Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 5 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


SINIR ÷TES› M› ?
Tarih: 08.11.2007 Saat: 07:42 Gnderen: Editor

PHP-Nuke Baran Hemze††† Aylard?r yap?lan ìsinirî ˆtesi operasyonu yaygaras? beyaz saray duvarlar? aras?na m? gˆm¸ld¸? T¸rk sˆm¸rgeci g¸Áleri ës?n?r ˆtesií operasyonu iÁin aylard?r humal? bir haz?rl?k iÁindeler. Bir yandan en a??r silahlarla ve boyali basiniyla†operasyon haz?rl?klar?na son h?zla devam ederlerken bir yandan da icazet almak iÁin a??nd?rmad?klar? kap? kalm?yor.

††† Sahi hangi ës?n?r ˆtesií san?r?m bir kavram karga?as? s¸r¸p gidiyor, s?n?r?n bir yan? kuzeyli K¸rdíler di?er yan?nda g¸neyli K¸rdíler arada kalanlar ise sˆm¸rgeci g¸Áler.. iki arada bir derede kald?lar, eskiden olsa bˆyle d¸?¸nmelerine gerek kalmadan pald?r k¸ld¸r istedikleri yere girip† Á?karlard?. Sanki babalar?n?n Áiftli?i gibi. Aradan y?llar geÁti, K¸rdistaní? g¸Áler toparland?. G¸Á oldu. Dahas? , ulusal duygular art?k idelojik saptamalar?n Áoook ˆn¸ne geÁti.††† K¸rdistaníl? g¸Áler ars?nda art?k Áat??ma ortam? yaratmak Áok da kolay de?il art?k. Eskiden di Áat??malar demeyi Áok isterdim ama halen y¸re?imin bir yan? eksik. ›mral? daki Áatlak ses olmas ise san?r?m daha bir rahat olacakt? y¸re?im. Allah tan g¸ney K¸rdistan ba?kanl???n?n ve yˆnetiminin ak?lc? ve ulusalc? tav?rlar? bu olay?n provakatif bir ?ekil almas?n?n ˆn¸n¸ t?kad? ve bu olay?n mihenk ta??n? olu?turdu. K¸rdistan ba?kan?n?n mesaj? gayet aÁ?kt?,í kimse K¸rd ¸ K¸rd e k?rd?ramaz art?kí. Bu sˆylem g¸neyli karde?lerimiz tarf?ndan bir ya?am biÁimi haline† getirldi. ††† Kuzey parÁam?zda bu o kadar belirgin olmasa bile umut verici geli?meleri beraberinde getirdi, getirmeye devam ediyor. Eskiden olsa hafif ten gelen bir ëtalimatí bir emir gibi alg?lan?p gere?inin yap?lmas? iÁin d¸?meye bas?l?rd?. Bununda anlam? ?uydu K¸rdistaní?n ˆzg¸r parÁas?na sava? aÁmakt?. Dikkat edilirse imral? adas?ndan gelen bu yˆnl¸ Áa?r?lar eskisi gibi bir anlam ta??m?yor. Devletin sˆylemlerine denk d¸?en,í ilkel milliyetÁi, as?l tehlike g¸ney, 1925 lerin tekrar denemesií gibi d¸?man sˆylemleri provakatif direktifler fazlaca bir ?ey ifade etmiyor art?k.††† Bu ?u anlama kesin gelmiyor, tehlike ve pravakasyon lar?n sonu geldi art?k. Asl?nda bundan sonra K¸rd leri biribirine k?rd?rmak iÁin Áok daha Áaba sarf edilecektir. En k¸Á¸k ës?n?rí eylemlikleri ki bana gˆre y¸zde y¸z provakatif eylemlerdir, sorunun tetikleyici unsuru olamaya devam edecektir. Akl? ba??nda olan herkes bilirki, ës?n?r ë noktas? denilen yerde vurup kaÁmalar bir yarar getirmedi?i gibi, sˆm¸rgec, g¸Álere g¸ney parÁam?za hep m¸dahale kap?s?n? aralamaktad?r.††† Kald?ki ¸lkenin kuzeyi dururken, Áat??malar? o noktaya Áekmenin kimi hesab?na gelir! Bunun ne askeri , nede siyasi bir aÁ?klamas? kamuoyunu tatmin eder. Kald?ki , gerÁek anlamda bir ba??ms?zl?k m¸cadelesinden uzak duran konseptlerle sava?man?n veya sava?? t?rmand?rman?n mant???n? nas?l izah edeceksiniz kamuoyuna! En k¸Á¸k bir yˆnetim ?eklini bile dillendirmeyen bir siyasal yap?n?n ulusal kurtulu? m¸cadelisi ad? alt?nda y¸zlerce binlerce K¸rdistan l? yurtsever sava?Á?lar? ˆl¸mlere gˆt¸rmesinin mant??? nas?l izah edilebilir?††† Umut, sˆylenen arg¸mentlerin iÁinin doldurulmas? ve gereklerinin yerine getirilmesi olmal?d?r. Kemalist sˆylemleri ˆne Á?kar?p, bir halk?n katilini sevmesini te?vik ederken ulusal kurtulu? m¸cadelesi verilmez. Olsa olsa , ba??ms?zl?k m¸cadelesinin iÁinin bo?alt?lmas? olur t¸m bunlar. Yani k?sacas? halka katilini sevdirmek giri?imi olarak adland?rabilinir.††† Burda yap?lmas? gereken tek ?ey, K¸rdistaníl? g¸Álerin ulusal bir refleks gˆsterip kendi iÁlerindeki biÁimsel fakl?ll?klar? tˆrpileyip ¸lke savunmas?na birlikte katk? sa?lamalar?d?r. Bireyler?n kurtulu?u hiÁbir zaman bir ¸lkenin kurtulu?una kurban edilmemelidir. Kuzey parÁam?z ne yaz?k ki, bu noktada ala??lmaz bir diretmeyi yani sadece imral?da kalan ÷calan? perspektifine koyup ulusal Á?karlar? Áa?r??t?racak hiÁ bir etkinlikleri ortada yok. Buda iradenin teslim al?nmas? noktas?n? tekrar ak?llara getirtiyor, ba?kada bir anlam? yok bunun. Dolay?s?yla da , Áˆz¸m ¸retmek pek m¸mk¸n gˆr¸nm¸yor.††† K¸rdistan ?n g¸neyi kendi ayaklar? ¸zerinde durmaya Áal???yor ve bu noktada Áok ciddi geli?meler katetti?i dost d¸?man herkes taraf?ndan i?aret ediliyor. Dostlar sevinÁlerini takdirlerini her f?rsatta tekrarlarken , sˆm¸rgeci g¸Áler her f?rsat buldu?unda tahrip yollar?n? ar?yor. Bazen kendisi bazen de imral? sakini taraf?ndan bu eylem yerini buluyor. †T¸rk devletinin ˆc¸ gibi korktu?u olay PKK nin ës?n?rídaki eylemlikeri de?ildir. Bunu en yetkili askeri kurmaylar? defalarca dile getirdi, sˆm¸rgeci g¸Áler iÁin bir kabus olan g¸ney K¸rdistaní?n devletle?me s¸recidir ve bunun uzun vadeli s¸reÁte kuzeyi kapsamas? korkusudur.††† Bu sˆm¸rgeci i?galci g¸Álerin provakasyonlar?n? bo?a Á?karman?n tek bir yollu ve binlerce metodu vard?r, temel ˆ?e, m¸cadele zeminimiz olan kuzey parÁas?nda Áok daha akt?f olmam?zdan geÁer. Aksi halde sonuÁ daha bir karma??k olacakt?r. Sadece g¸nl¸k geli?en siyasal olaylara ba?l? olarak bas?n aÁ?klamas? yapmak K¸rdistan ulusal kurtulu? m¸cadelesine bir ?ey getirmeyecektir. ††† D?? kamuoyunda K¸rt ler eskiden oldu?u gibi yanl?z de?iller,ba?ta ABD olmak ¸zere †akl? ba??nda bir Áok Avrupa ¸lkesi art?k K¸rtílerinde kendilerini yˆnetme hak?n?n me?ru bir hak oldu?unu y¸ksek sesle dillendiriyorlar. D¸nya bas?n?, elektronik devrim Áa??yla birlikte an?nda t¸m geli?meleri duyurabiliyor. Kald?ki K¸rd ler ulusalaras? bas?n arenas?nda hat?r? say?l?r bir mesafa katettiler. Eskiden y?llarca ortaya Á?kmayan bir katliam, ?imdi bir tu?un ucundan d¸nyan?n bir di?er ucuna an?nda ula??yor. Art?k her ?ey eskisi gibi gizli kapakl? uzun s¸re kalm?yor ,kalam?yor.††† Haftalard?r t¸rk devleti,bas?n? ABD deki Erdo?an, Bush gˆr¸?mesine kilitlendi. En† kahraman kˆ?e yazarlar?ndan ba?ta general E.÷zkˆk olmak ¸zere bask? unsuru olamaya hatta sava??n taktik ve talimatlar?n? vermeye ba?lad?lar. †D¸n ortaya Á?kan sonuÁ devletin pekde ho?una gitti?i sˆylenemez. Bekledikleri belkide ?uydu ësald?r?n,vurun,k?r?n,yok edin, F16 yetmezse biz yeni modellerini veririz kahraman cengizhan?n torunlar?í verhas?l? kelam i?ler T¸rk devlet g¸Álerinin istedi?i biÁimde geli?medi. ëS?n?rl? operasyona ëbelki evet dendi. Ha bide istihbarat ak??? varm??! Sanki hiÁ yap?lmam?? gibi.††† K?sacas?, sava? tamtamlar? yava?lad? ama halen susmad?,† herkes buna yˆnelik bir haz?rl?k geli?tirmelidir. Her K¸rd ¸n umudu gˆz bebe?i haline gelen g¸neyi savunmak, her yurtseverin gˆrevi olmal?d?r bu gerek siyasal gerek askeri ama me?ru m¸cadele biÁiminde olmal?.. Ve bana gˆre en olumlu ve ak?lc? ?ey ¸lkedeki yani kuzeydeki m¸cadeleyi me?ru m¸cadele yˆntemleriyle y¸kseltmektir. ‹lkenin g¸neyine yap?lacak en pozitif† katk? da budur.††† Noktalarken , K¸rdistan l? siyasi g¸Álerde her zamankinden daha fazla efor sarf edip konumlar?n?n gereklerini yerine getirmelidir. ›Ái bo? kavramlar?n kar??s?na ba??ms?zl??? esas alan bir m¸cadele prati?i sergilenmelidir. Aksi bir davran?? bizleri daha da at?l hale getirecektir. ††† ÷zg¸r ve onurlu bir ya?am u?runa †¸lke topra??na d¸?en binlerce ?ehid iÁin onurumuzu Ái?netmemek ve insanca ya?amak iÁin direnmek. Baran Hemze††††††††††††††††††† 06.11.2007

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur