme amac?na yˆnelmi?tir.T¸rkiye, ya ABD nin izin vermesi halinde Kandil da??yla s?n?rl? ve yerle?im alanlar?na varmayan bir operasyonla s?n?rl? kalacak,yada stratejik m¸ttefiklik ili?kisinin t¸mden biti?i ve Rusya,«in Suriye ve ›ran la nikahlanma dˆnemi resmen ilan edilmeye ba?lanacakt?r.ABD ye ra?men,T¸rkiye nin G¸ney K¸rdistan daki yerle?im yerlerine girmeye ba?lamas? Rusya ve «in yan?nda, ›ran ve Suriye ile ordunun kurdu?u ittifak?n perde ˆn¸ne Á?kmas?na ,resmile?mesine ve asgari d¸zeyi bˆlgesel sava?,buna kar??n azami d¸zeyi 3.d¸nya sava?? olan s¸recin s?cak Áat??ma d¸zeyinde ba?lamas?na yol aÁar.1999 y?l?nda, Apoínun ›mral? ya getirilmesi itibariyle daha ˆnce ordu ve Kemalist istihbarat taraf?ndan †dolayl? olarak yˆnlendirilen PKK, do?rudan denetim ve kontrol alt?na al?nd?. Apoínun zay?fl?klar? ve k¸lt¸ ile yˆnlendirmeye aÁ?k ki?ili?i ÁerÁevesinde geli?tirilen i? birlikÁi Demokratik *****huriyetci ideolojik politik Áizgiyle ,K¸rtlerin 312 y?ll?k ulusal m¸cadelelerinin temel referanslar? tahrip edilerek, yerine Kemalist referanslar konulmaya Áal???ld?. Apoínun talimat? ÁerÁevesinde h¸Áre tipi sistemim kabul¸ ile zindan cephesinin tasfiyesi sa?land?.Yine Apoínun PKK askeri yap?s?n?n T¸rkiye nin egemenli?i alt?ndaki topraklar?n d???na, yani Kandile Áekilmesi ÁerÁevesinde, ˆrg¸t, devletin girip yerle?emedi?i† co?rafik alanlar? terk edip Kandil e s?k???rken, ayn? zamanda k?r n¸fusu ¸zerindeki etkisini,lojistik destek ve istihbarat alma olana??n? b¸y¸k ˆlÁ¸de yitirdi. 70 binine yak?n milisi bu s¸reÁle birlikte b¸y¸k ˆlÁ¸de kendini soyutlad?, yada devletin ajan?na dˆn¸?t¸. Devlet,PKK nin Áekildi?i her alandaki stratejik noktalara termal kamera ve karakollar kurdu,† araziyi kaybeden ve hareket kabiliyetini b¸y¸k ˆlÁ¸de yitiren ˆrg¸t ayn? zamanda† iÁ bˆl¸nme veya kopmalarla militan g¸Á¸n¸n yar?s?n? yitirdi.÷rg¸t,sadece geri Áekilme s¸recinde 500 militan?n? kaybetti.Eylem Áe?itlili?i imkan?n? yitirdi. Temelde uzaktan kumandaya dayanan may?n patlatma tarz?ndaki eylem biÁimi ise, esas eylem biÁimine dˆn¸?t¸. SeÁim s¸reÁlerinin ortaya koydu?u gibi, halk ¸zerinde etki kurma, maddi ve manevi destek alma olana??n? da yitirdi.Uluslararas? Áapta devlet hassasiyetlerini nazara alma anlay???yla, diplomatik alanda etkisizle?ti. Kitle temelini ˆnemli ˆlÁ¸de yitirdi. Do?u K¸rdistan ve bir ˆlÁ¸de de G¸ney K¸rdistan ?n Soran bˆlgesi d???ndaki K¸rdistan bˆlgelerinde yeni eleman kazanma olana?? olabildikÁe s?n?rland?. De?er yarg? sistemi laÁkala??p tasfiye oldu.Paralel kurumlar? g¸Ás¸z,marjinal,niteliksiz ve iÁeri?i bo?alm?? duruma geldi. Demokratik *****huriyetÁi ideolojik politik Áizgide daha fazla ?srar etmek, PKK nin fiziksel anlamda da t¸mden tasfiyesine,yani tasfiye s¸recinin derinle?ip sonuÁlanmas?na ve arta kalan k¸Á¸k bakiyenin k¸Á¸c¸k grupÁuklara ve Áe?itli anlay??lara dˆn¸?erek t¸kenmesine yol aÁacakt?r.PKK,Demokratik *****huriyetÁilik olarak adland?r?lan i?birlikÁi ve gereci ideolojik politik Áizgisini ve† Apo nun yˆnlendirmelerini red etmedi?i s¸rece, †Áizgi ba??ms?zl???na ve hareket ˆzg¸rl¸?¸ne de sahip olamayacak,marjinalle?erek tasfiye olmaktan(siyaset alan?ndan t¸mden Áekilmek durumunda kalmaktan) kurtulmayacakt?r.1999 y?l?nda, Apo nun yakaland?ktan sonra aÁ?kÁa ilan etti?i sˆz konusu s¸recin ¸zerinde, devletin elemanlar?yla i?in ˆncesinde anla?m?? gibi gˆz¸kmekle birlikte, aÁ?kÁa ilan edilen s¸recin pratik bulmas? ko?ular?n

Not: haz?rlanmas?ndan sonra vede 2003 y?l?nda olabilecekti. Ancak,1971 de G¸ney K¸rdistan Bˆlgesinin kabul edilmi? ˆzerk yap?s?n?n,1991 de fiili bir federal bˆlgeye dˆn¸?m¸? olmas? ve 2003 y?l?nda da uluslararas? g¸Álerin yapt??? m¸dahale sonras?nda ortaya Á?kan olanaklardan yararlanan yurtsever g¸Álerin federal yap?y? resmile?tirmesine ve k?sa bir s¸re sonra da ba??ms?z devlet ilan? iÁin haz?rl?klar yap?lmas?na yol aÁt?.Yani Sˆm¸rgeci devletlerin korktu?u K¸rt iktidar y¸r¸y¸?¸, di?er bir parÁada ortaya Á?kmaya ba?lad???ndan bir afla PKK yi t¸mden aÁ?k alana Áekme konsepti ya ertelindi yada geri Áekildi.G¸ney K¸rdistan daki geli?meler,Kuzey K¸rdistan halk?n?n kimi bˆl¸mlerinin ˆrt¸k te olsa Demokratik *****huriyet Áizgisine tav?r alarak uzakla?mas? ve ˆte yandan bizim gibi istisna oranda olsalar da bu u?ak gerici ve tasfiyeci s¸rece aÁ?kÁa tutum alarak ideolojik politik d¸zeyde s¸rekli ele?tirel analizlerle te?hir eden ayd?n ve siyasetÁilerin Áabalar?, b¸t¸n tahribatlar?na ra?men sˆz konusu i?birlikÁili?i bo?a Á?karmaya ba?lam??t?r.Bizim yapt???m?z sˆm¸rgeci devletin Kemalist ideoloji ve k¸lt¸r¸yle d??ardan ve Demokratik *****huriyetÁilik arac?l???yla iÁerden K¸rdistanl? olmay? ve K¸rdistan yurtsever devrimcili?ini tasfiye etmeyi esas alan s¸rece kar??, K¸rdistan l?l??? ve K¸rdistan ?n yurtsever devrimcili?ini ayakta tutamakt?r..Bu nedenle T¸rk ordusu ve istihbarat?n?n plan ve yˆnlendirmeleri ÁerÁevesinde Apo ya dillendirmi? olduklar? Demokratik *****huriyet(yani bir af temelinde teslim olma ve K¸rtlerin dil ve k¸lt¸r¸n¸n bireysel ve mahalli olarak kabul¸ ) ÁerÁevesindeki planlama uygulama bulamad?. Yada ertelendi. T¸rk devleti, PKK nin daha marjinal bir yap?ya dˆn¸?mesi ve ayn? zamanda alternatif bir g¸c¸n ortaya Á?k?p geli?memesi iÁin, s?n?rland?r?lm?? ve Apo arac?l???yla denetim alt?na alm?? bir PKK yi t¸mden tasfiye olmu? bir PKK ye tercih etti. ÷te yandan Apo arac?l???yla denetim alt?na ald??? PKK yi gerek g¸ney K¸rdistan a gerekse T¸rkiye nin egemenli?i alt?ndaki Kuzey K¸rdistan topraklar?na operasyon yapmada ve bask?y? geli?tirmede bir bahane olarak tutmak istedi. T¸rk devletinin meclisinden geÁirtti?i tezkerenin niteli?ine bak?ld???nda da hedef ve amaÁlar? anla??lmaktad?r.Tezkere birkaÁ haftal?k ve ya bir ayl?k de?il,bir y?l s¸relidir.Buda s?n?rl? ve k?sa vadede bitecek bir operasyonun hedeflenmedi?ini gˆstermektedir.Di?er aÁ?dan sadece G¸ney K¸rdistan ve Kuzey K¸rdistan alan? iÁinde kalan Kandil da?? bˆl¸m¸ denemektedir.Kandil da?? ve Áevresinin hedef alan? oldu?u belirtilmektedir.Her ?eyden ˆnce Kandil da??n?n bir bˆl¸m¸ ›ran egemenli?i alt?ndaki topraklardad?r, bu durumda T¸rk devletinin buraya da girece?i anla??lmaktad?r.Daha ˆnemlisi Kandil da??n?n Áevresinin hedef oldu?u tezkere de yaz?lmakla K¸rdistan ?n ¸Á parÁas?ndaki yerle?im birimlerinin Kandil da??n?n Áevresinde bulunmas? nedeniyle yerle?im alanlar?na girme yetkisinin de Orduya verildi?i a?ikar olmaktad?r. ABD nin sava?? olas? sava?? durduracak kesin telkinlerde bulunmamas?, yada T¸rk devletinin her hal¸karda sava?? esas almada diretmesi halinde,daha ˆnce de belirtti?imiz gibi, i? T¸rk devletinin ordusuyla PKK askeri biriminin Áat??mas?ndan Á?kacak, bˆlge Áap?nda T¸rklerle K¸rtlerin uzun s¸reli sava??m? geli?ecektir.. T¸rk ordusunun, Kandil da??n? a?arak G¸ney K¸rdistan daki yerle?im birimlerine girmesiyle birlikte, G¸ney K¸rdistan daki KDP,P›K ve YNK gibi partilerin pe?merge g¸Áleri de, T¸rk askeri g¸Áleri ile Áat???r noktaya gelecektir. Hatta ›ran ?n egemenli?i alt?nda bulunan Do?u K¸rdistan toraklar?ndaki K¸rt ˆrg¸tlerinden KDP, KOMALA ve YEKT›YA ?ORE?GERAN gibi ˆrg¸tlerle de Áat??ma noktas?na gelecektir.D¸zen d??? sava?? esas alan bir ˆrg¸tten muzdarip T¸rk ordusunun ona yak?n ˆrg¸t¸ kar??s?nda birle?tirerek sava?mas? ve d¸zen d???(asimetrik) sava?? kazanmas? olanakl? de?ildir.T¸rk devletinin d¸zen d??? bir sava?ta yenilmesi aÁ?s?ndan,bu ˆrg¸tlerin ABD den yard?m almas? da gerekli de?ildir,kendi ˆzg¸Áleri ile d¸zen d??? sava?? kazanacak durumdad?rlar.Bu nedenle hiÁbir devletin hatta Irak merkezi h¸k¸metinin dahi yard?m? olmaks?z?n bile d¸zen d??? sava?? s¸rd¸r¸p kazan?rlar.B¸t¸n bunlara ra?men, ordunun ve Kemalist b¸rokrasinin ?srarla askeri seÁene?i esas almas?,asl?nda ˆlen askerlerinin say?s?n? azaltma ve ˆnlem alma kayg?s?ndan kaynaklanmamaktad?r. T¸rk devleti ve ordusu Kuzeyde ba?latt??? ve gerÁekle?tirdi?i sava? d¸zeninin nedeni olarak PKK nin askerlerini ˆld¸rmesi bahanesiyle gerekÁelendirse de,bunun gerÁek sebep olmad??? ve Kandil le girildikten sonra Áok daha b¸y¸k zayiat verecekleri ve kendileri aÁ?s?ndan iÁ ac?c? bir sonuÁ elde edemeyerek hazinedeki paray? da da?a ta?a serpecekleri a?ikard?r.S?n?rl? olarak ba?layan operasyonun yay?l?p K¸rt T¸rk sava??na dˆn¸?t¸r¸lmesi halinde, bu sava??n her iki taraf aÁ?s?ndan da en a??r ma?duriyetlere yol aÁan bir sava? olaca?? ve ayn? zamanda K¸rtler ile T¸rkler aras?ndaki son sava? olarak tarihe geÁece?i ve sivil anlamda dahi K¸rtlerle T¸rklerin mekanik ˆlÁ¸lerde bile, birlikte ya?ama olanaklar?n?n ortadan kalkaca??,ayr?ca ba??ms?z K¸rdistan Áizgisine dayanan ideolojik politik Áizginin ve ulusal paradigman?n tart???lmaz seÁene?e dˆn¸?ece?i kesindir.T¸rk ordusunun yaratt??? bas?nÁ ve kurdu?u ittifaklarla kal?tsal resmi ideolojisini esas alarak Kandil da??yla s?n?rl? nokta operasyonlar?n?n d???na Á?kmas? halinde, K¸rt T¸rk sava??na yol aÁacaklar? kesindir.Bu t¸r bir K¸rt T¸rk sava??nda ise,Kemalist ve ›ttihatÁ? generallerin iki halk?n a??r derecede ma?dur olmas?na yol aÁaca?? ve do?acak bir halk Áat??mas?n?n neticesinde de belki de T¸rklere bulunduklar? co?rafyada ya?ama olana??n?n epey s?n?rlan?r noktaya gelece?i de ˆngˆr¸lebilecek bir durumdur.Yunan Ermeni Rum Asuri milliyetleriyle d¸?man ili?kileri olan T¸rk devletinin K¸rt-T¸rk Áat??mas?na yol aÁmas? halinde T¸rklere bulunduklar? co?rafyada hiÁbir zaman rahat ya?ama sans? b?rakmayacaklar? ve t¸mden ku?atma alt?na sokmu? olacaklar? kesindir.Di?er aÁ?dan bu s¸recin ba?lat?lmas?yla T¸rk devletinin K¸rt birli?inin k?sa s¸rede ve h?zl? bir tarzda geli?mesine yol aÁaca?? da ˆngˆr¸lebilen bir durumdur.Bu durumda PKK ister istemiz Apo nun ve dolay?s?yla T¸rk ordusunun kontrol¸nden Á?kacak Áizgi ba??ms?zl??? ve hareket ˆzg¸rl¸?¸ kazanacak,i?birlikÁi Kemalist ideolojik politik hat olan konsepti red edecek,YNK ,KDP ve di?er K¸rt e?ilimleriyle birlik olu?turmaya yada birlikte hareket etmeye yˆnelecek,da??lan ve Áˆz¸len konumdan Á?karak toparlan?p g¸Álenecektir.Bu sava??n sonucunu tayin etmede K¸rtlerin elinde olacak ve b¸t¸n¸yle nas?l bir sava? d¸zenini esas ald?klar?na ba?l? olarak son bulacakt?r.T¸rkiye nin, Kandil da??n? a??p yerle?im yerlerine,geÁmesi ve G¸ney K¸rdistan Federal Bˆlge Yˆnetimi g¸Álerini olu?turan KDP ve YNK nin ise, pe?mergelerini ya? olarak genÁle?tirip 20 ile 35 ya?lar? aras?nda ki genÁlerden birimler olu?turmalar? ve ya?l? olan pe?mergeleri ya emekliye ay?rtmalar? yada e?itim ve di?er devlet dairelerinde yararlanmalar? sonucunda genÁle?tirilen ve d¸zen d??? sava?a gˆre yeniden e?itilip buna gˆre konumland?r?lan pe?mergelerin, 20 li 30 lu gruplar halinde ve d¸zen d??? sava?a uygun olarak, arazinin her alan?na da??t?l?p konumland?r?lmas? ve birlik geli?tirilmesi halinde, T¸rk ordusu yenilgiye u?rayacakt?r.Bunun tersine, d¸zenli sava? biÁiminde bir konumland?rmayla cephe sava??na(di?er bir de?i?le kozik sava??na ) b¸y¸k gruplarla ayn? noktada takdirde, T¸rk ordusuna kar?? yenilmek durumunda kalacaklard?r. Gerek asker oran?nda ve gerekse teknolojik olanaklar aÁ?s?ndan G¸ney K¸rdistan ordusundan Áok daha b¸y¸k bir g¸Á¸ elinde bulunduran T¸rk ordusuna kar??, d¸zenli sava? girilmesi yenilmelerine yol aÁacakt?r.. Ancak en b¸y¸k askeri ve teknolojik g¸Álere kar?? dahi, d¸zen d??? sava? verenlerin yenildi?ine dair tarih boyunca bir ˆrnek bulunmamaktad?r.Bilinen tarihi olgular nazara alarak ?u saptamada bulunabilirim: d¸zen d??? sava?(asimetrik sava?)yani di?er bir de?i?le pe?merge sava??(gelilla sava??) n?n tarihi, K¸rdistan da ba?lam??t?r.Kenefonun Anabasis (Onbinlerin Geci?i) adl? kitab? incelendi?inde Makedonyal? b¸y¸k ›skender in K¸rdistan, ›ran, Afganistan ve Hindistan a kadar gerÁekle?tirdi?i i?gal sonras?nda K¸rdistan( Kardakia) halk?n?n cephe sava??ndaki yenilgi sonras?nda da yabanc? egemenli?ini kabul etmedileri ve da?lara Áekilerek vur kaÁ eylemleriyle d¸zen d??? sava? yoluyla sald?r?lar yˆnelttikleri ve bu nedenle bir g¸nde alacaklar? yolu bir haftada alabildiklerini yazmaktad?r. M.÷ 400 y?l?n ba??nda gerÁekle?en bu sava?, tarihin kaybetti?i ilk pe?merge (gerilla) sava??d?r. Bu K¸rtlerdeki d¸zen d??? sava? tecr¸besinin ve direnme ˆzelli?inin ne kadar kˆkl¸ oldu?unu gˆsteren tarihsel bir olgu oldu?u gibi, halk?n bir muhaberede yenilmi? olsa dahi sava?? kazanmak iÁin s¸rd¸rd¸?¸n¸ ve d?? egemenli?i kabullenmedi?ini gˆsterir.E?er PKK ,1999 y?l?ndan itibaren yenilgi s¸recine sokulmu?sa ve bu gerile sava??n?n yenilgiyle sonuÁland???n? gˆsteren tek istisna ise, gerilla sava??n?n ba?ar?s?z oldu?una de?il,Apo nun teslimiyet korku ve zay?fl?klar?ndan yararlan?lmas? ve k¸lt¸n¸n m¸ritlerine kar?? kullan?lmas?ndan kaynaklanmaktad?r. G¸venlik g¸Áleri ve sivillerin birlikte ˆrg¸tlendirildi?i ve ÷zel Harb Dairesi ne ba?l? ÷zel K¸vetler Komutanl???na ba?l? olan kontur gerilla yap?lanmas?n? harekete geÁirmi? durumdad?r.Bu ÁerÁevede k?r alan?nda PKK militanlar? gibi giyinen elemanlar?n? gezdirmektedir. Devletin resmi ideolojisi Kemalizm de cisimle?en fa?izmi g¸ncelle?tirmek, K¸rt ulusunu sildirmek, fizikken teslim almak ve hatta toplu bir sald?r?ya maruz b?rakmak ve Kuzey K¸rdistan da bo?altmak ˆte yandan T¸rk metropollerine gˆÁertilmi? K¸rtleri,K¸rdistan hatta G¸ney K¸rdistan a gˆÁertmeyi de seÁenekleri aras?na koyduklar? anla??lmaktad?r T¸rk ordusu ve istihbarat?n?n sivil giyimli elemanlar? ile organize etti?i anti K¸rt eylemler, sald?r?lar ve y¸r¸y¸?ler ile a??z birli?i yaparcas?na bir ayd?r her medya kurulu?unun sˆzc¸l¸?¸ne soyundu?u sava? Á???rtkanl??? bu durumun gˆstergesidir. T¸rk devletinin kontur gerillas? arac?l???yla yeniden faili meÁhul olarak adland?r?lan cinayetlere yˆnelebilece?i de anla??lmaktad?r. T¸rk devleti yaratt??? g¸ndem ve yol aÁaca?? sava?ta her zamanki gibi misket bombalar? kullanaca?? gibi, kimyasal gazlar? da kullanabilecek yap?dad?r. T¸rk ordusu ve di?er Kemalist b¸rokrasinin fa?ist ideolojik politik hatt? bu s¸reÁte g¸ndemle?tirmesinin di?er bir nedeni, ësivil anayasa Áal??mas?n?í g¸ndemden Á?karmak, burjuva demokratik reformlar? dahi durdurmak ve ˆzellikle AKP nin ordu yerine iktidar olma istemini k?rarak g¸ndemle?tirilen sava? arac?l???yla askerlerin iktidar?n? ve Kemalizmi devam ettirmektir. Di?er bir amaÁta T¸rk ordusunun ˆzellikle ˆzel Harb Dairesi ile ˆzel kuvvetler komutanl??? ve istihbarat? arac?l???yla, Rusya,Cin ›ran,Suriye ve fundamantalist e?ilimlerle kurdu?u ittifak ve konsepti liberal olan AKP h¸k¸metine kabul ettirme hedefidir. Ordu ve istihbarat ve Kemalist b¸rokrasi halk?n duygular?na seslenmeyi esas alarak, hen¸z Avrupa Birli?ine girme ve ABD ile varolan stratejik m¸ttefiklik ili?kiyi s¸rd¸rme e?iliminden kopmayan AKP yi ku?at?p yˆn de?i?tirterek, Áizgisine getirmeyi amaÁlamaktad?r Ordu ve istihbarat, ABD nin kendi konsept ve referanslar?n? kabul etmemesi halinde, liberal bir anlay??a sahip olan AKP h¸k¸metinin de aÁ?kÁa y¸z¸n¸ Rusya, «in, ›ran ve Suriye eksenli kutba dˆnmesini ve perde alt?ndaki ittifak?n bu ?ekliyle perdenin ˆn¸ne al?nmas?n? hedeflemektedir. G¸ndemle?tirilen ë?ehit yaygaras?í ve ?rkÁ? sald?rganl?kla ordunun s¸reklile?en iktidar?n? devam ettirme ve AKP nin iktidar ve h¸k¸met olma istemine de darbe vurmay? amaÁlad??? gibi,*****hurba?kan?n halk taraf?ndan seÁilmesi hususunda yap?lan referandumun da kar??s?nda olduklar?ndan etkilemek istediler.. ABD-›srail-Fransa-›ngiltere-Kanada,›srail gibi devletlerden olu?an kutbun siyasi ve askeri aÁ?dan birlikte hareket ederek, ABD ˆnderli?inde ›ran a havadan yapacaklar? bir operasyonu askeri d¸zeyde uluslararas? etkileri yo?un olan bˆlgesel bir sava?a yol aÁaca?? ve Rusya n?n, ›ran a yap?lacak m¸dahaleye kar?? bir eylemde bulunmas? halinde, mevcut sava??n 3. d¸nya sava??na dˆn¸?ece?i a?ikard?r. Buna kar??n T¸rkiye nin Kandili a?arak G¸ney K¸rdistan daki sivil yerle?im birimlerine girmeye ba?lamas? halinde bu devletin T¸rkler ve K¸rtlerin bˆlge ve d¸nya Áap?ndaki sava??na yol aÁaca?? da aÁ?kt?r. T¸rkiye nin ba?lataca?? bu sava?ta ister istemez YNK ,KDP ve hatta ›ranía kar?? m¸cadele eden ›-KDP KOMALA, YEK›T›YA SORE?GERAN gibi ˆrg¸tler yan?nda, Bat? K¸rdistan da bulunan Áe?itli ˆrg¸tlerde dahil olacakt?r. Bu durumda TC bu g¸ne kadar sadece PKK ile s?cak Áat??ma d¸zeyini ya?arken, dˆrt parÁadaki K¸rt ˆrg¸tleri ile Áat??ma s¸recini ya?ayacakt?r. ›ran ve Suriye nin ise, T¸rkiye den yana bu Áat??maya dolayl? veya direkt kat?laca?? da kesindir. ›?te bu ihtimalde de asgari d¸zeyde uzun s¸recek ve tahribatlar? yo?un olacak bˆlgesel bir sava? ile kar?? kar??ya kalaca??z. ?engay devletlerinden Rusya veya «in in yada ABD eksenli g¸Álerin bu sava?ta bir tarafta dahil olmas? durumunda, bu bˆlgesel sˆz konusu bˆlgesel sava??n da 3. d¸nya sava??na dˆn¸?ece?i aÁ?kt?r. Ulusal, bˆlgesel ve uluslar aras? durum ile ko?ullar aÁ?s?ndan analiz etti?imiz bu s¸reÁte ortaya Á?kacak bˆlgesel sava? ile ¸Á¸nc¸ d¸nya sava??nda, s?cak Áat??man?n temel merkezlerinden bir tanesi ve hatta ilki K¸rdistan d?r. Kap?ya gelen sava??n merkezinde bulunan K¸rdistan ?n dˆrt parÁas?ndaki yurtsever devrimci e?ilimlerin ivedi ve g¸ncel gˆrevlerini her parÁan?n ˆzelinde a?a??daki ?ekilde s?ralayabiliriz: G¸ney K¸rdistan daki b¸t¸n K¸rt ˆrg¸tleri G¸ney K¸rdistan h¸k¸metinin etraf?nda kenetlenmeli ve birlikte hareket etmelidir. Ayr? ˆrg¸t olmaktan kaynaklanan ideolojik- politik farkl?l?klar?n? bu s¸reÁte ˆne Á?karmamal?d?rlar. ›deolojik- politik farkl?l?klar?n, ulusal birlik ve toplumsal seferberli?in zorunlu oldu?u bu tur durumlarda ˆne Á?kar?lmas? halinde, birli?in sa?lanmayaca?? a?ikard?r.Birli?in sa?lanmamas? halinde ise, kar?? taraf?n ˆn¸ne zay?f ve da??n?k ?ekilde Á?k?laca?? kesindir. K¸rdistan gibi sˆm¸rgelerde, ulusal birlik ve bir ulusal konsept ile paradigma temelinde hedeflere yˆnelmek, kurtulu?un ˆn ?art?d?r. Genel anlamda G¸ney K¸rdistan H¸k¸metinin ve ˆzel anlamda Say?n Talabani nin liderli?ini yapt??? YNK ile Say?n Barzani nin liderli?ini yapt??? KDP nin iÁinde bulundu?umuz s¸reÁte b¸t¸n bask?lara ra?men K¸rtler aras? bir iÁ Áat??madan kaÁ?nmalar?, K¸rdistan ve K¸rt ulusunun Á?karlar?n? esas alarak hareket etmeleri, g¸ncel anlamda yurtsever devrimci bir tavr?n sahibi olduklar?n? gˆsterir. Biz bu tavr? destekledi?imiz gibi, devam?ndan yanay?z K¸rtler aras? bir iÁ Áat??man?n ba??ms?z K¸rdistan ?n kurulu?unu en az 10-15 y?l geciktirece?i gibi, K¸rdistan ?n istikrarla?mas?na a??r bir bedelin ˆdenmesine ve K¸rt e?ilimlerinin birlikte hareket etme yerine, Áevredeki sˆm¸rgeci devletlerle ili?kilenmelerine yol aÁar. Bu s¸reÁle birlikte mevcut K¸rt e?ilimlerinin kitle dayanaklar?n?n da da??laca?? tart??mas?zd?r. G¸ney K¸rdistan h¸k¸meti verilebilecek her t¸rl¸ bedeli vermeli,ancak hiÁbir ko?ulda Kerkuk te ba?ka bir devlete k¸Á¸c¸k bir alan b?rakmamal?d?r. Kimi g¸Álerin tasarlad??? gibi Kerk¸k hiÁbir ko?ulda ba?ka bir devlete veya millete b?rak?lamayaca?? gibi, bunun sa?lanmamas? halinde, dayat?lmas? muhtemel olan ˆzel bir stat¸ye de gˆt¸r¸lmesi de kabul edilemez. Kerk¸k tarihsel,co?rafik,demografik ve siyasal aÁ?dan K¸rt ve K¸rdistan ?ehridir. K¸rdistan ?n bir ?ehri durumunda olan Kerk¸k te dahi d¸nya petrol rezervinin %10 bulunmaktad?r. Kerk¸k teki petrol, hem en kaliteli petrold¸r,hemde yere yak?n olmas? sebebiyle en az maliyetle i?letilir konuma getirilecek durumdad?r. Kerk¸k, G¸ney K¸rdistan ?n kendini finanse etmesi,halk?n ihtiyaÁlar?n kar??lamas?, sanayi ve teknoloji transferini gerÁekle?tirmesi yan?nda, teknolojik anlamda iyi donanm?? modern bir ordunun in?as? iÁin zorunludur. Kerk¸k ¸n yan?nda, G¸ney K¸rdistan l? g¸Álerin gˆzetmesi gereken di?er bir ?ehir ise, Musul dur. Yak?n tarihte olsun, Osmanl? imparatorlu?u egemenli?inin devam etti?i s¸reÁlerde olsun, Musul,her zaman bir bˆlge olarak ele al?n?p nitelendirilmi?tir. Musul bˆlgesi iÁinde bug¸nk¸ g¸ney K¸rdistan topraklar?n?n b¸t¸n¸ tasavvur edilmekteydi. Saddam H¸seyin rejiminin Kerk¸k ten ˆnce Musul daki K¸rtleri gˆÁerterek bu ?ehri Arapla?t?rmaya Áal??t??? bilinmektedir. Her ?eye ra?men, ?u anda da Musul da ˆnemli bir k¸rt n¸fusu mevcuttur. Musul ëun hemen yan?ndaki Bartele kazas?nda ise, Asuri ve bir ˆlÁ¸de de K¸rt Eezdileri nin ya?ad??? bilinmektedir. Ermenilerin, Med ›mparatorlu?u dˆneminden ˆnce tarihte K¸rtleriden farkl? bir adlar? dahi geÁmemektedir. Zerd¸?tl¸kten H?ristiyanl??a geÁtikleri tarihten sonra K¸rtlerden ayr?larak ayr? bir halka dˆn¸?t¸kleri ve bu g¸n iÁin ayr? bir ulus olduklar? anla??lmaktad?r. SonuÁ itibariyle her zaman Ermenilerle iÁ iÁe ya?am?? bir ulusuz . Asuriler ise, K¸rdistan topraklar?na daha g¸neyden ve Áˆlden gelmi?,yakla??k 4000 y?ld?r K¸rtlerle kar??l?kl? k¸lt¸r al??veri?i iÁinde olan ve benze?ti?imiz mazlum ve karde? bir halkt?r. 4000 y?lla yak?nd?r Asuriler ile (Nasuri,Keldani,S¸ryani) iÁ iÁe ya??yoruz. Ermeniler ve Asuriler da??n?k ve k¸Á¸k n¸fuslarla da olsa K¸rdistan ?n dˆrt parÁas?nda ya?ayan K¸rdistanl? ulusal az?nl?klard?r. Bu nevi istemleri gibi Ermenileri birinci ulusal az?nl?k, Asurileri ikinci ulusal az?nl?k ve T¸rkmenleri ise ¸Á¸nc¸ ulusal az?nl?k olarak anayasal ÁerÁevede kabul edip K¸rdistan ?n iÁ birli?ini sa?lamal? ve g¸Álendirmelidir. Bu yolla Bartele den yan? ba??ndaki K¸rt ?ehri olan Musul a uzanmal? ve resmi anlamda K¸rdistan Federal bˆlgesine katmal?d?r. Kerk¸k ve Musul un yan?nda, ˆnemli olan di?er bir alan ise, G¸ney K¸rdistan ile Bat? K¸rdistan aras?ndaki Áizgide bulunan Telahfer ?ehri ile ?engal bˆlgesidir. Telahfer ve ?engal,G¸ney K¸rdistan h¸k¸meti taraf?ndan Duhok ve Erbil kadar denetim ve kontrol alt?na al?nmadan, iÁ g¸venli?in ve istikrar?n sa?lanmas? olanakl? olmad??? gibi , ˆn¸m¸zdeki s¸reÁte Bat? ve G¸ney K¸rdistan ?n birle?tirilmesi de m¸mk¸n olmayacakt?r. Bu nedenle Telahfer ve ?engal e d¸zen d??? sava?an pe?merge k¸vetleri ile yap?lacak bir ku?atma ve s¸p¸rme hareketiyle tam kontrol sa?lanmal?d?r. ÷te yandan gerek ?engal ve Telahfer de ve gerekse ?exan bˆlgesinde yo?unla?an K¸rt Ezidi n¸fusu silahland?r?lmal?d?r. Buralardaki K¸rt Ezidi n¸fusu silahland?r?l?p e?itilmeksizin, g¸venli?in ve istikrar?n sa?lanmas? ve ˆzellikle bu alan?n korunmas? olanakl? de?ildir. Mazlum K¸rt halk? iÁinde en mazlum ve en ma?dur grubu olu?turan ve ayn? zamanda en esasl? K¸rt olan Yezidilerin g¸ncel aÁ?dan dahi soyk?r?mla kar?? kar??ya kald?klar? nazara al?narak, korunmalar?na ˆzel bir dikkat gˆsterilmelidir. Bir g¸nde 500 K¸rt Ezidisi nin hunharca katledilmesine,buna kar??n Áok daha fazla oranda yaral? vermesine yol aÁan eylemler sˆm¸rgeci devletlerin kendi istihbaratlar? yan?nda, baz? fundamantalist ˆrg¸tleri de kullanarak s?n?rda bulunan bu alan? bo?altma, insans?zla?t?rma , istikrars?zla?t?rma Áabas?na yˆneldiklerini gˆsterir.Ayn? zamanda G¸ney K¸rdistan ile Bat? K¸rdistan n?n birle?me ko?ullar?n? ortadan kald?rmaya yˆneldikleri ve bu alana kendi ˆzel k¸vetleri yan?nda,fundamentalist e?ilimlerin militanlar?na aÁmak istedikleri kesindir.Bu plan ve oyunu bozmal?d?r.Zorun oyunu bozan ˆnemli bir araÁ oldu?u unutulmamal?d?r.÷te yandan K¸rtlerin ulusal inanc? Zerd¸?tl¸?¸n devam? olan Ezidilik ve Sersori(K?z?lba?l?k,kimin adland?rd??? ?ekliyle Alevilik) din olarak bir kanunla kabul edilmelidir.Ezidilerin yerle?im alanlar?na daha fazla yoksullu?un bulunmas? nedeniyle daha fazla oranda yat?r?m ve hizmet gˆt¸r¸lmesi gereklidir. G¸ney K¸rdistan H¸k¸metinin ve ˆzelde YNK ile KDPínin bˆlge devletlerinin yada b¸y¸k sermayedar devletlerinin Áe?itli ?irketlerine G¸ney K¸rdistan ?n Áe?itli alanlar?nda anla?malar yaparak petrol arama olana??n? veren antla?malar imzalamaya son vermesi ve yap?lan antla?malar? da iptal etmesi gerekmektedir. YNK ve Talabani nin kontrol¸ndeki G¸ney K¸rdistan parÁas?n?n 2/3 ¸nde ki petrol arama sahalar?n?n antla?malarla Karamemetlere verildi?i bilinmektedir. Bu t¸r antla?malar yap?lmamal? ve iptal edilmelidir. Petrol aramak ve aratmak iÁin K¸rtlerin ve K¸rdistan ?n bu a?amada bir acelesi yoktur. K¸rdistan kendi teknolojisini ve kadrolar?n? olu?turdu?unda kendi olanaklar? ile topraklar?ndaki kendi petrol¸ aramal?, i?letmelidir. ?u a?amada var olan petrol kuyular? ile rafinelerini onarmak,i?letmek ve korumak yeterlidir. ›le de bu a?amada petrol sahalar?nda arama yapt?r?lacaksa ve bu i? iÁin ba?ka ¸lkelerden Áe?itli ?irketlerle antla?malar yap?lacaksa, bir ?irket ve ¸lkeye gˆbekten ba?lanmamak iÁin, petrol arama sahalar?n?n parÁalara ayr?larak Áe?itli ¸lkelerden farkl? ?irketlere verilmesi d¸?¸n¸lmelidir. ?u anda g¸ney K¸rdistan piyasas?nda bulunan mallar?n?n b¸t¸ne yak?n?, Áevredeki sˆm¸rgeci ¸lkelerden ithal edilmektedir. ÷zelliklede sˆm¸rgeci T¸rk devletinden ithal edilmektedir. G¸ney K¸rdistan ?n kendi sanayi ve end¸strisini h?zla in?a etmeye yˆnelmesi gerekmektedir. ÷te yandan ?u anki geÁi? devresinde de mallar?n ˆnemli bir bˆl¸m¸n¸ ,herhangi bir ¸lkeye t¸mden ba?l? kalmamak aÁ?s?ndan tek bir ¸lkeden de?il, Áok say?da ¸lkeden ithal etmelidir. De?i?ik ¸lkelerle kurulacak ekonomik ve ticari ili?kilerin siyasi ili?kileri de geli?tirece?i aÁ?kt?r. K¸rdistan a s?cak para transferi yapmak, bir s¸re sonra bu paray? gˆnderenlerin paray? yarat?p yˆnlendirecekleri suni krizlerle Áekmesine ve bu yolla K¸rdistan ekonomisi ¸zerinde denetim kurarak, ver Áek i?lemiyle K¸rtlerin elinde bulunan sermayeyi de Áekmemelerine yol aÁar. Bu ?ekliyle yap?lacak dˆviz girdisine olanak tan?nmamal?d?r. Bunun yerine, yabanc? sermayenin K¸rdistan a fabrika,sanayi ve end¸stri tesisleri kurmas?na olanak tan?nabilir. Bu yolla hem i?siz K¸rt n¸fusuna i? alan? yarat?larak istihdam sa?lanm?? olacak, hem de K¸rdistan a teknoloji transferi yap?lm?? olacakt?r. Ancak hiÁbir ko?ulda K¸rdistan ?n bankalar? ˆzelle?tirilmemeli, yabanc? sermayeye sat?lmamal?d?r. Ayn? ?ekilde ula??m hatlar?, petrol hatlar? ve ¸lkenin haberle?mesinin de hiÁbir ¸lkenin ve hiÁbir yabanc? ?irketin denetiminde veya ortakl???nda olmamas? da tam ba??ms?z bir devlet iÁin zorunlu ve gereklidir.S¸leymaniye de farkl? bir ?irket ve Duhok ta ise di?er bir ?irketle anla?ma kurulmu? olmas? nedeniyle iki haberle?me a?? bulunmakta oldu?undan, Duhok tan S¸lemaniye yi arama olana?? bulunmamaktad?r.Haberle?me a?? tekle?meli ve h¸k¸metin denetim ve kontrol¸nde olmal?d?r. Yabanc? ?irketler ile bireylerin gerek K¸rdistan a ithal ettikleri, gerekse yapt?klar? i? kar??l???nda K¸rdistan dan kazand??? kazanÁlar?n vergilendirilmesi zorunludur. Vergi ve g¸mr¸k muafiyetine dayanan d¸zenlemeler var ise iptal edilmeli ve tersine g¸mr¸k ile vergilendirme d¸zenlemesini iÁeren kanunlar? yapmal?d?r. Bu hususlarda gereken yap?lmadan G¸ney K¸rdistan ba??ms?zl???n? ilan etse dahi, yeni sˆm¸rgeye dˆn¸?ece?i bilinmelidir. Sˆm¸rgeci devletlerin ku?atm??l??? yan?nda, iÁ dengeler sa?lan?r sa?lanmaz, K¸rdistan da demokratik devrimin ˆnemli bir ˆ?esi olarak, toprak reformu yap?lmal?, hazineye ait olan yada toprak a?alar?na ait olup, bir aile aÁ?s?ndan ihtiyaÁ fazlas? bulunan topraklar?n yoksul kˆyl¸ye ve ?ehit ailelerine da??t?lmas? zorunludur. Bu durum sistemin daha demokratik hale getirilmesi, sosyal adaletin sa?lanmas? ve ulusal devrimin kitle dayanaklar?n?n g¸Álendirilmesi iÁin zorunludur. A?iretlerin ˆnde gelenlerinin n¸fuzuna gˆre, iktidar ve mevkileri bˆl¸?mesi, hatta kilometrelerce topra?? hakimiyet alanlar?na almalar? engellenmelidir. G¸ney K¸rdistan da sosyal ya?am alanlar?n? geni?letmelidir. Bunun iÁin b¸t¸n K¸rdistan genÁlerine i? ve e?itim olana?? yarat?lmal?d?r.GenÁlik, kurulu?un yan?nda ekonomik, askeri ,siyasal ve ˆrg¸tsel in?a ile modernle?menin ˆznesi durumuna getirilmelidir. Di?er yandan ya?am?n s?rf siyaset ve Áal??maktan ibaret olmad???, toplumun ve ˆzellikle genÁli?in sosyal aktivite alanlar?na ihtiyaÁ duydu?u ve kendi aidiyetlerini koruya bilmeleri aÁ?s?ndan da bunun zorunlu oldu?u gˆr¸lmeli, G¸ney K¸rdistan ?n her ?ehrine sinema, tiyatro ve sanat merkezleri kurulmal?d?r. ÷te yandan spor okullar? ve spor sahalar? olu?turulmal?, K¸rdistan ?n kendi ligleri olu?turulup televizyonlarda da spor ,sanat ,m¸zik ve yerli dizilere a??rl?k verilmeli ve ˆte yandan K¸rt sinemas?n?n jˆn, film ve kendi piyasas?n? yaratmas?na Áal??mal?d?r. Bunlar yap?lmaks?z?n, ?u anda G¸ney K¸rdistan da pratik ya?amda gˆzlendi?i gibi genÁlerin ˆnemli bir bˆl¸m¸n¸n Arap veya T¸rk televizyonlar?n? izleme m¸ptelas? olmaktan kurtar?lamayaca?? unutulmamal?d?r. Ayn? zamanda bunlar yap?lmaks?z?n, G¸ney K¸rdistan genÁli?inin son 4 y?ll?k s¸reÁte yo?unla?an ?ekilde, ¸lkeden gˆÁmesi de engellenemez.Bu t¸r ya?am aktiviteleri yan?nda, i? ve e?itim olana?? bulmayan genÁli?in kendi aidiyetini korumas? ve g¸Álendirmesi de olanakl? de?ildir. Politikan?n dahi giremedi?i derinliklere sanat ve edebiyatla ula??labildi?ini, tonlarca siyasi programla b?rak?lamayan etki ve bilincin ise, bazen tek bir edebi eser veya sinema filmi yada tiyatro veya opera ile verildi?ini unutmamal?d?r. K¸rtÁe nin 5 lehÁesi olan kurmanÁi,sorani,gorani,hevremani (zazaki) ve loraniínin, sˆm¸rgeci devletlerinin dil ve k¸lt¸r yasaklar? yan?nda, asimilasyon politikalar? ve K¸rdistan ?n bˆl¸nm¸?l¸?¸n¸n do?urdu?u co?rafi parÁalanm??l?k yan?nda, K¸rtlerin kendi ulusal pazarlar?n? olu?turup ayn? pazara Á?kmamas? ve ulusal devletlerini kurmamaktan kaynaklanan lehÁeler aras?ndaki fark?n derinle?mesi sorununun giderilmesi iÁin, gerekli dil kurumlar?n?n ve Áal??mas?n?n yap?larak dil standardizasyonun sa?lanmas? gereklidir. Latin alfabesine geÁi? iÁin Áal??ma ba?lat?lmal? Celadet Bedirxan n?n gramer Áal??mas? esas al?nmal?d?r. K¸rdistan her zaman a??r krizlerin sald?r? ve tehditlerin ya?anaca?? stratejik ve jeopolitik bir konum ile co?rafyadad?r Bu nedenle g¸Ál¸, modern ve ¸st¸n bir teknikle donanm?? d¸zenli bir ordu ile d¸zen d??? sava??n (asimetrik sava??) verebilecek ve d¸zenli odluya ba?l? olan ˆzel bir pe?merge kuvveti her zaman gereklidir. Elbete devletin modern ve geni? bir a?a sahip istihbarat te?kilat? in?a edilmelidir. Pe?merge kuvvetlerinin 18 ile 35 ya?lar? aras?nda olmas?, ayr?ca bekar olma k?stas?n?n esas al?narak aileye topra?a ve di?er bir i?e ba?l? olmaktan Á?kar?lm?? bir profesyonel durumunda olmas? gereklidir. Bu ÁerÁevede ya?lanm?? pe?mergelerin emekliye ayr?lmas?, yada bir k?sm?ndan askeri e?itim veren olarak yararlan?lmas? veya di?er bir sivil kuruma nakillerinin sa?lanmas? gereklidir. Stratejik Ara?t?rma Merkezleri ve Siyasal Geli?meler Akademisi kurulmal? bu kurumlar b¸nyesinde belli ba?l? her ¸lkenin ko?ul ve siyaseti ile yˆnelimlerini ara?t?ran ˆzg¸n masalar? kurulmal?d?r. Yahudilik,Hiristyanl?k ve M¸s¸lmanl?k ˆz¸ itibariyle, K¸rtlerin ulusal inanc? olan Zerd¸?tl¸?¸n temel referanslar?n? esas alm??t?r.Zerd¸?tl¸k kendisinden sonraki bu dinlerin b¸t¸n¸n¸ etkilemi?tir.Yahudilik,K¸rtelirin ulusal inanc? olan ve d¸nyada en fazla geli?mi? yerle?ik ya?am k¸lt¸r¸ ile tar?m ve hayvanc?l?k vede d¸?¸nsel geli?me ¸zerinden kimi bilim adamlar?na gˆre M÷ 2000 y?llarda kimine gˆrde M÷ 1500 y?llarda ortaya Á?kan Zerd¸?tl¸?¸n Áˆl topraklar?na ve ›brani toplumuna uyarlanmas?d?r.Hz Musa n?n on emiri, Hz.Zerd¸?t ¸n Gatalar?nda vard?r,oradan al?nmad?r. Hz. ›brahim, bir Zerdu?ti oldu?u gibi, K¸rt ve K¸rdistan l?d?r. Hz.Musaída, Urfaín?n g¸neyindeki k?rsal alanda 7 y?l Áobanl?k yapan bir K¸rdistan l?d?r. Hz. Musa K¸rdistan topraklar?nda ortaya Á?kan ve geli?en tar?m ve hayvanc?l?k ile din ve k¸lt¸r¸ Áˆl topraklar?na ve ›brani toplumuna ta??yarak onlara ˆnderlik etmi?tir.Hz Musa n?n isimlendirdi?i yer adlar? K¸rtÁe dir, bu durum o dˆnmede de K¸rtÁe konu?tu?unu gˆstermektedir ›simlendirdi?i ?ina Áˆl¸, K¸rtÁe de ìye?ilî demektir,aÁl?ktan k?r?lmak ¸zereyken kayadan su f??k?rtmas? ve kar tanecikleri ?eklinde ekmek yamas?yla kurtulduklar? da??n ad?n? ì«ebuî olarak isimlendirmektedir,«ebu ise, K¸rtÁe de ìoldu ve do?duîanlamlar?nda kullan?lmaktad?r.Hz Musa, kar taneciklerine benzer ?ekilde gˆkten ya?an besine ìnanî demektedir. Nan,K¸rtÁe de ìekmekî demektir.›simlendirmi? olduklar? ìMerveî da?? ,K¸rtÁe de ìdost î anlam?ndad?r.Hz Musa n?n Bere?it olarak nitelendirdi?i dini kitab? veya bˆl¸m¸ ise,K¸rtÁe de ìre?it olmayanî demektir.îBeî, sadece K¸rtÁe de olumsuzlama ekidir.Di?er kitab?n?n ad? ise,îTenahî ?eklindedir, bu sˆzc¸k d¸zeylinde K¸rtÁe de ìtek ba??na,yaln?z yaln?zî demektir.Allahla ba? ba?a kal?nd???nda ermi? durum ifade etmektedir.÷rnekler Áo?alt?labilir. Birahim ise, Hz ›brahim in K¸rtÁe ad?d?r, ìkarde?kayaî anlam?ndad?r.Kar?s? Sare nin ad? ise, K¸rtÁe de serin ve so?uk anlamlar?ndad?r..Hz Musa n?n ad? ise, K¸rtÁe de ìben kˆpek ve sad?k kˆpekî anlam?ndad?r. Bug¸nk¸ k¸lt¸r ¸zerinden bunu de?erlendirerek garipsememelidir.Zerd¸?tl¸k te kˆpe?in mukaddes olmas? ve bir Zerd¸?ti olan Musa n?n Zerd¸?tl¸?¸ ›brani toplumunun co?rafyas?na ve ko?ullar?na ta??mas?n?n bir yans?mas? olarak gˆrmelidir.Musa n?n e?inin ad? Sipora d?r.Bu isim K¸rtÁe de ìgelgeli saÁî demektir.Hz Musa da e?i Sipor a da ›brani lerin yurdunda ve ›braniler aras?nda bir yabanc?d?r.Onlara ˆnderlik etmi?tir. Bu tarihsel ba?lar yan?nda olu?an k¸lt¸rel yak?nl?k ile bu g¸nk¸ K?z?lba?l?k(Alevilik) ve Yezidili?in temelinde bulunan Zerd¸?tl¸k dininin ho? gˆr¸s¸ nedeni ile olmal?d?r ki; Yahudiler Babil in kendilerine uygulad??? soyk?r?mda ve ˆte yandan Roma ›mparatorlu?unun uygulad??? di?er bir soyk?r?mda kurtulabildikleri kadar?yla bug¸nk¸ K¸rtlerin atalar? Medlere ve Medyaya s???nm??lard?r.Zerd¸?tl¸kten ˆnceki K¸rt ulusal inanc? Mitra yd?.Zerd¸?tl¸k ten sonra ise,Zerd¸?tl¸?¸n bir yorumu olarak ortaya Á?kan ve ba?ka bir dini ekole dˆn¸?en Manizim ortaya Á?km??t?r.Zerd¸?t ,Hz Zerde?t ¸n unvanlar?ndan bir tanesidir ve en geli?mi? tar?m toplumumda en ˆnemli unvan?d?r.K¸rtÁe nin Kurmanci lehÁesinde,îAlt?n toprak,sar? toprakî anlam?ndad?r.Zerde?t isimndeki e harflar?n?n iÁindeki uzat?larak ?apkal? yaz?lmas? durumunda ise,îalt?n el ,sar? el ìanlam?ndad?r.Zerde?t bir unvan oldu?undan gerÁek ismini ise kabilesinin isminden alm?? olup;îS›P› T› MAî d?r.Sipitima,kurmanci lehÁesinde harfiyenîbeyaz susuz kald?î demektir.B¸y¸k peygamber Hz.Zerdest, Zen Avesta adl? kutsal kitab?ndaki Gatalar?n? K¸rtÁe nin Zazaca (hevremani ) lehÁesinde yazm??ken,Mani ise,kitaplar?n? Kurmanci lehÁesiyle yazm??t?r.K¸rtlerin birden fazla lehÁe kullan?lmas? eskidir.Bizimle beraber Ari olan Farslar?n,Pers ›mparatorlu?u ile devlet yˆnetimini ele geÁirmelerine kadar,Aryan halk toplulu?unun kurdu?u b¸t¸n devletlere de genel geÁerli dil yada devletlerin resmi dili K¸rtÁe dir.Huri,Guti, Mani Lulu,Urartu,Med Sadadi devletlerinde geÁerli temel dil K¸rtÁe dir. Yahudilere dini inanÁlar? veya ›brani olmalar?ndan kaynaklanan etnik kˆkenleri nedeniyle,biz K¸rtlerin hiÁbir tepkisi ve d¸?manl??? yoktur ve olmamas? da gerekir. ›branilerin de her halk gibi kafalar?n? sokacaklar? bir evleri yani devletleri olmal?d?r. Bu temelde ›ran ve ,Hamasí?n yada ?rkÁ? durumda bulunan Baasist Araplar?n savundu?u gibi ›srail in yok edilmesi tezine dayanan siyaset tarzlar? do?ru ve gerÁekÁi de?ildir. Bu yakla??m ˆz¸ itibariyle ?rkÁ? ve gerici bir yakla??md?r. Ancak ›srail in Siyonist ideolojisi ve ba??ms?z bir Filistin devletini tan?mayan tutumu da gerici ve ?rkÁ?d?r. Esasen ba??ms?z bir Filistin devleti ile ba??ms?z bir ›srail devletinin yan yana varl???na , birbirini tan?mas?na ve Kud¸s nde ikiye bˆl¸nerek Do?u Kud¸s ¸n Filistin e, buna kar??n Bat? Kud¸s un ise, ›srail e b?rak?lmas?na dayanan bir Áˆz¸m d???nda, kˆktenci hiÁbir Áˆz¸m yoktur. Bas rejiminin uygulad??? b¸t¸n soyk?r?mlara ra?men Filistin ulusal hareketinin arap devletleri ile ili?kilerini ve bencil milliyetÁili?ini esas almas? nedeniyle hiÁbir dˆnemde K¸rtlere uygulanan soyk?r?ma bir demeÁle dahi tutum almamas?na ra?men, biz K¸rdistan l?lar, Filistin sorununa bu ÁerÁevede bak?yoruz. Sˆm¸rgeci devletlerdeki b¸t¸n ezel ulus solculuklar? da ˆz¸ itibariyle bencil milliyetÁiliklerini esas almakla birlikte, biz K¸rdistan devrimcileri olarak misillemeye misilleme ve k?sasa k?sas yaparak bunlara benze?me yerine, devrimci kalmak zorunday?z. K¸rdistan ulusal hareketi devrimcidir , devrimci olmak ve devrimci kalmak zorundad?r. Ancak ?u husus unutulmamal?d?r; biz K¸rt ulusunun iÁindede dil ve k¸lt¸r aÁ?s?ndan K¸rt olup, dinsel aÁ?dan Yahudi olan insanlar?m?z ve hatta dil ve k¸lt¸r aÁ?s?ndan K¸rt olup,din ve kan anlam?nda ›brani olan sebataistlerimiz vard?r. Her etnik kˆkene ve dine ayn? mesafede olma ve e?it bakma prensibini esas alarak, bu vatanda?lar?m?z? da bir M¸sl¸man, Yezidi ,H?ristiyan ve Alevi ye e?it gˆrmek durumunday?z. Her din ve etnik kˆken kendi k¸lt¸r¸n¸ ve ya?am ?eklini siyasal iktidara ve devlete dayatmadan ˆzg¸rce ya?ama hakk?na sahiptir. Ancak Yahudilerin ve sebatayistlerin bulunduklar? her co?rafya ve ¸lkede, devletin ve sistemin alt?na girerek ˆnemli kurumlara yerle?erek, devleti yˆnlendirmeye ve yˆnetmeye Áal??t?klar?,T¸rkiye *****huriyeti nin yap?s? itibariyle aÁ?kÁa bilinmektedir. T¸rkiye *****huriyeti sebataist olan ›ttihat-? Terakki yˆneticileri taraf?ndan kuruldu. Bu nedenle de T¸rkiye *****huriyeti devleti birinci ›srail olarak nitelendirilmektedir. Filistin co?rafyas?nda kurulan ›srail de ›ttihad ? Terakki nin sebatayistlerin merkezi olan Selanik te ˆrg¸tlenip Osmanl? iktidar?na yerle?mesinden sonra, Abd¸lhamit dˆneminde Yahudileri bu g¸nk¸ ›srail topraklar?na yerle?tirmeleri s¸reci ile ba?lad?. Yahudilerin ›srail devletini ilan etmesinden sonra ilk tan?yan bˆlge devleti de( di?er bir deyi?ler ilk tan?yan M¸sl¸man ¸lkede )T¸rkiye olmu?tur. T¸rkiye de ˆz¸ itibariyle turko-judaik bir devlet yap?lanmas?d?r. B¸t¸n T¸rk egemenlik sistemini savunan b¸t¸n ba?bakanlar? ve ˆzellikle *****hurba?kanlar? ile Genelkurmay ba?kanlar? sebataistir. T¸rkiye *****hiriyeti nin tersine K¸rdistan ulusal m¸cadelesinde Áe?itli s¸reÁlere ˆnderlik edenler Yahudi yada sebatayist ›braniler de?ildir. K¸rt halk?, kendi ulusal topraklar? ¸zerinde Ahmede Xane nin, Mem u Zin adl? eserini yazd??? 1695 ten itibaren (yani 312 y?ldan fazla bir s¸redir) kendi milli m¸cadelesini b¸nyesinden Á?kard??? Áocuklar? arac?l???yla vermektedir. K¸rt ulusu ve K¸rdistan l? devrimciler, Yahudi ve sebataistlerin ¸lke topraklar?m?z K¸rdistan da iktidara yerle?erek yˆnetmelerine olanak veremez,vermemelidir.G¸ney K¸rdistan h¸k¸metinin bu ÁerÁevedeki yakla??m? nazara almas? zorunludur.Bu farkl? dinsel ve etnik kˆkenden gelen K¸rdistanl? vatanda?lara e?it yakla??lmayaca?? noktas?nda da yorumlanmamal?d?r.B¸t¸n din ve mezhepler birbirine e?it ve devletin ˆrg¸tlenmesinin d???nda tutularak,kendi inanÁlar?n? ve ibadet biÁimlerini ˆzg¸rce ya?ama olana?? verilirken,inanÁlar?n? devlete ve hiÁbir vatanda?a dayatamama ÁerÁevesi getirmelidir. G¸ney K¸rdistan H¸k¸metinin, her sektˆrde Áal??an i?veren ve i?Áileri e?itmesi ve petrol¸n tembelle?tirdi?i Araplardan geÁme gibi gˆz¸ken tembellik ve savurganl?ktan kurtarmas? zorunludur. «o?u zaman bir yezidi gencini d¸kkan?nda Áal??t?ran d¸kkan sahibinin al?? veri?e gelen m¸?teriyi kar??lama ve aya?a kalkma ihtiyac? dahi duymadan y¸z ¸st¸ ve s?rt¸st¸ uzan?r vaziyette anlams?z ?ekilde d??ar?ya bakt??? ve Áal??maya aciz bir ruh hali iÁinde oldu?u gˆzlene bilmektedir. Bir ˆtelin m¸?terisi bulunmayan odas?nda dahi elektriklerin aÁ?k vaziyette tutuldu?u su vanalar?n?n ar?zal? olmas? nedeniyle sular?n bo?una akt??? ve klimalar?n dahi aÁ?k durumda b?rak?ld??? gˆzlemlerimiz aras?ndad?r. Bir restauranta veya lokantaya gidildi?inde salatan?n ¸zerine 2-3 hurma ve zeytin b?rak?lmas? gerekirken, birer tabak hurma birer tabak zeytin getirilmekte ve Áo?u zaman tek hurma veya zeytin yenmeden dolu tabaklar oldu?u gibi Áˆpe bo?alt?lmaktad?r. Tasarruf kavram? ˆ?retilmeli ve her sektˆre e?itim ÁerÁevesinde m¸dahale edilerek yˆn verilmelidir. G¸ney K¸rdistan H¸k¸metine yˆnelik baz? ele?tirilerimiz olsa da 4 taraftan ku?at?lm?? olmalar?, bir zamana ihtiyaÁlar?n?n bulunmas? ve genel anlamda ulusal bir Áizgide bulunmalar? nedenleri ile Áo?u zaman ele?tirilerimiz ertelemek veya ˆneri ¸slubu iÁinde vermek durumunday?z.›lerleyen s¸reÁte ortaya koydu?umuz temel hususlar giderilmedi?inde elbette yakla??m?m?z farkl?la?acakt?r. Biz K¸rdistan l?lar bir ulusal konsept ve paradigmaya sahip olmak zorunday?z.Bu ÁerÁevede de K¸rdistan ve K¸rt ulusunun ba??ms?zl???n? ve Á?kar?n? her t¸rl¸ partinin, s?n?f?n ,ailenin,ki?inin ve anlay???n ¸zerinde tutmak mecburiyetindeyiz. K¸rdistan ve K¸rt ulusunun menfaati ve ba??ms?zl??? ile Áeli?ir noktaya gelen hiÁbir partinin, s?n?f?n,ailenin ,ki?inin konumunu korumas?na olanak verilemez,verilmemelidir.. Bat? K¸rdistan ulusal hareketinin durumu aÁ?s?ndan ise, ˆzetle ?unu sˆyleye biliri:.Bat? K¸rdistan parÁalanan ¸lkemizin gerek co?rafik, gerekse demokrafik aÁ?dan en k¸Á¸k parÁad?r. Bununla birlikte ?u an itibari ile en fazla K¸rt siyasi olu?um ve e?iliminin say?sal anlamda bu parÁada bulundu?u bilinmektedir. Bat? K¸rdistan da yakla??k 20 siyasi e?ilim mevcuttur. Bat? K¸rdistan ?n Áo?rafyas?n?n d¸zl¸k olmas? nedeni ile zaten mahalle ve evler d???nda bir ˆrg¸tlenme ve m¸cadeleyi geli?tirme zemini de yoktur.Bat? K¸rdistan daki n¸fusumuzun di?er parÁalara gˆre daha az olmas?na ve co?rafyas?n?n da d¸zl¸k durumda bulunmas?na ve ˆte yandan g¸Ál¸ bir siyasal m¸cadele geÁmi?i ve gelene?inin olmamas?na ra?men, 20 ayr? fraksiyona bˆl¸nmesi ve da??n?k durumda bulunmas? en b¸y¸k dejavantaj?d?r. Bu bˆl¸nm¸?l¸k g¸Á olmamaya, geli?memeye yol aÁmaktad?r.Kitle dayanaklar?na kavu?ma ulusal ve uluslar aras? me?rulu?a kavu?ma ve BasÁ?l??? baz? geli?melere zorlamak iÁin patik m¸cadeleyi geli?tirmemesi ve m¸cadelenin prati?inde birli?ini yaratmamas? di?er bir dejavantaj?d?r.Siyasal hedef ve Áˆz¸m¸n ba??ms?zl?k yada ba??ms?zl?k hedefine geÁi?te bir ara a?ama olarak Federasyon ?eklinde koymamas?, netle?memesi ve d¸?¸k hedefli Áˆz¸mlere yˆnelmesi di?er eksikli?idir.Bir parti de yada Cephede benzer ve yak?n olu?umlar?n birle?memesi ve koltuk istem ve kavgalar?yla lafazanl???n fazlaca ˆne geÁirilmesi di?er bir zaaflar?d?r. Bat? K¸rdistan daki Ermeni, Asuri, Durzi kesimleriyle ittifak geli?tirmemeleri ve onlara cesaret ve g¸ven vermeye dˆn¸k ad?mlar atmamalar? di?er bir yanl??lar?d?r. K¸rdistan ulusal hareketinin program? en k?sa ve en ˆzl¸ ifade edilirse bir c¸mleden ibarettir;bu da, kendi ulusal topraklar?nda ba??ms?z devletini kurmak ve yˆnetmek iÁin m¸cadele ediyorum, ?eklindedir. Di?er b¸t¸n hususlar detayd?r.Detaylarda bˆl¸nmek ve g¸Á kayb?na u?ramak yerine,bu temel hususta birle?erek, K¸rdistan ulusal m¸cadelesinin konsept ve paradigmas?n? esas almalar? zorunludur. «¸nk¸ siyaset ˆz¸ itibariyle g¸Á ¸zerinden yap?l?r K¸rdistan ?n tarihi ve toplumsal ko?ullar? da,bug¸ne kadar gerÁekle?en ayaklanmalar?n ana hedefinin ba??ms?zl?k oldu?unu ve g¸Á olabilen her hareketin kesin kopu? ve ba??ms?zl?k Áizgisi temelinde halk? m¸cadeleye Áa??r?p g¸Á olabildi?ini, ˆte yandan halk?m?z?n 300 y?ldan fazla s¸ren bir s¸redir bu eksen ve hedefte bedel ˆdemesi yan?nda, sˆm¸rgecili?in b¸t¸n sonuÁ ve tahribatlar?n? t¸mden ortadan kald?ran ve uluslar aras? arenada ˆzne olmaya imkan veren,ayr?ca iÁerde en ˆzg¸n ve ˆzg¸r kurumsalla?ma seÁene?ine olanak veren Átek Áˆz¸m¸n ba??ms?zl?k oldu?u da bilinmektedir.D¸nya tarihi esas al?nd???nda da, 1880 y?l?nda yer y¸z¸nde sadece 25 devletin bulundu?u ve son 127 y?ll?k s¸reÁte 182 devletin ba??ms?zl???na kavu?arak devletle?ti?i ve bu ÁerÁevede d¸nyadaki devletlerin say?s?n?n 207 Á?kt??? a?ikard?r. SonuÁ itibariyle bu g¸ne kadar hiÁbir ulus m¸cadelesi Apoínun i?birlikÁi demokratik *****huriyetÁili?i gibi bir t¸r k¸lt¸rel ˆzerklik savunusuyla s?n?rl? olmam??t?r. HiÁbir ulusal m¸cadele demokratik toplum kongresinde ilan edildi?i gibi sˆm¸rgeci devletin ˆzrek bir gˆlgesi olmay? ideal bir Áˆz¸m olarak savunmam?? ve kabul etmemi?tir. Bug¸n iÁin federasyon ve konfederasyonu kabul eden her hangi bir ˆrnekte bulunmamaktad?r. Tersine birbirleri ¸zerinde hiÁbir sˆm¸rgeci stat¸ kazanmadan devleti birlikte kuran federal *****huriyetler birli?i bˆlgeler baz?nda ba??ms?z olmaya gitmektedir. BelÁika devleti Filemen ,Valon ve Br¸ksel bˆlgeleri olarak ayr??ma s¸recindedir. ›spanya , Bask ,Katalon bˆlgeleriyle ayr??ma s¸recini ya?amaktad?r. Ayn? ?ey ›sveÁ ve ›sviÁre deki kantonlarda sˆz konusudur. KobeÁ,bu y?l Kanada iÁinde ba??ms?z bir devlet olarak kabul edilmekle birlikte, t¸mden ba??ms?zla?ma s¸reci ve ste?i iÁindedir. Filistin devletle?me yolundad?r. Darfur Sudan dan ayr?l?p devletle?me yolundad?r. Yugoslavya bˆl¸nmekle alt? ba??ms?z devlet olu?tu. Bu y?l alt? y¸z bin n¸fusu bulunan Karada? ba??ms?zl???na kavu?tu.Kosava ise, yoldad?r.2004 y?l?nda Do?u Timor, Endonezya dan ayr?larak ba??ms?zla?t?.›rlanda n?n ba??ms?zl???na kavu?mak iÁin verdi?i m¸cadele s¸rmektedir.Bu ÁerÁevede Demokratik *****huriyetÁilerin ba??ms?zl???n ideal Áˆz¸m olmad???,art?k d¸nyada arzulanan hedef olmaktan Á?kt???,gerekmedi?i ve ba??ms?zl??a ula?man?n da m¸mk¸n olmad??? yollu sˆylemleri utanmazca yalanlardan ibarettir.Bug¸n itibariyle ba??ms?z K¸rdistan ? kurma imkan?n her zamankinden daha fazla oldu?u kesindir.Kuzeyde ya?anan sorun iÁerdedir.A??lmas? gerekmektedir.K¸rt ulusal hareketinin hedef ve amaÁlar? ulusal topraklar? ve ba??ms?zl?k hakk? olan iktidar hakk? ¸zerine oturtulmal?d?r.Demokratik *****huriyetÁilik red edilip tasfiye edilerek te?hir edilmelidir.?eyhin i?birlikÁi tutumu nedeniyle, yˆnlendirme ve kontrol¸nden Á?kmal?d?r.Yap?n?n bir b¸t¸n olarak bu tutuma gelmemesi halinde, bir bˆl¸m¸yle de olsa kopmal? ve ayr??arak do?ru Áizgi esas al?nmal?d?r.Bu ÁerÁevede toparlanarak geli?mek ve siyaset alan?nda kalmak olanakl?d?r.Aksi halde varolan tasfiye derinle?ecektir.Kuzey K¸rdistan da Apo nun ve Demokratik *****huriyetÁi PKK nin,ordunun i?birlikÁisi olarak Áal??mas? ve Kemalist ideolojinin K¸rdi motifini K¸rtler iÁin kaÁ?n?lmaz yol olarak dayatmas? ile PKK nin bu Áizgi temelinde amaÁs?z hedefsiz, gerici bir nitelikte bulunmas? kar??s?nda,Kuzey K¸rtlerinin ba?ka bir gelenek yaratmalar? zorunludur.Bu yeni gelenek; aÁ?k veya kapal? alanda ismen varolan, ancak Áimsen pek bulunmayan.halk nezdinde de etkileri bulunmayan,Áekim g¸c¸ olmayan,g¸ven vermeyen, hiÁbir ihtiyaca yan?t vermeyen, eski ?artlanm??l?k ve al??kanl?klar?ndan kopmayan,aileye, mesle?e,ekonomik, bireysel ihtiyaÁlara ba??ml? ve bedel ˆdeme tutumundan uzak,kendini ve ailelerini korumac?, enerji, sinerji ile direni? iradesi k?r?lm?? ki?iliklerle, temsil ettikleri e?ilimlerinden yada e?ilimlerinin birle?mesinin sonucunda olu?amayacakt?r.Kendi misyonunu tamamlam?? yap?lar?n, ˆrg¸t ad?n? s?rf bir etiket olarak kullan?ld??? a?ikard?r.Bu etiketlerin kendini tatmin etmek, bedel ve emek s¸recine gelmemek kullan?l?r duruma gelmesi,ancak bir i?levlerinin olmamas? ve hatta demokratik *****huriyetÁili?e muhalif kesimler iÁinde sahte umut yarat?p oyalamas? nedeniyle zarar verici bir duruma geldikleri de sˆylenebilir.Bu t¸r e?ilimlerin yada kal?nt?lar?n?n, toplam?n?n olu?turaca?? bir birlik ˆrg¸t¸n¸n dahi, hiÁbir i?levinin olmayaca??,ayd?nca tart???p kendini tatmin etme ve arada bir bas?n aÁ?klamas? yapma d???nda bir ?ey yapamayaca?? aÁ?kt?r.Bu durumda yeni karolara dˆn¸?t¸r¸lecek genÁ kesimlerden, yeni bir gelene?in yarat?lmas? gereklidir.›?leyen yeni bir gelenek sinerji enerji g¸ven yaratabilir,Áekim g¸c¸ de olabilir Dokuz y?ld?r varolan alternatifsizlik ortadan kald?r?larak, Demokratik *****huriyetÁili?e alternatif yurtsever devrimci bir Áizgi geli?tirilebilmelidir. Do?u K¸rdistan n?n ›-KDP,KOMALA ve YEKT›YAN SORE?GERAN gibi e?ilimleri bir parti yada cephede birle?meli ve birle?me sa?lanam?yorsa birlikte hareket etme karar? al?nmal?d?rlar.Ayn? zamanda harekete de ba?lamalar? gereklidir,bu hususta geÁ kald?klar? kesindir.Demokratik *****huriyetÁilerden Áok daha b¸y¸k bir kitle temeline sahip ˆrg¸tlerin, 80 sonras?nda harekete geÁme hususunda geÁ kalmamalar? ve halk?n birikmi? sinerji tepki ve ˆfkesinin ilk hareketlenen e?ilim takip etmesi nedeniyle de?ir b¸t¸n e?ilimlerin tasfiye ile kar?? kar??ya kald??? tarihsel bir olgudur.D??ar?da ˆnemli bir g¸c¸ olan ›-KDP,KOMALA ve YEKT›YE ?ORE?GERAN gibi do?u K¸rdistanl? ˆrg¸tlerin harekete geÁmemeleri ve g¸Álerini pasif tutmalar? hem taban kazanmaya hem de kendi tabanlar?ndan kaybetmeye yol aÁmaya ba?lam??t?r,daha fazla geÁ kalmamalar? gerekmektedir.Demokratik *****huriyetÁilerin ideolojik politik hatlar?n?n i?birlikÁi olmas? ve denetim alt?nda olmalar? nedeniyle taban? al?p kontrol etmeleri K¸rtlerin lehine de?ildir.Bu durum olmasayd? bu k?stas? koymaz ve bu de?erlendirmeyi yapmazd?k.Do?u K¸rdistan Ulusal hareketinin b¸y¸k ˆrg¸tlerini olu?turan ¸Á ˆrg¸t¸n Kuzey Kurdistan ve G¸ney Bat? K¸rdistan daki e?ilimlerle ili?kileri Á?k s?n?rl?d?r,geli?tirmeleri gereklidir.Asuri Eremeni,Huzistan Arab?,Beluci,Azeri etnik kˆkenine tabi K¸rdistanl?lar?, Kurdistan Ulusal M¸cadelesinin iÁine almalar? gereklidir.÷te yandan ›ran egemenlik sisteminin sˆm¸rgesi durumunda olan Belci .Huzistan Arab?,Azeri halklar?n?n ad?na ulusal m¸cadele veren ˆrg¸tlerle ili?ki geli?tirmeli,ortakla?man?n sa?lanabildi?i konularda birlikte Áal??mal?d?r.Azerilerin,emperyalist T¸rkiye devletinin yˆnlendirmeleri alt?nda kullan?lmamas? ve yanl?? yˆnlendirilmemesi,ancak ba??ms?zl?klar?n? kazanmalar? iÁin Áal??mal?d?r.T¸rkiye nin bug¸n s?n?ra kayd?rd??? 250 bin ki?ilik askerin,gˆr¸n¸rde PKK iÁin kayd?r?ld??? sˆylenirken ve kimileri amaÁ ve hedefin Kerk¸k-Musul ve dolay?s?yla G¸ney K¸rdistan h¸k¸meti oldu?unu hakl? olarak sˆylerken,hiÁ kimsenin gˆrmedi?i di?er bir hususu ise ˆnemle gˆrmeli, hedefin ayn? zamanda Do?u K¸rdistan, (yani ‹rmiye ve Kirman?ah oldu?u )gˆzden kaÁ?r?lmamal?d?r.Buna gˆre provizyonunu alan,T¸rkiye ye kar?? Do?u K¸rdistan l? e?ilimlerinde do?ru pozisyonu vakit geÁmeden almalar? gereklidir.Azerileri ‹remiye ve daha sonra Kirman?ah ¸zerine sald?rtarak, Kerk¸k ve Musul dan sonra burada hak iddia etmeye ba?layacaklar? ve Do?u K¸rdistan istikrars?zla?t?r?p kontrol alt?na almaya yˆnelecekleri kesindir.Politikada bo? alan b?rakmamak ve bo? alanlar? ˆnce doldurmak,do?ru ve gerekli konumlar? almak ve en ˆnemlisi haz?rl?k ve harekete geÁmede gecikmemek ˆnemlidir. di?er e?ilimlere gˆre daha k¸Á¸k bir ˆrg¸tken,1980 darbesinden sonra ilk eylemde bulunmas? nedeniyle sinerji kazanm?? ve tepki toplam?? kitleleri arkas?na ald??? ve di?er e?ilimlerin hareketsiz kalmas? ,direni? iradesi gˆstermede geÁ kalmas? ¸zerine tabanlar?nda kaybettikleri bilinmektedir. SonuÁ itibariyle b¸t¸n sˆm¸rgeci devletler iÁinde en fazla anti k¸rd noktada olan ve kendi varl???n? K¸rtlerin yoklu?u ve zay?f kalmalar? ¸zerine kuran,en fazla kal?tsal fa?ist ideolojisiyle hareket eden,en fazla kendine g¸vensiz olan devlet yap?lanmas?,¸zerinde kurumsalla?t??? ideolojik politik harÁ nedeniyle T¸rkiye devletidir.Sˆm¸rgeci ›ran devleti dahi,G¸ney K¸rdistan a konsolosluk aÁma karar? al?rken,T¸rkiye ise resmi ideolojisinin ve ordunun s¸reklile?en iktidar?n?n mahkumu durumunda kalmaktad?r.Bu ideolojiyi i?birlikÁileri olarak yaratan emperyalist devletlerin dahi kucaklar?ndan att?klar? bir dˆnemde traji komik bir tarzda Demokratik *****huriyetÁilerin ›?birlikÁi Apo ya uyarak,Kemalizm ve ittihatÁ?l??? g¸ncelle?tirerek ve g¸Álendirme Áal??mas?na devam etmelerinden daha rezil bir durum olamaz.Demokratik *****huriyetÁilik bunun ifadesi olarak ortaya Á?kar?lm?? tasfiyeci ve aptalca bir s¸reÁtir.Bunun sosyal ve siyasal ya?amda bir kar??l???n?n olmad??? ve K¸rtler aÁ?s?ndan iÁinde bir ?eyin olmad???, kof ve koku?mu? oldu?unu, halk kitleleri de gˆrmeye ba?lad???ndan desteklerini Áekmeye ba?lam??lard?r. Bu durum seÁimlerdeki tablo ve halk? eyleme Áa??rd?klar?nda kar??l?k bulmamalar? olgusundan da anla??lmaktad?r.÷zellikle APO iÁin eylem yap?lmas? Áa?r?lar? sonuÁ vermemektedir.Demokratik *****huriyetÁi Áizgide ?srar?n siyasette hiÁ kalmamaya yol aÁaca?? da kesindir.Demokratik Toplum Kongresinde bir parÁada olsa motivasyonu sa?lamak iÁine bir ?eyler atal?m anlay???yla,î÷zerklik istiyoruz,÷zerklik «ˆz¸md¸rî demeye ba?lamalar? ise,ilgililerin burunlar?n?n bir deli?ini ›ttihatÁ?l?k ve Kemalizm den,yani sˆm¸rgeci devlet ile i?birli?inin bulundu?u pislikten Á?kar?p, di?er burunlar?n? ise Á?karmamaya benzemektedir.Apo nun Ordunun ihtiyaÁlar?na gˆre sˆyledi?i uydurma ve karanl?k fikirlerin tahribat?n? kabullenme ve t¸mden terk etme yerine,¸lke bˆlge ve d¸nyadaki olgular? Apo nun uydurmalar?na gˆre Áarp?t?p yorumlamak ve bu ?ekilde ?eyhi do?ru Á?kartmak esas olmaya devam etmektedir.Bir tarikat?n sisteminde m¸ritlerin yapaca?? da budur.?eyh hiÁbir zaman uÁmam??t?r,uÁtu?unu ise yalanlarla s¸sleyerek ve halk? aldatarak sˆylemi?tir.Buna kar??n m¸ritleri de her zaman sahte ?eyhi uÁurmu?tur.T¸rk resmi ideolojisine batm?? bir ki?ilik iÁin ¸lkemiz halk?m?z siyasal iktidar hakk?m?z yok edilmekte,kurban halle getirilmektedir.Bu ki?ili?in denetim ve kontrol¸ kadar,i?birlikÁi ideolojisi red edilmelidir. Devletin emekli generallerinden ˆnemli bir bˆl¸m¸ bir konsept dahilinde b¸t¸n televizyon kanal?lar?n? ve gazeteleri gezerek beyanat ve aÁ?klamalarda bulunmaktad?rlar.Medya kurumlar?n? bu ?ekilde kullanan emekli generallerden bir bˆl¸m¸nden baz?s? ise, aÁ?ktan ?rkÁ? sald?r?lar?n alt yap?s?n? olu?turamaya Áal??makta ve bir askerden ˆte iÁinde hiÁ ak?l bulunmayan sˆzlerle ?ovmenlik yapmaktad?rlar.Az say?da konu?turulan sivil kˆkenli ayd?n da bu t¸r generallerden farkl? olmamaktad?r.Bu durum T¸rk ayd?n?n niteli?ini ve yap?s? ile gerici ve militarist yap?s?n? gˆstermektedir.›? Ermeni meselesine K?z?lba? meselesine veya K¸rt meselesine geldi?inde farkl? tonlarla da olsa temelde T¸rklerine b¸t¸n s?n?f ve katmanlar? genel itibariyle ayn? sesi Á?karmakta ve ayn? tutuma sahip olmaktad?r.Buna kar?? K¸rt ayd?nlar? ise yokmu?lar gibi sesizdir.Bura K¸rt ayd?n?n zavall?l???n? gˆstermektedir.Genel anlamda b¸t¸n T¸rklerin tutumuna bak?ld???nda y¸r¸y¸? ve mitinglerde militarist resmi ideolojiyi takip ettikleri aÁ?kt?r.Generallerin,Bakanlar?n Valilerin i? adamalar?n?n ve B¸y¸k sermayeli medyan?n yazarlar? ile ‹niversitelerdeki Kemalist akademisyenlerin her konu?ma ve demeÁlerinde olabildikÁe militarist sald?rgan bir uttum ˆnerdikleri gˆr¸lmektedir,Bunlar?n Áocuklar? bir tesad¸f olamayacak ?ekilde 23 y?ld?r hiÁ ˆld¸r¸lmedi.Bu nedenle yoksul ve bilinÁsiz halk kesimlerinin Áocuklar?n?n ˆl¸s¸ ¸zerinden sald?rgan milliyetÁilik yapmaktad?rlar.E?er gerÁekten ?ehitlik mertebesine ve bunun kutsall???na inan?yorlarsa,Áocuklar?na en rahat ve en rahat noktalarda askerlik yapt?rmak yada bedelli askerlik yoluyla parayla askerlik yapmay? sat?n almak veya Á¸r¸k raporlar? almak yenine Áocuklar?n? da Áat??ma noktalar?na gˆndersinler.E?er bunlar?n Áocuklar? ˆlseydi, ne bu kadar militarist olama ihtiyac? duyarlard?.,nede bu kadar sald?r? Áa?r?s? yaparlard?.Ba?kas?n?n Áocu?unun kan? ¸zerinden edebiyat yapmaktad?rlar.Adalet Bakan? ?ahin in,îbug¸n verdi?i demeÁte;îAskerlerin kurtulmas?na ve gˆnderilmesine sevinmedimî dedi?ine gˆre, kahraman tutumuna uygun olarak Áocu?unu Kandil le gˆndermelidir.Birde 24 y?l?d?r varolan Áat??mada Generallerin Bakanlar?n, Valilerin, ›?adamlar?n?n, b¸y¸k sermayeli gazete yazarlar?n?n Áocuklar?ndan hiÁ birinin neden Áat??mada ya?am?n? yitirmedi?ini de aÁ?klamal?d?r.Fransa,Cezayir de sava?? ve askeri operasyonlar? s¸rd¸r¸rken,Jan Paul Sartir gibi Frans?z ayd?nlar?n?n ˆnderli?inde Paris sokaklar?nda eylem yapan halk; sava?a son verilmesini ve Cezayir den askerlerin Áekilmesini istiyordu.Yani Fransa halk?, Fransa devletinin sava??na ve sˆm¸rgecili?ine kar?? y¸r¸yordu.Bu eylemlerden sonra, Fransa halk?n?n Cezayir halk?na karde? haline geldi?i,sˆm¸rgecili?in devam?n?n verece?i art? ¸r¸n¸ tercih etmekten vazgeÁti?i, devletinin sˆm¸rgecili?ini ve ?rkÁ? ideolojisini takip etme tutumunu red etti?ini ve sonuÁ itibariyle yeni bir tutumla karde?le?ti?i sˆylenebilir.Buna kar??n T¸rklerin, K¸rtlere karde? oldu?unun sˆylenebilmesi iÁin hiÁbir bulgu yok.Militarist bir ideolojiyle yat?p kalkan devletinin konseptinden, k¸lt¸r¸nden stat¸kosundan,sava??ndan yana tavr?n sahibi olan bir halk sˆz konusudur.Bu durumdaki bir halk?n karde?li?in hukukunu yaratma ve savunma eyleminde bulunmas? ve karde? olmas? da m¸mk¸n de?ildir.Karde?likle?mek Áaba ve bedelle yarat?lan bir de?erdir.Allah vergisi olarak kendili?inden var olan bir karde?lik yoktur.Karde?li?in hukukunu yaratmak ve korumak iÁin eylemi olmayan bir millet ve halka karde? demekte sahte bir durumdur.En fazla ilerisi iÁin bir temeni diye sˆylenebilir.GerÁe?i ifade etmez. ABD T¸rklerle K¸rtler aras?nda bir tercih yapmadan konseptini uygulamak istemektedir.Hatta K¸rtlerle, T¸rkleri uzla?t?rarak tutmak istiyor.?u anda buna ihtiyac? var gˆz¸k¸yor Ancak ›ttihatÁ? ve Kemalist T¸rkler kat?sal niteliklerini esas alarak, K¸rt kompleksi ve K¸rt hobileri nedeniyle hiÁbir uzla?maya gelmiyor.G¸ney K¸rdistan daki gˆrece istikrar?n bozulmas?n? istemeyen ABD, T¸rkiye nin bu alana girmesini istemiyor.T¸rkiye,b¸t¸n Irak taki resmi i?galci devletin ABD oldu?unu ve izin almadan G¸ney K¸rdistan a giremeyece?ini ve her ?eye ra?men girmesi halinde ise, stratejik m¸tefi?iyle de kar?? kar??ya kalaca??n? gˆrmektedir.?u anda ABD ye giden Ba?bakan Tayip Erdo?an ?n,en fazla Kandil da??nda nokta operasyonu yapabilmek iÁin izin alabilece?i ve ba?kaca bir ?ey elde edemeyece?i kesindir.AB nin de Kandil le s?n?rl? bir nokta operasyonuna ses Á?karmayaca?? anla??lmaktad?r.÷tesini ise kabullenmeyecektir.Kandil da??yla s?n?rl? nokta operasyonlar?n?n da Kandil deki kayalara para samca d???nda bir i?levinin olmayaca??,sadece iÁ kamuoyunu tatmin edece?i ve muhalif siyasi partilerle Orducular?n muhalefetini bo?a Á?karaca?? ve tansiyonu d¸?¸rmede kullan?laca?? kesindir.Ortam?n sakinle?mesi yada yakla?an k???n bast?rmas? ile G¸ney K¸rdistan daki istikrar?n bozulmamas? ve PKK nin bahane edilmemesi iÁin, bu ˆrg¸t¸n istikrar kazanmam?? parÁalara gitmesi g¸ndeme gelecektir.Gitmesi de gerekmektedir.Bu durumda T¸rkiye nin,G¸ney K¸rdistan a m¸dahale etme bahanesi de elinden al?nm?? olacakt?r.T¸rk devletinin ba?bakan? ìgireriz, inceldi?i yerden kopsunî derken boyundan Áok b¸y¸k bir laflar etti?inin fark?ndad?r..Esasen h¸k¸mette s?n?rl? bir operasyonun ˆtesine gitmek istememektedir. Ordu ise,istemektedir.Ordunun inisiyatif almas? yada AKP h¸k¸metinin Ordunun pe?inden gitmesi halinde asgari d¸zeyi bˆlgesel bir sava? ve azami d¸zeyi 3. d¸nya sava?? ba?layabilecektir. ›Áinde bulundu?umuz sava? s¸recinde birlik her zamankinden daha fala ˆnemli ve ivedi bir ihtiyaÁt?r.Birlik olmadan anlaml? ve siyaseti etkileyen g¸Á olunamaz G¸Á olmadan siyaset yap?lamaz Siyaset, g¸Á ¸zerinden yap?lmaktad?r.Bu nedenle dˆrt parÁan?n ˆnde gelen ayd?n siyasetÁi ve e?ilimlerinin temsilcilerin iÁerecek ?ekilde, bir K¸rt konferans?n?n Avrupa da yap?lmas? gereklidir.Bu konferansta dˆrt parÁan?n temsil g¸c¸ ve birlik mekanizmas? olacak, ayn? zamanda temel konularda sevk ve idare etme kurumu i?levini yerine getirecek, hukuk koyacak,muhatap kurum olacak, ¸st bir Áat? ˆrg¸t¸ olarak,K¸rdistan Ulusal Kongresinin kurulu?u iÁin karar al?nmal?d?r.Ulusal kongrenin kurulu? kongresi geciktirilmeden yap?lmal?d?r.K¸rdistan Ulusal Kongresinin ba?lang?Á itibariyle Avrupa n?n bir kentinde olmas? ancak ko?ular olgunla?t???nda resmen K¸rdistan a ta??nmas? da olanakl?d?r.Fiilen K¸rdistan da olmas? da m¸mk¸nd¸r.Bu ÁerÁevede sˆm¸rgeci devletlerin sistemi ve sˆm¸rgeci s?n?rlar? iÁinde birlik arama sˆylemlerine t¸mden son verilmelidir.Umusal kongrenin b¸nyesinde ve di?er alt birlik olu?turma kurumlar?nda birinci palanda K¸rtlerin b¸t¸n siyasi ve sosyal katmanlar? yani s?n?f ve idolojileri ile K¸rdistan n?n kurtulu?u ve ba??ms?zl??a gidi?i temelinde,¸lke,ulus, siyasal ikitidar paradigmas?nda birli?inin sa?lanmas? gereklidir.Kongere yap?lanmas?n?n iÁine K¸rdistanl? ulusal az?nl?klardan Ermenilerin Asurilerin(Nasturi, S¸ryani Keldani),Mehelmi vs temsilcilerinin bulunmas? sa?lanarak,K¸rtlerin,K¸rdistanl? ulusal az?nl?klarla, K¸rdistan ulusu ?emsiyesi alt?ndaki birli?i sa?lanmal?d?r.K¸rdistan ulusu,K¸rt ulusu ile di?er K¸rdistanl? ulusal az?nl?klar?n etnik kˆken,dil ve k¸lt¸r haklar?yla kendi kemlikleriyle temsil edilme hakk?n?n varl??? temelinde ¸lke esas?na day?l? demokratik bir ulus yap?lanmas?d?r.Bu esas al?nmal?d?r.‹Á¸nc¸ planda ise,bˆlgesel anlamda gerekli ittifaklar?n kurulmas?d?r.En ˆnemli bˆlgesel itifa??m?z Beluciler gˆr¸nmektedir.Beluci lerin ¸lkesi Belucistan da ¸lkemiz K¸rdistan gibi,bˆl¸nm¸? payla??lm?? uluslar aras? bir sˆm¸rgedir.Belucistan da ba??ms?z bir devlet olarak ortaya Á?kacakt?r.M¸?eref in Pakistan daki totaliter ve askeri diktatˆrl¸?¸ de d¸?ecektir.Bir K¸rt olan ve liberal demokrat bir K¸rt olan Benazir Buto nun Pakistan da h¸k¸metini kurmas? kuvetle muhtemeldir.ABD bug¸ne kadar destekledi?i M¸?erefi desteklemeyecektir.Bir parÁas? ›ran da, bir parÁas? Pakistan da, di?er parÁas? ise Afganistan da kalan bir sˆm¸rgedir.Afganistan ve Pakistan ?n Sadabat Pakt? gibi bˆlgesel paktlara imza atmas?n?n sebebi Belucistan d?r.Sadabat Pakt? gibi Áe?itli bˆlgesel paktlarda,bˆlgesel stat¸konun korunmas? yani K¸rdistan ve Belucistan,Huzustan ve Do?u Azerbeycan devletlerinin kurulmamas? ile bu t¸r bir tehdit do?du?unda ise,b¸t¸n bˆlge devletlerinin(›ran,T¸rkiye Suriye,Irak,Afganistan,Pakistan) yard?mla?arak m¸dahalesi esas al?nm??t?r.G¸ney K¸rdistan da T¸rkiye nin kurulu? belgesi olarak gˆrd¸?¸ emperyalist antla?ma Lozan ile birlikte,Sadabat Pakt? bir bˆl¸m¸yle de olsa y?rt?lm??t?r.T¸mden y?rtmal?d?r.Bu ÁerÁevede Beluciler,Huzistan Araplar? Do?u Azerbaycan, Darfur bˆlgesel m¸ttefikler olarak d¸?¸n¸lmeli ve bunu pratik bir m¸ttefikli?e dˆn¸?t¸rmelidir. Uluslararas? m¸ttefikleri seÁerken mazlum K¸rt halk?n?n kendi ba??ms?z devletlini kurmas?na sayg?l? olan ve stat¸konun de?i?mesine dˆn¸k konsepti olanlar tercih edilmelidir,ancak m¸ttefikli?in hiÁbir zaman s¸rekli olmayaca?? siyasetteki Á?kar ve dengeleri gˆre de?i?ti?i ve ˆzellikle ittifak?n Áizgi ba??ms?zl??? ve hareket ˆzg¸rl¸?¸ korunarak ve hiÁbir ko?ulda iradenin kesmeye devir edilmeden yap?lmas? gereklidir.05 11 2007

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur