Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 5 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


TEVKURD, ÷RG‹TLENMEYE HIZ VER›YOR. K‹RT S›YAS› VE S›V›L TOPLUM ÷RG‹TLER›YLE D›YA
Tarih: 07.11.2007 Saat: 14:48 Gnderen: Editor

PHP-Nuke TEVKURD Yürütme Kurulu, 04. 11. 2007 tarihinde topland?. Güncel sorunlar? ve Meclisin yürütmenin yapmas? için benimsedi?i konular? görü?tü. A?a??daki görü? ve kararlar? kamuoyuna aç?klamay? benimsedi.

Mitingi destekle…TEVKURD Meclisi 27 - 28. 2007 tarihinde yapt??? toplant?da, Türkiye’nin Kuzey Kürdistan Hareketine ve Kürdistan Federe Bölgesine kar?? ald??? top yekun sava? ve sald?r? karar?na; buna ba?l? olarak genel kurmay, devletin görünmeyen derin ?oven güçleri, ?rkç? odaklar taraf?ndan organize edilen ?rkç? sald?r?lara kar?? nelerin yap?laca?? konusu tart???ld?. Bu sald?r?lara kar??, birçok eylem biçim gündeme gelmesine ra?men, kendi ba??na aç?k alanda kitlesel bir bas?n toplant?s? yap?lmas?, bütün Kürdistanl? siyasi ve sivil örgütleriyle birlikte Diyarbak?r’da bir mitingin tertip edilmesi karar alt?na al?nd?.    Mitingin di?er güçlerle birlikte organize edilmesi konusunda bir komisyon görevlendirildi ve bu komisyon görü?meleri ba?latt?.  Siyasi partiler olarak,HAK-PAR, DTP, KADEP ile, sivil toplum örgütleri ve platformlar olarak Diyarbak?r Barosu, Demokrasi Platformu, Devrimci Demokratlar, ÇIRA, Ehmedê Xanî Kültür Derne?i, Kürdistan Parti ›nisiyatifi, TOPLUM-DER ile görü?meler yap?ld?. Bu görü?meler de baz? parti ve güçlerden net cevap al?nmamakla birlikte, bir mitingin yap?lmas? konusunda oldukça olumlu bir atmosfer olu?tu.     Bu görü?melerin, mitingin organizesi için somut bir çabaya dönü?tü?ü noktada, HAK-PAR ve KADEP, birlikte, miting yapmaya karar verdiklerini, di?er güçlerin bu mitinge kat?lmas?n? istediklerini,  miting için 11 Kas?m’? ön gördüklerini bildirdiler. Bunun üzerine, iki toplant?da  yap?lan bilgilendirmeler sonunda, TEVKURD aç?s?ndan yeni bir durumun gündeme geldi?i, TEVKURD’?n bu konuda bir karar olu?turmas? gerekti?i ifade edildi.    TEVKURD Yürütme Kurulu, TEVKURD’un en geni? Kürt güçlerinin ortak kat?l?m? ile yap?lacak miting, konferans, deglerasyon haz?rlama ve di?er eylem biçimleriyle ilgili çal??ma sürecini devam ettirdi?inden, bu a?amada bu mitingin resmi organizasyonunda yer almas?n?n yararl? olmayaca??n?, ancak yurtsever güçlerimizin ve partilerimizin yapaca?? bu mitingi ve di?er yap?lacak mitingleri ilkelerimize uygun olmas? halinde en aktif ve geni? bir tarzda destek verece?ini karar alt?na ald?.   Örgütlenmeye h?z verilecek. Kürt örgütleriyle diyalog güçlendirilecek…                                                       TEVKURD’un Kürdistan’daki örgütlenmesi kapsam?nda, TEVKURD Bölge Birimlerinin kurulmas? için genel toplant?lar?n?n daha fazla zaman geçirilmeden yap?lmas?, özel olarak da Mardin ve G. Antep’deki TEVKURD toplant?lar?n?n hemen gerçekle?tirilmesi karar alt?na al?nd?.     Ülke örgütlenmesi, Kürt sivil ve siyasi örgütleriyle ili?ki konusunda görevli komisyonlar?n birlikte toplanarak, çal??malar?n? planlamas?, kongreye kadar çal??malar?n sonuçland?r?lmas? benimsendi.    TEVKURD’un Avrupa’daki ili?kileri, toplant?lar?, örgütlenmesi tart???ld?. Daha önce Avrupa’daki toplant?lar?n haz?rlanmas? için görevli olan arkada?lar?m?z?n haz?rlad??? proje çerçevesinde, Kas?m ay? sonlar?nda toplant?lar?n yap?lmas?na karar verildi. Bunun için de, Kürdistan’dan gidecek bir heyet saptand?. Bu Avrupa’daki toplant?larda, TEVKURD’?n ola?anüstü tüzük kongresi öncesinde ve kongrede ele al?nmas? için Avrupa’daki Kürt kurumlar? ve örgütlerinin, ba??ms?z siyasi kadrolar?n?n önerilerinin al?nmas? yoluna gidilecek. Toplant? yap?lan alanlarda, kat?l?mc?lar?n iradesi ile TEVKURD örgütlenmesinin olu?mas? yoluna gidilmesinin olanak dahilinde olabilece?i de çerçeve anlay?? olarak benimsendi.    Türkiye’nin sava? siyasetine kar?? geli?en kitlesel eylemler ilk ?ehidini verdi…Türkiye’nin son zamanlarda ald??? tezkere karar?n?n içeri?i ve hedefleri, TEVKURD Meclisi’nin kitlesel bas?n toplant?s?nda ve Meclis toplant?s? sonuç bildirisinde tan?mland??? gibi, Kürt ulusuna kar?? top yekun bir sava? ilan?d?r. Bütün parçalardaki Kürtler de Türkiye karar?n? böyle ortak alg?ya sahip olduklar?ndan,  ortak kar?? eylem örgütlenmesi yoluna gitmi?lerdir. Bu nedenle, Güney-Bat? Kürdistan’da Türkiye’nin bu sald?r? politikas?na kar?? Kam??lo ve Kobani’de yap?lan kitle gösterileri, Suriye’nin emniyet güçlerinin sald?r?s?yla kar?? kar??ya kald?. Sald?r?da Cengiz Hesen isimli 21 ya??ndaki bir Kürt genci Kam??l?’da katledildi, onlarca ki?i yaraland? ve gözalt?na al?nd?.     Bu durum da de?erlendirildi, Suriye’nin Kürt kitle eylemlerine yönelik sald?r?s? k?nand?, Türkiye’ye kar?? geli?en kitle gösterilerinin ilk ?ehidiyle birlikte, Kürdistan ?ehitlerine sayg?n?n alt? çizildi.    Bütün Kürt siyasi ve sivil örgütlerinin ortak deglerasyonu, ana mant?k ve tespitler olarak görü?lerimizle uyumlu olmamas?na ra?men, halk?m?z?n genel ç?karlar?,  Kürt güçlerinin birlikte hareket etme hat?r? ad?na metni imzalad?k…   TEVKURD Meclisi’nin, Türkiye *****huriyeti’nin Kuzey Kürdistan Hareketi ve Güney Kürdistan Federe Bölgesine yönelik sald?r?lar?na kar?? yap?lacak çal??malar kapsam?nda gündeme getirdi?i önermelere ba?l? olarak Kürt siyasi ve sivil toplum örgütleriyle görü?meler yap?ld?. Bu görü?melerimiz, olumlu kar??l?k buldu. Bunun üzerine, ilk planda bas?na, kamuoyuna, hükümete, di?er ilgili taraflara ve yabanc? misyonerlere gönderilmek üzere bir ortak deglerasyonun yay?nlanmas? konusunda genel bir uzla?ma sa?land?. Bu uzla?maya ba?l? olarak, bütün taraflar?n yan-yana geldikleri bir toplant? gerçekle?ti ve toplant?da taraflar önerilerini aç?kça sundu. Bundan sonra metin tasla??n?n haz?rlanmas? konusunda Demokrasi Platformu temsilcileri görevlendirildi. Metin tasla??n?n bize ula?mas?ndan sonra, metin üzerinde  Kürt halk?n?n genel ç?karlar?n? ifade edebilece?ini dü?ündü?ümüz önermelerimizi yaz?l? olarak sunduk. Ne yaz?k ki, bu önerilerimiz kabul görmedi.    Bunun üzerine, Yürütme Kurulumuz durumu de?erlendirdi. De?erlendirme sonucunda, bütün Kürt siyasi ve sivil örgütleri ad?na haz?rlanan ortak deglerasyon metninin ana mant??? ve tespitleri görü?lerimizle bir uyumluluk göstermemesine ra?men, Türkiye’nin Kuzey Kürdistan Hareketini bast?rmak ve Kürdistan Federe Bölgesini y?kmak için kararla?t?rd??? büyük sava? ve sald?r? projesinine kar?? tüm Kürt güçleri olarak birlikte davranman?n gereklili?i, halk?m?z?n genel ç?karlar? göz önüne al?narak metni imzalamaya karar verdik.    Diyarbekir, 05. 11. 2007                                   TEVKURD Yürütme Kurulu                                                            

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur